Het bisdom Antwerpen, i.c. de De Loodsen

De maatschappelijke inzet van parochies Antwerpen

Achtergrond en doelstelling

Het bisdom Antwerpen, i.c. de De Loodsen vzw, bezint zich op nieuwe vitale vormen van kerkelijke presentie in de Kernstad Antwerpen. Een belangrijk aspect van deze presentie is de maatschappelijke (diaconale) inspanning van parochies en/of parochiefederaties. Om deze optimaal te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren is goed inzicht nodig in deze maatschappelijke bijdrage van de parochies. Met de uitkomsten van deze inventarisatie kan binnen het bisdom Antwerpen de maatschappelijke inspanning van parochies en federaties worden verbeterd en aldus een belangrijk onderdeel van een vitale kerkelijke presentie worden gerealiseerd.

Vraagstelling
De volgende vragen staan in dit onderzoek centraal:

 • Welke sociaal-maatschappelijke bijdrage leveren de parochies in de kernstad Antwerpen?
 • Welke sociale en culturele activiteiten worden door de parochies uitgevoerd en hoeveel mensen worden daarmee bereikt?
 • Hoe is de organisatie van het diaconale werk en hoeveel vrijwilligers zijn erbij betrokken?
 • Hoeveel mensen worden er met de diverse activiteiten bereikt?

De volgende typen activiteiten zijn geïnventariseerd:

 • Pastorale zorg en diaconale hulpverlening
  Hieronder vallen bezoekwerk, rouwverwerking, relatietherapie en hulp aan kwetsbare groepen zoals asielzoekers, daklozen en vrouwen in de prostitutie.
 • Gemeenschapsvormende en recreatieve activiteiten
  Hieronder vallen interreligieuze bijeenkomsten, koffiebijeenkomsten, maaltijden, feesten en excursies.
 • Vorming
  Hieronder vallen trainingen, cursussen en lezingen op allerlei terreinen (taal, computer).
 • Jeugd- en jongerenwerk
  Hieronder vallen allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren zoals nevendiensten, soosavonden, kamp en huiswerkbegeleiding.
 • Culturele activiteiten
  Hieronder vallen het openstellen van kerkgebouwen buiten vieringen/diensten, concerten, tentoonstellingen, muzieklessen, bedevaarten en het organiseren van een bazaar.

Opzet onderzoek
Het onderzoek gaat over de 37 parochies die zijn verdeeld over de vijf parochiefederaties in Kernstad Antwerpen. Deze federaties liggen grofweg tussen de Schelde en de ring rond Antwerpen (R1).

Eind 2009 is aan alle parochies gevraagd of ze een uitgebreide schriftelijke vragenlijst wilden invullen over hun maatschappelijke activiteiten. Mede door grote inspanningen van De Loodsen vzw hebben alle 37 benaderde parochies dit gedaan waarmee de weergave van de maatschappelijke activiteiten van de parochies in Kernstad Antwerpen volledig is.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kaski, met medewerking van het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM).

Projectleider
drs. Joris Kregting

Looptijd project
november 2009 t/m maart 2010

rapport
De maatschappelijke inzet van de parochies in Kernstad Antwerpen (rap.nr. 600)
door drs. Joris Kregting, maart 2010 pdf (pdf, 842 kB)