Achterban van de TU Kampen

De Theologische Universiteit Kampen, het opleidingsinstituut van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) heeft het Kaski uitgenodigd een onderzoek te doen naar haar achterban. De TUK wil namelijk haar communicatiestrategie intensiveren. Het bureau Douglas Design uit Ommen draagt daar zorg voor. Voor passende communicatie is het echter onontbeerlijk te weten op wie die communicatie zich richt; vandaar de vraag naar een beschrijving van de achterban.
Tegelijk verkent het onderzoek welke verwachtingen de achterban van de TUK heeft. De kerntaak van de universiteit is nog steeds het opleiden van gereformeerde predikanten, maar ze heeft een bredere taak in christelijk Nederland. Ook voor andere theologische functies leidt ze op. En ze is ook een theologisch kenniscentrum.
Daarom is het Kaski eveneens gevraagd te beschrijven welke rol de achterban ziet weggelegd voor de universiteit.
Het onderzoek bestaat uit twee delen, dat in twee fasen wordt uitgevoerd. Allereerst een kwalitatief deel, waarin focusgroepen centraal staan. Het tweede deel zal bestaan uit een grootschalige enquête onder de achterban.

Projectleider
Gert de Jong

Looptijd project
mei tot en met voorjaar 2011

rapport
Alumni-monitor PThU, meting 2009 (rap.nr. 601)
door Gert de Jong
niet openbaar