Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft het Kaski gevraagd een wetenschappelijk verantwoord onderzoek te houden met het oog op versterking van de marktpositie en binding van begunstigers.

In het onderzoek staat de beantwoording van de volgende vraag centraal:
Wat is het imago en hoe is de marktpositie van het NBG onder de huidige begunstigers?

Met imago bedoelen we de bekendheid en waardering. Het NBG heeft verschillende taakvelden, vanuit haar doelstellingen, zoals:

  • Vertalen en doen uitgeven van de Bijbel.
  • Bijbelwerk in het buitenland.
  • Bijbelgebruik.
  • Fondsenwerving.

Bij de marktpositie gaat het enerzijds om de vraag in welk opzicht en in welke mate men zich bij het NBG betrokken voelt, anderzijds gaat het om de vraag hoe sterk het NBG vertegenwoordigd is in de diverse stromingen en kerken van protestants Nederland.

Met begunstigers bedoelen we alle mensen die in de adressenbestanden van het nbg staan. Het betreft dan de gewone leden, de leden van de Bijbel per Maand-Club en de losse donateurs.

Onder de begunstigers wordt een a-selecte steekproef getrokken en zij worden verzocht een vragenlijst in te vullen.

Projectleider is drs. Joris Kregting.

Rapport
Imago en marktpositie van het NBG onder de huidige begunstigers (rapport nr. 622)
door drs. Joris Kregting, april 2012.
Het rapport is niet openbaar