Oud-Katholieke Kerk te IJmuiden

IJmuiden kent twee oud-katholieke parochies: de Adelbertus-parochie en de Engelmundus-parochie. De beide parochies werken samen, maar de samenwerking wil men versterken zodat de vitaliteit van de geloofsgemeenschap en de missionaire opdracht gewaarborgd blijft. Aan Kaski is gevraagd de stuurgroep en de parochies van informatie te voorzien in dit samenwerkingstraject. Hiervoor zijn wij gestart aan een onderzoek- en adviestraject bestaande uit drie onderdelen:

1.    onderzoek naar de behoefte, wensen en voorwaarden voor een vitale geloofsgemeenschap
Er zullen groepsinterviews worden afgenomen met de pastores, de parochiebesturen en de parochianen. De vragen die centraal staan zijn: Welke functies heeft de kerk op dit moment voor de parochianen, welke zijn belangrijk in de toekomst en moet behouden blijven? Welke opdracht heeft de kerk volgens hen in hun specifieke situatie, zowel voor parochianen als niet-parochianen? Wat wordt verwacht van een oud-katholieke kerkelijke presentie in de regio IJmond?

2.    onderzoek naar het draagvlak en aarzelingen en weerstanden ten aanzien van de samenwerking
De nadruk in deze fase ligt op het achterhalen van de mening van de parochianen over enkele toekomstscenario’s middels een enquête. De vraagstelling is: Hoe kijken de parochianen van de Engelmundus en de Adelbertus-parochie uit IJmuiden aan tegen verdergaande samenwerking van de twee parochies? Welk gebouw past het best bij de toekomstig samenwerkende parochie (een van de vier scenario’s)? Welke consequenties heeft deze keuze voor de parochianen?

3.  procesbegeleiding en advisering ten behoeve van het samenwerkingstraject
Het samenwerkingstraject van de IJmuider parochies is een intensief traject dat veel tijd en inzet vraagt van professionals en vrijwilligers. Het Kaski zal in aansluiting op het onderzoek het samenwerkingstraject begeleiden door op een aantal momenten de stuurgroep te adviseren en te assisteren bij zijn taken.

Projectleider is drs. Sylvia Grevel.

Rapport
Vitaliteit in de oud-katholieke parochies in IJmuiden (rapport nr. 620 a en b)
door drs. Sylvia Grevel, juni 2012. 
Het rapport is niet openbaar