De school als community

In opdracht van Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, verricht het Kaski een onderzoek naar de ervaringen van ouders en scholen met ouderbetrokkenheid, meer specifiek het waarde(n)vol partnerschap tussen school en ouders. De vraag is in welke mate en op welke wijze ouders en school (directie, leerkrachten) hun waarden met betrekking tot opvoeding en onderwijs expliciteren, met elkaar uitwisselen en ook daadwerkelijk (gaan) delen. Het onderzoek staat in het perspectief van het recente advies van de Onderwijsraad over brede onderwijskwaliteit.

Verus bereidt een brochure en nadere ondersteuning van scholen voor over dit partnerschap tussen ouders en school. Het onderzoek is kwalitatief van aard en gericht op het in kaart brengen van een aantal best practices. Dit gebeurt aan de hand van inderviews met scholen en ouders. Daarnaast wordt een literatuur-onderzoek verricht met het oog op nadere conceptualisering van ouderbetrokkenheid en waardengemeenschap, en een inventarisatie van recent onderzoek over deze thema’s.

Projectleiding: dr. Ton Bernts

Rapport
De school als community (rapport nr. 645)
door dr. Ton Bernts, oktober 2016.
PDF (pdf, 773 kB)