Rooms-Katholieke Nederlandse Boekhandelaren- en Uitgeversvereniging Sint Jan

Archiefnummer: 222
Archiefnaam: JAN
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1901-1958

Plaatsingslijst (pdf, 63 kB)

Afbeelding van Johannes de Deo, patroon van de uitgevers en boekhandelaren

Ten geleide
Rooms-Katholieke Nederlandse Boekhandelaren- en Uitgeversvereniging Sint Jan (1901-1958)
De Rooms-Katholieke Nederlandse Boekhandelaren- en Uitgeversvereniging Sint Jan was gevestigd te Amsterdam en opgericht voor de tijd van 29 jaren en 10 maanden, te rekenen vanaf de dag der oprichting, zijnde 1 oktober 1924. De aanzet tot de oprichting gaf J.F.T. van Rossum. Bij het verstrijken van genoemd tijdvak werd deze termijn verlengd voor de tijd van 26 jaren, derhalve eindigende 31 juli 1980. In 1979 is de Vereniging opgeheven.
De vereniging stelde zich ten doel overeenkomstig de katholieke beginselen:
a. de bevordering van het uitgeven en verspreiden van goede lectuur;
b. de behartiging van de geestelijke en stoffelijke belangen der bij haar aangesloten boekhandelaren en uitgevers;
c. de bevordering van een redelijke ordening van het boekhandelaren- en uitgeversbedrijf;
d. de bevordering van een behoorlijke samenwerking tussen de bedrijfsgenoten onderling, alsmede tussen de bedrijfsgenoten en de overige delen van het katholieke gemeenschapsleven, in het bijzonder ter verheffing van het katholieke culturele leven.

Het Verenigingsorgaan was Boek en Leven. Er werden voordrachten en cursussen georganiseerd en de leden werden juridisch bijgestaan. Het bestuur bestond uit tenminste vijf door de algemene vergadering gekozen leden die uit hun midden een voorzitter, een onder-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwezen. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestond uit voorzitter en secretaris.

De vereniging werd terzijde gestaan door een juridische adviseur, te benoemen door het bestuur en door een geestelijk adviseur, te benoemen en te ontslaan door de bisschop van Haarlem.
Uit de statuten: "De geestelijke adviseur wordt tot alle algemene en bestuursvergaderingen uitgenodigd. Alle besluiten worden hem medegedeeld. Acht hij enig besluit in strijd met de katholieke beginselen, dan zal hij zich tegen de uitvoering daarvan verzetten. Bij blijvend meningsverschil heeft het bestuur beroep op de bisschop van Haarlem, aan wiens beslissing de vereniging en haar bestuur zich onderwerpen. Hangende dit beroep is de uitspraak van de geestelijke adviseur van kracht. De geestelijke adviseur draagt generlei verantwoordelijkheid voor het financieël beheer"
Er waren twee permanente commissies, een Commissie voor de Propaganda en Commissie voor het Verenigingsorgaan Boek en Leven.

Na de oorlog werd de oude vereniging 'Sint Jan' getransformeerd in een Federatie van twee afzonderlijke bonden, de ene van katholieke boekverkopers en de andere van katholieke uitgevers. Zo ontstonden de Nederlandse Katholieke Boekverkopersbond (NKBB), de Nederlandse Bond van Katholieke Uitgevers (NBKU) en de Federatie van Katholieke Ondernemersvakbonden voor Lectuurvoorziening Sint Jan.

Literatuur van en over de R.K. Nederlandse Boekhandelaren- en Uitgeversvereniging Sint Jan kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Nederlandse Boekhandelaren- en Uitgeversvereniging Sint Jan’ vindt u het bedoelde materiaal.