Bogaard, A.C.A. van den

Archiefnummer: 219
Archiefnaam: BOGA
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: (1935) 1946-1971

Het archief bevat in hoofdzaak stukken over Turnlust en Turnkring Utrecht, Ned. Kath. Gymnastiek Bond NKGB, Ned. Kath. Sportbond, de Industriebond NKV en de beoogde samenwerking tussen NKGB en het Koninlijke Nederlandse Gymnastiek Verbond KNGV.

Plaatsingslijst (pdf, 34 kB)


Ten geleide
A.C.A. van den Bogaard (...-...)
A.C.A. van den Bogaard was van 1945 tot 1969 bondsbestuurder van de Katholieke Bond van Werknemers in het Metaal- en het Electronisch Bedrijf en Aanverwante Bedrijven Sint Eloy. Ca. 1966 was hij voorzitter van een N.K.V.-commissie ingesteld door het Contactorgaan Jeugd- en Bedrijfsleven die de nota uitbracht: Jeugd en bedrijf : gewenste verbeteringen in de situatie van de werkende jeugd.

Daarnaast was Van den Bogaard voorzitter van de Nederlandse Katholieke Sportbond-contactraad voor de provincie Utrecht. De Nederlandse Katholieke Sportbond (NKS) was een federatie van nationale organisaties op katholieke grondslag, werkzaam op het gebied van de sport, en werd opgericht in 1946. NKS werd later Nederlandse Katholieke Sportfederatie.

Omdat Van den Bogaard in de provincie Utrecht voor de katholieke sportbeoefening werkzaam was, volgt hier e.e.a. over de Utrechtse organisaties.
De kring Utrecht van de RK gymnastiek vereniging en de RK Turnkring waren districtsorganisaties van de genoemde Ned. Kath. Sportbond (NKS), aartsbisdom Utrecht en van de aartsdiocesane Gymnastiekbond (AGB). Lid van de RK Turnkring waren die verenigingen die door de NKS en de AGB als lid waren aangenomen. Hieronder behoorde (o.a.) de RK Gymnastiek Vereniging 'Turnlust' te Utrecht, opgericht in 1945. In 1964 kreeg de RK Turnkring Utrecht de naam 'Het Sticht': district Utrecht van de Ned. Kath. Gymnastiek Bond 'Het district' te Utrecht.

Het in 1868 opgerichte neutrale Nederlandse Gymnastiek Verbond (NGV) werd later het Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Verbond (KNGV). Het KNGV was ingedeeld in kringen en secties. Kringen vormden een geografische indeling. De sectie was een functionele indeling. De secties waren: keurturnen, turnen en gymnastiek.

Bij de oprichting, na 1900, van Katholieke Diocesane Gymnastiek Bonden gingen tal van katholieke verenigingen over van het KNGV naar de diocesane bonden. Het KNGV heeft dit altijd een onprettige zaak gevonden. Een landelijke katholieke bond was niet mogelijk, want de bisschoppen wilden elk in hun diocees de volledige zeggingsmacht over de sport houden. Wel ging men in 1921 over tot oprichting van de RK Nationale Gymnastiek Federatie (NGF). De band in de NGF was zwak en de organisatie in de diocesane bonden liet te wensen over.

Tussen 1940 en 1945 gingen verschillende confessionele bonden een fusie aan met de zgn. neutrale bonden, maar er kwam geen fusie tussen (katholieke) NGF en (Koninklijke) KNGV.

In 1955 wordt de NGF(ederatie) één bond en omgedoopt tot Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond (NKGB). Oprichting van de NKGB was het gevolg van de drang naar eigen verantwoordelijkheid en zeggingsmacht van katholieke leken. In de diocesen gaf dit problemen: sommigen diocesen wilden de eigen bond niet missen en sommige bisschoppen gaven alleen toestemming wanneer deze bonden op een of andere manier bleven bestaan. Als compromis bleven de diocesane bonden bestaan voor de ideeële activiteiten.

Het doel van de NKGB was: de lichamelijke opvoeding te bevorderen, met bescherming en verzorging van de godsdienstig-zedelijke belangen van de leden overeenkomstig de katholieke beginselen en in overeenstemming met de bisschoppelijke bepalingen en de richtlijnen van de Ned. Kath. Sportbond. Het doel was ook de sport, in het bijzonder de gymnastiek onder de katholieken te doen beoefenen en te stimuleren.

De NKGB was aangesloten bij:
- de NKS: Ned. Kath. Sportfederatie (in 1946 opgericht als Ned. Kath. Sportbond). Voornaamste taak van de NKS was het doen van ideëel werk voor gefuseerde takken van sport.
- de NSF: Ned. Sport Federatie. Federatie van sportbonden en organisaties die zich met sport bezighouden.
- de FICEP: Federation Internationale Catholique d'Éducation Physique.

Geografisch gezien bestond de NKGB uit:
- 20 districten: verenigingen kozen districtsbestuur en technische commissie.
- 7 diocesen: volgens de statuten van NKGB hadden deze een ideële taak. Diocesane besturen werden gekozen door de verenigingen of door districtsbesturen benoemd. Elk diocees werd door een afgevaardigde vertegenwoordigd in het hoofdbestuur van de NKGB.

Er was formeel contact tussen NKGB en KNGV.

In de 60'er jaren werden er pogingen ondernomen te komen tot samenwerking tussen Nederlandse gymnastiek organisaties te weten:
- NKGB (katholiek)
- KNGV (neutraal)
- NCS: Nederlandse Culturele Sportbond
- KNCGV: Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond.

A. van den Boogaard was van 1958 tot 1964 bestuurslid van de NKGB. In 1965-1969 is Van den Bogaard nauw betrokken geweest bij het opstellen van vernieuwde statuten en reglementen van de NKGB, evenals bij de conceptualisatie van samenwerking tussen NKGB en KNGV.
Vanaf 1970 werd geprobeerd te komen tot een nationale organisatie NNGO (Nationale Nederlandse Gymnastiek Organisatie). Daartoe werd een studiecommissie samenwerking NKGB en KNGV opgericht, waarvan Van den Bogaard lid was. Fusie of federatie bleef echter een strijdpunt. Het KNGV wilde dat er aan de zijde van de NKGB de bereidheid was de NNGO i.o. te zien als een aanloop naar één grote algemene bond. De NKGB bleef vasthouden aan een federatievorm.

De besprekingen tussen KNGV en NKGB liepen stuk. De NKGB weigerde de fusievoorstellen van KNGV omdat de katholieke bond alleen de ouderwetse federatievorm accepteerde. Voor de KNGV was een federatie, waarbij de scheidslijn tussen politiek en religie gehandhaafd blijft, onaanvaardbaar. Op de jaarvergadering van het KNGV (1970) werd besloten de fusiebesprekingen over eventuele samenwerking met de NKGB als beëindigd te beschouwen. Voorstellen over een fusie worden ingetrokken, een akkoord (uit 1963) inzake beperkte samenwerking op wedstrijdgebied wordt opgeheven.