Zeegers, G.H.L.

Archiefnummer: 948
Archiefnaam: ZEEG
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1927-1988

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Zie ook de KDC-archieven van het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (KASKI) en het Kardinaal van Rossum Instituut (KAROSI)

Plaatsingslijst (pdf, 732 kB)

G.H.L.Zeegers (1911-1988) in 1964


Ten geleide [1]

G.H.L. Zeegers (1911-1988)
George Herman Laurens Zeegers werd geboren in Rotterdam op 23 augustus 1911. Zijn vader dreef in Schiedam, samen met zijn broer, een handel in chemicaliën. George Zeegers was de oudste in een gezin van vier kinderen. De lagere school en de hogere burgerschool (hbs) doorliep hij in Rotterdam, waarna hij ging studeren aan de Nederlandsche Economische Hogeschool (NEH) aan de Pieter de Hoochweg, dicht bij zijn ouderlijk huis aan de Rochussestraat. Na zijn afstuderen, halverwege de jaren dertig, werd hij wetenschappelijk assistent van prof. W.E. Boerman. In 1941 werd hij aangesteld bij de Rijksdienst voor het Nationale Plan, als hoofdplanoloog van de af­deling Research betreffende Sociaal-Economisch en Economisch-Geografisch Onder­zoek.
In 1946 werd Zeegers de eerste directeur van het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (KASKI). Het KASKI was een autonoom particulier instituut dat zich bezighield met de praktische toepassing van de sociale wetenschappen bij het bestuderen van godsdien­stige vraagstukken. Naast dit directeurschap bekleedde Zeegers de functie van buiten­gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). Aan de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte had hij in de periode 1951-1961 een leeropdracht in de sociografie.
Allengs groeide bij bestuur en stafmedewerkers van het KASKI kritiek op zijn manier van leidinggeven. Naar aanleiding van een rapport dat was opgemaakt door een com­missie van goede diensten, nam hij in 1958 ontslag. Later, in 1965, werd Zeegers we­gens zijn verdiensten voor het KASKI benoemd tot erevoorzitter.
Na zijn ontslag bij het KASKI werd Zeegers volop actief in het Kardinaal van Rossum Instituut (KAROSI), dat mede op zijn initiatief in 1956 was opgericht. Het instituut hield zich bezig met katholiek ontwikkelingswerk, waarbij in navolging van de werk­wijzen van het KASKI gebruik werd gemaakt van de gedragswetenschappen.
Halverwege de jaren zeventig raakte Zeegers in opspraak wegens vermeende verduis­tering van gelden die door het Nederlands Leprafonds (NLF) waren ingezameld ten behoeve van het lepradorp Agua de Dios in Colombia. Zijn positie als directeur van het NLF (een dochterstichting van KAROSI) werd onhoudbaar en gerechtelijke onderzoe­ken maakten definitief een einde aan KAROSI (vanaf 1966 bekend onder de meer internationale naam CAROSI), aan de verschillende dochterstichtingen en aan de maatschappelijke functies van Zeegers.
Zeegers was in 1943 getrouwd met Tiny Koekkoek en woonde in Wassenaar. Samen kregen zij tien kinderen. Het archief van Zeegers getuigt van zijn diverse interesses en lidmaatschappen, onder andere van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem waarvan hij secretaris van de Stichting Landscommanderije Nederland was. Zeegers overleed na een slepende longontsteking op 2 maart 1988 in een verzorgingstehuis te Katwijk.

[1] De hierna volgende gegevens over zijn periode bij het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (KASKI) zijn ontleend aan Leo Spruit (red.), Vijftig jaar KASKI-onderzoek 1946-1996: sociaal-wetenschappelijk onderzoek, studie en advies ten behoeve van de RK kerk en samenleving in Nederland, Nijmegen 1997. Zie voor informatie over zijn werkzaamheden ten behoeve van het Kardinaal van Rossum Instituut (KAROSI) de basislijst die fungeert als toegang op het KAROSI-archief in het KDC. Enige persoonlijke gegevens werden aangetroffen in zijn In memoriam (inv.nr. 26) en in de knipselcollectie van het KDC.

Verantwoording van de inventarisatie
De persoonlijke archiefstukken van Zeegers behoorden, samen met de archivalia van KAROSI, oorspronkelijk tot de zogenaamde ‘collectie Zeegers’. Deze collectie werd in juni 1998 en in april 1999 door de familie bij het KDC in beheer gegeven. De totale omvang van de collectie bedroeg vóór inventarisatie 51 strekkende meter. Uit deze collectie zijn de stukken betreffende KAROSI afgescheiden en als een afzonderlijk archief toegankelijk gemaakt. Daarnaast is nog een aantal meters archivalia overge­bracht naar het archief van het KASKI.
De in de ‘collectie Zeegers’ aangetroffen boeken, brochures, jaarverslagen, periodie­ken e.d. zijn overgebracht naar de afdeling Bibliotheek van het KDC; foto’s e.d. zijn overgebracht naar de afdeling KDC-Beeld en geluid. Uiteinde­lijk bleef van de gehele ‘collectie Zeegers’ slechts 1,5 meter persoonsarchief over.

Literatuur van en over G.H.L.Zeegers kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over G.H.L. Zeegers zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Zeegers, G.H.L.’ vindt u het bedoelde materiaal.