Algemene Rooms-Katholieke Propagandavereniging De Katholieke Garde

Archiefnummer: 517
Archiefnaam: KG
Sector: Politiek
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1923-1977

Het archief bevat stukken van de algemene Rooms-Katholieke Propaganda vereniging "De katholieke Garde", te Rotterdam.
In het Haags Gemeentearchief bevindt zich ook een archief van de Rooms-Katholieke Propagandavereniging De Katholieke Garde (1951-1976).

Plaatsingslijst (pdf, 32 kB)

De Propagandaclub te 's-Hertogenbosch op "Bloemendag", 1916

De Roomse Garde van Amersfoort, 1925

Ten geleide
Algemene Rooms-Katholieke Propagandavereniging De Katholieke Garde (1923-1977)
Al in 1900 werd in Amsterdam een R.K. Propaganda-Genootschap opgericht, dat zich vooral richtte op het verspreiden van lectuur en daarmee aanvankelijk in conflict kwam met katholieke boekhandelaren. Het werkte samen met de Apologetische Vereniging Petrus Canisius en met de Sint Willibrordvereniging. In het begin van de eeuw waren in het hele land vele onafhankelijke Propagandaclubs. Enkele hiervan: Rotterdamse Propaganda-club "Leo XIII"; Haagsche Propaganda-club "St. Paulus"; Katholieke Garde te 's-Gravenhage [bestuurslid was Augusta Schwartz]; Centrale Propagandaclub "De Roomsche Garde", Amersfoort; R.K. Propaganda-club Leo XIII, Wormer; R.K. Propaganda-club van het Kruisverbond, Roermond; Alg. R.K. Propagandaclub "Voor God en Vaderland", 's-Hertogenbosch; R.K. Propagandaclub "Volksontwikkeling", Ulft; Propaganda-club der Mariavereniging, 's-Heerenberg. Verder waren er Propaganda-clubs in Hilversum, Wijk bij Duurstede, Apeldoorn, Groningen, Zaandam, Maastricht, Haarlem, Leiden, Bolsward, Schiedam, Stompwijk, 't Veld. De Nederlandse R.K. Volksbond had een bond van propagandaclubs. De clubs richtten zich naast lectuurvoorziening en colportage voor katholieke bladen ook op politieke propaganda, het plaatselijke katholieke leven en drankbestrijding. In Den Haag werd ook een Volksbibliotheek gesticht.

Bij de oprichting van de Algemene R.K. Propagandaclub, afdeling Haarlem in 1925 sprak de deken van Haarlem, plebaan L. Westerwoudt, van een ‘schromelijke verslapping van het godsdienstig bewustzijn' en een ‘kwijnend geloofsleven'. Hoe moet, wie naar christelijke geest wil leven, staan tegenover de wereld en de hedendaagse maatschappij? Hij moet bedenken dat het vergankelijke slechts een middel is tot een hoger doel. Een geheel ander standpunt dan dat van de ‘aards-gezinden', vooral belichaamd in ‘het stelsel der liberalisten'. Het betekent oproeien tegen de stroom der tijd. Het doel van de, op instigatie van de bisschop, op te richten Algemene R.K. Propagandaclub, het vormen van een kern van goede leken, ter ondersteuning van de geestelijkheid. ‘Waar de vijanden Gods zich al bedrijviger en driester toonen, daar mogen Jesus' vrienden niet slapen.'

Tijdschriften van De Katholieke Garde waren: De Roomsche Garde uitgegeven door de Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda-Club te Amsterdam (1930), voortgezet als De Katholieke Garde (1931-...); Ons orgaan : maandblad van de Algemene R.K. Propaganda Vereniging "De Katholieke Garde" (1957 of 1958-...)
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over De Katholieke Garde kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Alg. RK Propaganda club en Propagandaclubs zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Roomse Garde of Propagandaclub’ vindt u het bedoelde materiaal.