Zoek in de site...

Art. 32 Rechtspleging

Title Beleidsdoorlichting Art. 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
Description

Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid om optimale voorwaarden te scheppen voor een goed- en toegankelijk rechtsbestel voor alle burgers door kwalitatief hoogstaande civiele, bestuurlijke en strafrechtspleging te faciliteren.1 Ten behoeve van een onafhankelijke rechtstaat, dient de Minister een doeltreffend en rechtmatig rechtsbestel te garanderen. Dit wordt (onder anderen) beschreven in artikel 32. Dit beleidsartikel bestaat uit 3 onderdelen, namelijk:

artikel 32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad,
artikel
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestelen
artikel 32.3
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel.

De centrale vraag in deze beleidsdoordoorlichting is in hoeverre de ingezette instrumenten het doel op doeltreffende en doelmatige wijze trachten te behalen en of er kansen voor verbetering bestaan.

Researcher(s)
Duration

maart - juli 2022

Publication rapport
Funding Ministerie van Justitie en Veiligheid