Zoek in de site...

COVID and Judiciary

Title The impact of the corona crisis on the judiciary and the position of vulnerable litigants
Samenvatting Als gevolg van de covid-19-maatregelen hebben veel rechtszaken geen doorgang gevonden. De rechtspraak heeft getracht de meest urgente zaken toch te behandelen, meestal door het houden van digitale zittingen of het horen van rechtszoekenden op afstand. Dat heeft geleid tot forse innovaties in met name de digitale communicatie, waaruit mogelijk lering kan worden getrokken voor de toekomst. Een compleet beeld van de getroffen maatregelen en hun impact op het instituut van de rechtspraak en op met name kwetsbare rechtzoekenden ontbreekt. In dit onderzoek dat door de universiteiten van Leiden, Utrecht en Nijmegen gezamenlijk wordt verricht, zal in kaart worden gebracht met welke problemen de rechtspraak gedurende de coronacrisis is geconfronteerd, welke maatregelen zijn getroffen en welk effect dat heeft gehad op de grondrechten van met name kwetsbare rechtszoekenden en hun vertrouwen in de rechtspraak. Daartoe worden interviews afgenomen met rechters en andere betrokken instanties en surveys verricht onder rechtszoekenden die gedurende de coronacrisis met de rechtspraak in aanraking zijn gekomen. Het onderzoek richt zich op drie rechtsgebieden te weten het strafrecht, vreemdelingenrecht en civiele jeugdrecht nu in die rechtsgebieden gedurende de crisis zaken wel zijn behandeld en de kwetsbaarheid van betrokkenen in deze rechtsgebieden groot is. De bevindingen uit het empirisch onderzoek zullen worden bezien in het licht van de fundamentele rechten en theorie van procedurele rechtvaardigheid om de houdbaarheid van de getroffen maatregelen ook buiten crisistijd te beoordelen. Daarmee beoogt dit onderzoek bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het instituut van de rechtspraak als zodanig en aan de versterking van de grondrechten van kwetsbare rechtszoekenden binnen en buiten crisistijd.
Cooperation Onderzoek in samenwerking met Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht
Onderzoeker(s)
Duration 2020 - 2022
Publication artikelen
Funding ZonMW and NWO