Zoek in de site...

Departementen

Onderzoeken, dwarsverbanden leggen, innoveren en van elkaar leren. Daarmee komen we tot nieuwe denkrichtingen en oplossingen voor de complexe uitdagingen in onze samenleving. Om die samenwerking organisatorisch goed te laten verlopen, is ons onderwijs en onderzoek gebundeld in drie departementen:

Onderwijs

In onze disciplinaire bacheloropleidingen ontwikkelen onze studenten zich tot experts binnen hun vakgebied. De interdisciplinaire samenwerking komt terug in onze minoren: samen met studenten van andere opleidingen gaan studenten aan de slag met concrete en vakoverstijgende maatschappelijke vraagstukken. Deze interdisciplinariteit is ook kenmerkend voor onze masteropleidingen.

Onderzoek

Onderzoekers werken samen in een van onze twee onderzoeksinstituten: het Centre for Language Studies (CLS) en het Radboud Institute for Culture and History (RICH).

Adviesraden werkveld

Ieder departement laat zich adviseren door een eigen raad van alumni en sleutelfiguren uit het werkveld. Deze raden fungeren als brug naar het werkveld en adviseren de departementen over een goede wisselwerking tussen de opleidingen en de aanpalende beroepenvelden. Bijvoorbeeld door te helpen beroepsperspectieven voor studenten en alumni te signaleren of te vergroten en door advies te geven over actuele vraagstukken die spelen in het werkveld.

Departementsbestuur

De departementsvoorzitter heeft de dagelijkse leiding over het departement. Diegene wordt hierin ondersteund door de departementsecretaris.

Departement Taal en Communicatie

Voorzitter: prof. dr. Jos Hornikx
Secretaris: Lex Crijns

Departement Moderne Talen en Culturen

Voorzitter: prof. dr. Paul Sars
Secretaris: Zarah Glaap MSc

Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid

Voorzitter: prof. dr. Jan Hein Furnée
Secretaris: Maud Ramakers MA

Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid (GKO)