Zoek in de site...

Onze missie

Ex Tempore biedt studenten, docenten, onderzoekers en alumni Geschiedenis van de Radboud Universiteit alsook alle andere historisch geïnteresseerden de mogelijkheid op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in de Nijmeegse geschiedwetenschap. Jaarlijks brengt de redactie drie edities uit, waaronder minimaal één themanummer en waarvan goed leesbare, wetenschappelijke artikelen van Nijmeegse historici over allerlei landelijk aansprekende onderwerpen telkens de kern vormen. Hiernaast bieden wij studenten de mogelijkheid om in één team samen met docenten ervaring op te doen in de redactie van een wetenschappelijk tijdschrift. Dit maakt Ex Tempore voor hen een unieke leerschool.

Mission Statement Ex Tempore

De missie van het academisch tijdschrift Ex Tempore is te vatten in de antwoorden op de vragen waarom Ex Tempore bestaat, voor wie de redactie van Ex Tempore het blad maakt, wat voor blad deze redactie precies verzorgt, waarop de geografische focus van het blad ligt en, ten slotte, hoe Ex Tempore als tijdschrift opereert.

Het doel van Ex Tempore is tweeledig. Enerzijds willen wij de lezer informatie verschaffen over het historisch bedrijf aan de Radboud Universiteit. Ex Tempore beoogt het geschiedkundig onderzoek aan de universiteit voor een breder publiek te ontsluiten dan een publiek van enkel vakgenoten. Anderzijds willen wij in meerdere opzichten een platform voor (gemotiveerde en getalenteerde) studenten Geschiedenis vormen. Ex Tempore biedt studenten de kans om in één team met docenten ervaring op te doen in het werken als redactielid bij een wetenschappelijk tijdschrift. Hiermee vormt het blad voor hen een unieke leerschool en traint het hen als historisch onderzoekers. Het is in het belang van Ex Tempore om dit unieke karakter prominent uit te dragen. Hiernaast bieden wij aan studenten die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd – zoals het winnen van de Ex Tempore Scriptieprijs – een podium om een wetenschappelijk artikel in een historisch tijdschrift te publiceren.

Het beoogde lezerspubliek van Ex Tempore valt in vier groepen uiteen. De eerste twee groepen die wij willen bereiken, zijn de huidige studenten en docenten c.q. onderzoekers van de opleiding Geschiedenis van de Radboud Universiteit. Daarnaast probeert Ex Tempore ook alumni Geschiedenis van de Radboud Universiteit die inmiddels elders werkzaam zijn of met emeritaat zijn aan te spreken. Ten slotte beogen wij ‘de historische gemeenschap’ in bredere zin te interesseren voor het Nijmeegse historisch bedrijf. Onder deze noemer scharen wij mensen die belangstelling hebben voor de wetenschappelijke geschiedschrijving. Het is voor Ex Tempore van belang dat de redactie bij het verzorgen van edities en meer in het bijzonder bij het aanschrijven van auteurs voor artikelen deze groepen en hun verwachte voorkeuren zeer goed in het oog houdt.

Drie peilers vormen gezamenlijk het antwoord op de vraag wat voor blad Ex Tempore wil zijn. Allereerst beoogt Ex Tempore een wetenschappelijk tijdschrift te zijn. Dit vormt de kern: de universiteit en de opleiding Geschiedenis verdienen een tijdschrift dat de wetenschap hoog in het vaandel heeft en houdt. Alle artikelen in Ex Tempore behoren te voldoen aan de wetenschappelijke standaarden, zoals (onder andere) uiteengezet in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018). De redactie dient hier te allen tijde zeer scherp op toe te zien. Hiernaast wil Ex Tempore een leesbaar blad zijn. Zorgvuldigheid en begrijpelijkheid zijn hierbij cruciaal. Het controleren op en kunnen garanderen van correcte spelling, een correct gebruik van voetnoten en een correct taalgebruik in alle bijdragen is een essentiële taak van de redactie. Ook dient de redactie scherp erop toe te zien dat bijdragen niet te complex en daarmee niet of moeilijk begrijpelijk zijn voor eenieder die wij tot ons beoogde publiek rekenen. Ex Tempore beoogt, ten slotte, een aansprekend blad te zijn. Hierbij is echter niet alleen de stilistische, taalkundige en wetenschappelijke kwaliteit van de teksten van belang: de onderwerpen van de teksten en de aangesneden thema’s moeten ook aansprekend zijn voor het beoogde publiek. De redactie moet er bij het aanschrijven van potentiële auteurs op toezien dat de onderwerpen niet te obscuur, maar aantrekkelijk zijn voor een breed publiek. Daarnaast dienen de onderwerpen niet overeenkomstig, maar diachroon én synchroon – denk aan de vier leerstoelgroepen – divers te zijn. Aan de hand van deze peilers probeert Ex Tempore wetenschap toegankelijk en aantrekkelijk te maken!

Het geschiedbedrijf aan de Nijmeegse Radboud Universiteit staat in Ex Tempore centraal. Dit wil echter niet zeggen dat wij geografisch naar binnen gekeerd opereren. Wij beschouwen het als een belangrijk deel van onze missie om niet alleen nadruk te leggen op het Nijmeegse, maar juist de blik naar buiten te richten. Ex Tempore wil zijn nationale karakter ontwikkelen en zich in landelijk opzicht in de kijker spelen. Het wil optreden als visitekaartje van de Nijmeegse geschiedwetenschap en het wil dit kaartje ook afgeven aan mensen die het nog niet eerder hebben gekregen en de informatie erop nog niet kennen. Het realiseren van een nieuwe, moderne website met archief, het ontwikkelen van een actiever en omvangrijker PR-beleid, het verzorgen van artikelen met landelijk aansprekende onderwerpen en themanummers met actuele en relevante thema’s en het organiseren van samenwerking met afdelingen Geschiedenis elders in het land zijn enkele concrete plannen die de redactie in dit kader kan ondernemen. ‘Geworteld in Nijmegen, met brede blik naar buiten’ is hierbij het credo van Ex Tempore.

Ex Tempore brengt jaarlijks drie nummers van ongeveer honderd pagina’s op papier uit. Alle artikelen worden vervolgens verlaat op onze website geplaatst. Door middel van het fysieke blad en de open access op internet mengen Ex Tempore en zijn auteurs zich in het historisch debat. De themaloze edities van het blad bieden plaats aan een grote diversiteit aan onderwerpen. Daarnaast is er elke jaargang minimaal één speciaal themanummer. Hiermee kan de redactie van Ex Tempore een onderzoeksgroep gelieerd aan de Nijmeegse opleiding Geschiedenis uitlichten. Tegelijkertijd beogen wij, door te kiezen voor een actueel historisch thema, maatschappelijk relevante kwesties en discussies aan te snijden. Voorbeelden van dergelijke actuele thema’s zijn cultureel-religieus erfgoed (themanummer 2020) en slavernij (mogelijk themanummer 2021). De artikelen worden in principe verzorgd door aan de Radboud Universiteit gelieerde historisch onderzoekers, al kan een enkele keer, met name voor een themanummer, een bijdrage van een expert ‘van buiten’ op een bepaald gebied een aanwinst zijn. Ex Tempore kent, ten slotte, naast wetenschappelijke artikelen ook enkele, meer ‘luchtige’ rubrieken die eveneens een academisch karakter hebben: het interview met een historisch onderzoeker, de Boeken Top Vijf en de recensies van historisch-wetenschappelijke werken. Wij bieden daarnaast aan oud-studenten en archiefinstellingen een podium met respectievelijk de Alumnus- en Uit het archiefrubriek. Ex Tempore probeert hiermee de combinatie van wetenschap, leesbaarheid en aansprekendheid voor een divers lezerspubliek concreet gestalte te geven.