Zoek in de site...

Fraude en plagiaat

Het plegen van plagiaat en andere vormen van fraude is een ernstig feit, ook als het gepleegd wordt in conceptversies van teksten. Het eindcijfer voor de eindversie is namelijk mede gebaseerd op de beoordeling van de conceptversies. Binnen de opleidingen wordt dan ook streng op fraude en plagiaat gecontroleerd, onder meer met behulp van plagiaatdetectiesoftware.

Onder plagiaat wordt verstaan het suggereren dat er sprake is van eigen werk terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Een voorbeeld van plagiaat is als je ideeën van anderen overneemt zonder adequate bronvermelding. Een ander voorbeeld is wanneer je een stuk tekst letterlijk overneemt zonder dat je, met bijvoorbeeld aanhalingstekens, aangeeft dat het om een citaat gaat. Behalve dat plagiaat verboden is omdat je kennis, inzicht en vaardigheden daardoor niet goed beoordeeld kunnen worden, wordt plagiaat gezien als intellectuele diefstal. Binnen de wetenschap wordt dit aangemerkt als ontoelaatbaar gedrag.

Als je je schuldig hebt gemaakt aan fraude, worden er sancties genomen. Deze sancties kunnen bestaan uit het uitsluiten van het afleggen van tentamens gedurende een of meer tentamenperioden. Als fraude geconstateerd is, wordt dit door de examencommissie geregistreerd en aan de decaan van de Faculteit doorgegeven. Ten slotte kom je als je fraude gepleegd hebt niet meer in aanmerking voor een judicium (zoals cum laude) als je het bachelorexamen of masterexamen hebt behaald.

Let op: als bij groepswerk fraude of plagiaat wordt geconstateerd, wordt dit aan ieder van de groepsleden in gelijke mate toegerekend. Controleer daarom ook in geval van groepswerk het gehele werk voordat het wordt ingeleverd.

Studentenhandleiding plagiaat (docx, 29 kB)