Cursus evalueren

Met een cursusevaluatie kun je achterhalen hoe studenten een cursus hebben ervaren. Dit levert informatie op die je kunt gebruiken om het onderwijs van volgend jaar vorm te geven. Cursusevaluaties zijn ook belangrijk in het licht van kwaliteitszorg en zijn zelfs verplicht om op te nemen in het cursusdossier. Opleidingscommissies en visitatiecommissies gebruiken de evaluaties om een indruk te krijgen van hoe studenten het onderwijs beoordelen.

Er zijn verschillende aspecten van de cursus die je in de evaluatie aan bod kunt laten komen:

 • De ervaren studielast en studietijd in relatie tot de geplande last en tijd.
 • De verwachte inhoud van de cursus en de daadwerkelijke inhoud.
 • Het niveau van de cursus en de samenhang met andere cursussen.
 • De didactiek.
 • De toetsing.

Het moment van evalueren

Aan het einde van de cursus

Veel opleidingen kiezen voor het evalueren na afloop van de cursus. Er wordt dan vaak een vast vragenformulier gebruikt dat na het toetsmoment aan studenten wordt voorgelegd. Studenten reflecteren op de cursus die ze hebben gevolgd en geven hun feedback voor de volgende editie van de cursus.

Het voordeel van evalueren aan het einde van de cursus, in vergelijking tot tussentijdse evaluaties, is dat studenten op de gehele cursus terug kunnen kijken. Een keerzijde is dat studenten zelf niet kunnen ervaren wat er het volgende jaar met hun feedback wordt gedaan en daardoor ook minder geneigd kunnen zijn om de evaluatie in te vullen.

Evalueren na afloop van de cursus verloopt in veel gevallen via schriftelijke en/of digitale vragenlijsten. Het team EvaluatieService van de afdeling Education Support kan ondersteunen en adviseren in het opstellen van vragenlijsten. Voor het afnemen van digitale vragenlijsten is er de software Evalytics.

Gedurende de cursus 

Je kunt ervoor kiezen om al tijdens de cursusreeks feedback te vragen aan studenten. Op die manier kun je jouw cursusopzet en werkwijze direct bijsturen en studenten actief mee laten denken over hun onderwijs. Het voordeel van tussentijds evalueren, is dat je niet gebonden bent aan een vaste lijst met (gesloten) vragen en dat je aan de hand van open vragen veel meer informatie van studenten kunt ontvangen.

Twee voorbeelden van evaluatiemethodes met studenten gedurende de cursus:

 • One-minute paper: Geef de studenten aan het eind van een (deel van een) college of werkcollege één of twee minuten de tijd om een antwoord te noteren op de vragen ‘Wat is het belangrijkste dat je vandaag geleerd hebt?’ en ‘Wat is er nog onduidelijk?’. De studenten leveren hun antwoorden vervolgens (anoniem) in op papier of via Wooclap.
 • Sticky wall: Deel post-its uit aan de studenten en vraag zo om korte tips en tops ten aanzien van de cursusinhoud, cursusopzet, toetsing en feedback en de inrichting van de digitale leeromgeving. Na het invullen plakken de studenten hun briefjes op de muur, zodat iedereen de resultaten kan bekijken. Vervolgens kun je de feedback met de groep bespreken en in je cursusopzet verwerken.

Download de handout voor meer vormen van evalueren.

Naast feedback van studenten vragen kun je een collega uitnodigen om mee te kijken in een college of om lesmateriaal te bekijken. Dit kun je ook vragen aan iemand van het Teaching Information Point van jouw faculteit.

Van evaluatie naar cursus verbeteren

Een cruciale stap is om de feedback uit de cursusevaluatie te verwerken in de hernieuwde cursusopzet. Je start met het interpreteren van de feedback en het formuleren van aanpassingen. Vervolgens bespreek je de aanpassingen met collega’s binnen de cursus en voer je de wijzigingen door in de cursusopzet.

Enkele aandachtspunten bij het interpreteren van de evaluatie:

 • Kijk niet alleen naar de absolute scores in het evaluatierapport, maar kijk ook naar de relatie ten opzichte van andere scores. Zoek in de gegeven cijfers de trends en de bijzonderheden.
 • Neem, als je samen met collega’s de cursus hebt gegeven, de evaluatie samen door en bespreek de feedback.
 • Ga met studenten in gesprek als je vragen hebt over de evaluatie. Nodig studenten bijvoorbeeld uit voor een kort panelgesprek over mogelijke verbeteringen.
 • Laat een collega of onderwijskundige meekijken met jouw cursusevaluatie. Zij kunnen je helpen om de rapportage te interpreteren en aanpassingen in de cursusopzet te bedenken.

Wil je hulp bij het interpreteren van de evaluatie of het wijzigingen van je cursusopzet? Neem contact op met het Teaching Information Point in jouw faculteit.

Contact

Voor meer informatie en hulp bij het evalueren van je onderwijs kun je contact opnemen met team EvaluatieService en het Teaching Information Point in jouw faculteit.