Constructive alignment toepassen in je onderwijs

Constructive alignment van Biggs & Tang (2011) is een principe dat je kunt gebruiken om onderwijs vorm te geven. Constructive alignment gaat om het doelbewust op elkaar laten aansluiten van leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing. De bedoeling van deze driehoeksrelatie is zorgen dat alle onderdelen van het onderwijs toewerken naar hetzelfde doel.

Een infographic over constructive alignment, de driehoeksrelatie tussen leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing.

De driehoeksrelatie

De focus van constructive alignment ligt op wat en hoe studenten leren. De leerdoelen worden voorafgaand aan een cursus vastgesteld en helpen jou als docent te bepalen welke leeractiviteiten studenten uit gaan voeren. De leerdoelen vormen ook de basis voor hoe je de toetsing vormgeeft. Met de toetsing laten studenten zien in hoeverre ze de leerdoelen hebben behaald. 

Doordat de leeractiviteiten en de toetsing op dezelfde uitkomsten zijn afgestemd, waarborg je dat studenten zich richten op relevante zaken voor de einddoelen. Dit is het centrale idee van constructive alignment: een omgeving creëren die zoveel mogelijk ondersteunt dat wat en hoe studenten leren leidt tot de beoogde uitkomsten. 

Leerdoelen

De leerdoelen staan centraal in het zorgen voor aligned onderwijs. Leerdoelen drukken uit welke handelingen je verwacht dat studenten aan het eind van een onderwijsperiode succesvol uit kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen toepassen van een bepaalde theorie of het kunnen analyseren van een bepaald soort casus. Leerdoelen bevatten dus altijd een werkwoord. Daarnaast beschrijven ze met welke inhoud studenten zich bezighouden.

Leeractiviteiten

Leeractiviteiten zijn de activiteiten die studenten ondernemen om zich de leerdoelen eigen te maken. Denk bijvoorbeeld aan zelfstudie en opdrachten in werkcolleges. Met deze activiteiten bouw je het onderwijsprogramma op. De leerdoelen beschrijven het eindniveau dat je van studenten verwacht. Je ontwerpt leeractiviteiten die daar stapsgewijs naartoe werken. Daarbij zorg jij als docent voor instructie en begeleiding, zoals uitleg geven over een nieuw onderwerp of feedback geven op een tussentijdse opdracht.

Toetsing

De toetsing is bedoeld om te beoordelen in hoeverre studenten de leerdoelen beheersen. De leerdoelen bieden houvast voor het invullen van de toetsing. Door de handelingen en inhoud uit de leerdoelen terug te laten komen in de toetsopdrachten, zorg je voor alignment. Bij het ontwerpen van toetsopdrachten en beoordelingscriteria kun je bedenken wat jij van studenten wil zien om overtuigd te zijn dat ze de beoogde kennis en vaardigheden onder de knie hebben.

Onderwijsontwerp

Constructive alignment bereik je door te zorgen dat de handelingen uit de leerdoelen terugkomen in de leeractiviteiten en in de toetsing. Je kunt in het ontwerpen van aligned onderwijs als volgt te werk gaan:

  • Stel de leerdoelen op in termen van een handeling die studenten met een bepaalde inhoud gaan doen. Beschrijf ook welk niveau je van studenten verwacht en, indien relevant, in welke context studenten dit moeten kunnen doen.
  • Ontwerp toetsing waarin studenten de handelingen uitvoeren die de leerdoelen omschrijven. Beoordeel studenten op basis van hoe goed hun functioneren voldoet aan de doelen. Dit vormt de basis van de beoordelingscriteria.
  • Gebruik leeractiviteiten die gericht zijn op de handelingen en inhoud uit de leerdoelen. Vul deze activiteiten aan door de instructie en begeleiding te geven die studenten nodig hebben om de activiteiten optimaal te kunnen doen.

Omdat de leeractiviteiten en de toetsing gericht zijn op dezelfde inhoud en handelingen, krijgen studenten alle kans om zich te ontwikkelen op de dimensies waar ze uiteindelijk op beoordeeld worden en waar de opleiding belang aan hecht. 

Contact

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Het Teaching Information Point van jouw faculteit helpt je graag verder.