Fraudepreventie bij toetsing

Fraude bij toetsing komt helaas voor. Het kan gaan om het afkijken bij een medestudent, het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen en het falsificeren van onderzoeksgegevens. Een vorm van fraude is plagiaat. Er is sprake van plagiaat als een student gebruik maakt van andermans teksten of bronmaterialen, zonder correcte bronvermelding of als een student het werk van iemand anders presenteert als eigen werk.

Hoewel je als examinator maatregelen kunt nemen om de mogelijkheid tot het plegen van fraude (en dus ook plagiaat) te verminderen, is het vooral belangrijk om met studenten in gesprek te gaan over leren, toetsen en academische integriteit. Benadruk de verantwoordelijkheid van studenten om op een eerlijke wijze te laten zien welke kennis en vaardigheden zij verworven hebben. Bespreek bijvoorbeeld dat toetsen bedoeld zijn om in een veilige omgeving te laten zien wat je kunt en onderdeel zijn van een leerproces in plaats van een einddoel op zich. Daarnaast zijn studenten zich niet altijd bewust van wat als fraude geldt. Bespreek hoe je academisch integer handelt en verwijs studenten naar de hulpmiddelen die zij hierbij in kunnen zetten, bijvoorbeeld de zelfstudiemodules en gidsen of plagiaatmodule van de universiteitsbibliotheek.

Maatregelen om fraude te beperken

Er zijn een aantal maatregelen die je kunt nemen om de kans op fraude verkleinen en de behoefte om te frauderen mogelijk verkleinen:

  • Laat het eindcijfer van een cursus niet afhangen van één toetsmoment, maar creëer meerdere meetpunten. Werk bijvoorbeeld met tussentijdse toetsen en doorlopende feedback. 
  • Bied studenten bij het maken van een schriftelijke opdracht de mogelijkheid om feedback te krijgen van jou of van medestudenten. Op die manier krijgt een student de kans om fouten te maken én te leren van gemaakte fouten. 
  • Ontwerp toetsen met hogere orde vragen zoals toepassingsvragen en vragen gericht op analyse en evaluatie, bijvoorbeeld met behulp van casussen en in mindere mate gericht op kennis en inzicht (Taxonomie van Bloom). Bij deze lagere orde vragen is het makkelijker om te frauderen omdat het antwoord hiervan letterlijk op te zoeken is. Zorg uiteraard dat de toetsvragen aansluitend zijn op de leerdoelen van je cursus.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de Teaching Information Point van jouw faculteit of het team Educational Advice & Teacher Development.