Toets afnemen

 

Snel naar:

Toetsafname

Bij het afnemen van een toets moeten de omstandigheden voor de studenten zo gunstig mogelijk zijn. Het is ook belangrijk dat deze condities vergelijkbaar zijn voor alle studenten. 

Tijdens de toetsafname zijn verschillende factoren van invloed op de betrouwbaarheid en de validiteit van de toetsresultaten: 

 • De inhoud van de toets;
 • De instructie voorafgaand aan de toets; 
 • De locatie en omstandigheden; 
 • De hulpmiddelen; 
 • De examinatoren en surveillanten.  

 

De inhoud van de toets 

In eerste instantie is het van belang dat de toetsitems en/of opdracht zo zijn geformuleerd dat het tijdens de afname geen vragen oproept. De toets mag geen fouten bevatten.  

De instructie voorafgaand aan de toets 

Voorafgaand aan de toets moet het duidelijk voor de studenten zijn wat er van hen verwacht wordt bij het maken van de toets en welke regels er gelden ten aanzien van de afname van de toets. Dit wordt vermeld op de toets zelf (schriftelijk of digitaal) en kan tevens toegelicht worden door de surveillanten. 

De locatie en omstandigheden 

De toetslocatie kan invloed hebben op de prestatie van studenten. Er moet bijvoorbeeld aandacht zijn voor temperatuur, geluidsoverlast en de opstelling van de tafels. In het geval van een digitale toets, zorgt de E-supportmedewerker voor deugdelijke hardware en software.  

De hulpmiddelen 

Het moet voor studenten en surveillanten van te voren duidelijk zijn welke toetsgebonden hulpmiddelen bij de toets gebruikt mogen worden, zoals literatuur, wetbundels, rekenmachine en dergelijke. Het is belangrijk om deze informatie tijdig en eenduidig via Brightspace, op het voorblad van de toets zelf en op het surveillanceformulier aan te leveren. 

De examinatoren en surveillanten 

Tijdens een schriftelijke toets hoeft/hoeven de examinator(en) niet aanwezig te zijn. De surveillant is namens de examinator verantwoordelijk voor de optimale gecontroleerde omstandigheden waarin de toets afgenomen wordt. Bij digitale toetsen is tevens een E-supportmedewerker aanwezig voor de technische ondersteuning van de toets. 

Studentgebonden voorzieningen 

Studenten kunnen op grond van een specifieke hulpvraag of functionele beperking voorzieningen aanvragen voor toetsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra toetstijd of voorleessoftware. De student moet dit zelf aanvragen bij de studentendecaan die hierover een advies uitbrengt aan de examencommissie.  

Op de studentenwebsite staat de lijst met studentgebonden voorzieningen die na goedkeuring door de examencommissie kunnen worden gefaciliteerd. Wanneer een student een voorziening heeft die mogelijk extra actie vraagt, zal de facultaire toetsorganisatie daarover contact met de examinator opnemen. 

Regels en richtlijnen 

Bij iedere toetsafname gelden bepaalde regels en richtlijnen conform de OER van de desbetreffende opleiding. Daarnaast zijn er Radboudbrede toetsregels, protocollen voor surveillance en fraudeprotocollen.

Digitaal toetsen in het Comeniusgebouw 

Digitale toetsen met Cirrus worden voornamelijk afgenomen in het Comeniusgebouw. Het gebouw is met 889 toetsplekken dé toetslocatie van de Radboud Universiteit. In dit toetsgebouw worden toetsen van verschillende faculteiten tegelijkertijd afgenomen. 

Informeren van studenten 

Het inplannen en klaarzetten van een digitale toets verloopt volgens een vast aantal processtappen. Studenten kunnen daarom na de inschrijfdeadline niet meer toegevoegd worden aan een lijst met toetskandidaten. Informeer studenten dus goed over hoe zij zich moeten voorbereiden op een digitale toets. 

 • Studenten moeten zich uiterlijk 6 werkdagen voor de toets inschrijven via OSIRIS. Zij krijgen op het geplande moment automatisch toegang tot de digitale toets. 
 • Om vertrouwd te raken met de digitale toetsomgeving kunnen studenten een proeftoets maken. 
 • Tijdens de toets moeten studenten de inloggegevens uit het hoofd kennen. Smartphones zijn namelijk tijdens de toets niet toegestaan. Wachtwoorden die zijn opgeslagen in een digitale kluis zijn dus niet te gebruiken. 
 • Er is een informatiepagina beschikbaar voor studenten. Deze bevat onder meer een instructievideo

Tip: Informeer bij de facultair coördinator digitaal toetsen of er een standaardbericht is dat je kunt gebruiken of vraag hulp bij het opstellen van een informatieve tekst.  

Toetsplek toewijzing (seating) 

Studenten krijgen voorafgaand aan de toets automatisch een toetsplek in het gebouw toegewezen door middel van een ‘seatingcode’. De seatingcode is voor studenten beschikbaar vanaf 3 werkdagen voorafgaand aan de toets via het persoonlijk rooster. 

Surveillance 

De afname en surveillance in het Comeniusgebouw is gestructureerd volgens een aantal procedurele afspraken: 

 • De informatie voor surveillanten dient tijdig (uiterlijk 6 werkdagen) voorafgaand aan de toets te zijn aangeleverd aan de facultaire toetsorganisatie (voor docenten van de Faculteit der Medische Wetenschappen gelden andere deadlines). Deze informatie kan aangeleverd worden middels een surveillanceformulier, verkrijgbaar bij de facultaire toetsorganisatie
 • Er wordt bij alle toetsen gesurveilleerd volgens het Radboudbrede surveillance protocol.
 • Controle van hulpmiddelen zoals wetbundels dien je zelf te komen doen. Het is voor de surveillanten niet mogelijk om te controleren of de meegebrachte boekwerken de enige juiste zijn, dan wel of ze iets bevatten wat niet is toegestaan. 
 • Een student heeft standaard een digitale (niet-grafische) calculator en digitaal kladpapier tot zijn beschikking bij een digitale toets.
 • In iedere ruimte zijn fraudeformulieren beschikbaar in geval van vermoeden van fraude.
 • Het is niet mogelijk om de studenten van jouw toets ter plekke toe te spreken. Je kunt studenten informeren via het (digitale) voorblad van de toets. Er vinden meerdere toetsen tegelijk plaats in één ruimte en de studenten van jouw toets kunnen over verschillende ruimtes verspreid in het gebouw zitten.

 

Als examinator aanwezig bij toetsafname

Wil je als examinator aanwezig zijn bij de toetsafname, stem dan even af met de facultaire coördinator digitaal toetsen en houd rekening met de volgende richtlijnen:

 • Aanwezigheid van één of meer docenten bij een toetsafname dient van tevoren aangekondigd te worden. Dit doe je door dit in te vullen op het surveillance informatie formulier bij ‘additional remarks’. Het is niet noodzakelijk aan te geven welke personen er komen.
 • Je meld je bij het begin van je bezoek aan de balie – ingang van Comenius B. Hiervoor gelden deze inloopmomenten:
  • Ochtendtoets: 8:00 - 8:45 uur
  • Middagtoets: 12:15 - 13:00 uur
  • Avondtoets: 17:30 - 18:15 uur
    
 • Je ontvangt een overzicht van toetsplekken waarop kandidaten van jouw toets zitten. Op basis van de in de gebouwen aanwezige bewegwijzering kun je deze toetsplekken vinden. 
 • Je bereikt de studenten in Comeniusgebouw A via de interne doorgang in de kelder.  
 • Bij binnenkomst in elke toetsruimte meld je je bij een surveillant.
 • Om studenten niet te storen tijdens de toetsafname zorg je ervoor dat je eigen telefoon geen geluid kan maken.  
 • Probeer de surveillant niet te hinderen tijdens het surveilleren.  Als je komt voor controle van hulpmiddelen, stem dan even met de aanwezige surveillant af waar je bijvoorbeeld met je controle begint. Als je alleen het toetsproces wilt observeren, kies dan een rustige plek uit in de ruimte waar je dit kunt doen. 

Download de plattegrond van het Comeniusgebouw

Contact

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de coördinator digitaal toetsen in het Teaching Information Point van jouw faculteit.