Extra beloning

Vind je dat een werknemer een extra beloning heeft verdiend? Overleg met jouw HR-contactpersoon om de mogelijkheden te bespreken. Als je in overleg tot het oordeel komt dat de werknemer in aanmerking komt voor een extra beloning, dan moet je daarvoor een gemotiveerd verzoek indienen. Dit doe je bij de decaan van de faculteit, de directeur van de dienst of de directeur van Radboud Services. Zij beslissen over het verzoek.

Over het toekennen van meer dan twee periodieken of een qua omvang daarmee gelijk te stellen toelage, kan de decaan of directeur alleen in overeenstemming met het college van bestuur besluiten. Er moet ook een beoordelingsgesprek plaatsvinden om het formeel vast te leggen.

Individuele salarisverhoging bij voldoende of uitstekend functioneren

De jaarlijkse periodieke verhoging van het salaris van de werknemer die het maximum van zijn schaal nog niet heeft bereikt, gebeurt in de praktijk altijd automatisch. Als de werknemer zijn functie zeer goed of uitstekend vervult en het maximum van de salarisschaal nog niet is bereikt, dan kan het salaris van de werknemer worden verhoogd met meer dan één periodiek.

Functioneringstoelage bij zeer goed of uitstekend functioneren

Aan de werknemer die zeer goed of uitstekend functioneert en het maximum van de voor hem geldende salarisschaal heeft bereikt, kan een functioneringstoelage voor de duur van één jaar worden toegekend. In bijzondere omstandigheden kan een functioneringstoelage voor een langere duur dan één jaar worden toegekend.

Gratificatie arbeidsprestaties

Als een werknemer een bijzondere prestatie levert, kan een gratificatie worden verleend, bijvoorbeeld bij een incidentele zware inspanning om een project op tijd af te ronden.

Waarnemingstoelage

Als een werknemer voor langere tijd (tenminste 30 dagen) een in een hogere salarisschaal ingedeelde functie waarneemt, dan kan een waarnemingstoelage worden toegekend. De toelage bedraagt het verschil tussen het oorspronkelijke salaris en het salaris dat geldt voor de functie die de werknemer waarneemt.

Arbeidsmarkttoelage

Om redenen van mobiliteit, werving en behoud kan een toelage worden toegekend over een van tevoren vastgesteld tijdvak. Denk hierbij aan schaarste op de arbeidsmarkt, arbeidsmarktknelpunten of specifieke onmisbare deskundigheid.

Gelijke beloningen

Om beloningsverschillen te voorkomen en te verkleinen is met faculteitsbesturen afgesproken om bij alle inschalings- en bevorderingsbeslissingen strikt gebruik te maken van omschreven richtlijnen en criteria. Vraag in het bepalen van een beloning dan ook vooral advies van HR. Uitgangspunt voor de Radboud Universiteit is dat belonings- en bevorderingsbeslissingen transparant en eerlijk moeten zijn.

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling