Minder werken tot AOW (Vitaliteitspact)

In de huidige cao zijn afspraken over het Vitaliteitspact opgenomen. Medewerkers die binnen 5 jaar de voor hen geldende AOW-gerechtigde leeftijd bereiken en aan de overige eisen van het pact voldoen hebben de mogelijkheid om hun werkweek te verkorten met 20% of 40%. Zij krijgen hierbij 85% (respectievelijk 70%) van hun bruto salaris uitbetaald. De medewerker doet hierbij afstand van alle bovenwettelijke vakantie-uren. De grondslag voor de pensioenopbouw blijft gehandhaafd op 100%. Het doel van het Vitaliteitspact is medewerkers in staat te stellen gezond en vitaal tot de AOW te blijven werken. Uren die vrijkomen doordat medewerkers minder gaan werken worden gebruikt voor in- en doorstroom. Een uitgangspunt van het Vitaliteitspact is dat het leidt tot positieve effecten op de in- en doorstroom en dat het niet leidt tot extra werkdruk. 

Aandachtspunten als een medewerker wil deelnemen 

Als één van je medewerkers overweegt om deel te nemen aan het Vitaliteitspact kun je diegene wijzen op de informatie op de website. De medewerker kan bij de HR-adviseur terecht voor meer informatie over de regeling en voor een berekening van het nieuwe salaris. De medewerker die gaat deelnemen aan het Vitaliteitspact kan tegelijkertijd deeltijdpensioen opnemen om het lagere salaris door deelname aan het Vitaliteitspact (deels) te compenseren. Deelname aan de regeling is mogelijk tot het einde van het dienstverband, maar uiterlijk tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De aanvraag voor deelname moet uiterlijk 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk worden ingediend. 

Aandachtspunten als een medewerker deelneemt 

Als één van je medewerkers gaat deelnemen aan het Vitaliteitspact heeft dit gevolgen voor de organisatie van het werk op de afdeling, de herverdeling van taken, in- of doorstroom binnen de afdeling, de vitaliteit van de medewerkers en werkdruk. Met de medewerker moeten afspraken gemaakt worden over de concrete gevolgen voor het werk. Denk hierbij aan het vastleggen van het nieuwe werkrooster, de taken die de medewerker blijft doen en de taken die de medewerker afstoot. Maar ook aan wie de medewerker deze taken gaat overdragen. Deze onderwerpen bespreek je met je medewerker. Hierbij maak je gebruik van het eerste deel van het [Gespreksformulier bij deelname Vitaliteitspact` > invoegen]. 

Naast het vastleggen van werkafspraken met de medewerker die gaat deelnemen aan het Vitaliteitspact, moet ook de herverdeling van taken binnen de afdeling georganiseerd worden. Hoe de herbezetting van vrijvallende werktijden ingevuld wordt geef je aan op deel 2 van het 'Gespreksformulier bij deelname Vitaliteitspact'. Stuur beide delen van het ingevulde formulier naar je P&O afdeling. 

Neveninkomsten 

Tenzij anders overeengekomen zijn uitsluitend de voor het tijdstip van deelname al bestaande en door de werkgever goedgekeurde neveninkomsten uit arbeid of bedrijf toegestaan. Bespreek dit met je medewerker. 

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.