Procedure bij (her-)benoemingen topkader

Herziene procedure vastgesteld op 22 september 2020; gewijzigde versie 22 maart 2022

 • Voor intern gebruik
 • Onder topkader wordt verstaan: (vice-)decanen, hoogleraren, secretaris van de universiteit, algemeen directeur Radboud Services, directeuren bedrijfsvoering, divisiedirecteuren RS en OBP vanaf schaal 15
 • Hoogleraren: hier niet verder uitgewerkt, zie brochure hooglerarenbeleid

Procedure (vice-)decanen

Procedure herbenoeming (vice-)decaan
Procedure Secretaris van de universiteit

Procedure directeuren bedrijfsvoering, algemeen directeur Radboud Services en divisiedirecteuren Radboud Services

Procedure (vice-)decanen

De formele procedure voor benoemingen van (vice-)decanen staat beschreven in Artikel 17 Structuurregeling Radboud Universiteit en artikel 11 Bestuurs- en Beheersreglement Radboud Universiteit.

Benoeming decaan

 1. Het faculteitsbestuur maakt bij het college van bestuur kenbaar dat er een vacature ontstaat. In geval van afloop van een benoemingstermijn wijst de griffier van het CvB het FB op de naderende vacature. In de regel: een jaar van
  tevoren.
 2. Het college van bestuur stelt een benoemingsadviescommissie (BAC) in van vijf leden, waarvan de voorzitter (in beginsel een decaan van een andere faculteit) rechtstreeks benoemd is door het CvB. De overige leden (waaronder de directeur bedrijfsvoering als (adviserend) lid, een lid namens de FSR en een lid namens de OC zonder last of ruggenspraak) worden voorgedragen door de decaan (feitelijk het faculteitsbestuur). Hierbij wordt ook gelet op een evenwichtige man-vrouwverdeling. Over de samenstelling en de te volgen procedure vindt van tevoren afstemming plaats tussen de secretaris van het faculteitsbestuur en de griffier van het CvB.
  De BAC wordt de opdracht gegeven aanbevelingen te doen voor invulling van de vacature.
  De BAC heeft als ambtelijk secretariaat de griffier van het CvB en als adviserend lid de divisiedirecteur HR.
 3. De commissie heeft een kick-off met de rector van het CvB en stelt in overleg met de divisiedirecteur HR een functieprofiel op. Dit profiel wordt vastgesteld door het CvB. Het CvB verstrekt de BAC een zoekopdracht om te bezien of er geschikte kandidaten zijn voor de functie van decaan. Ter uitvoering van deze opdracht wordt in elk geval in een e-mail door de voorzitter van de BAC aan de hoogleraren van de faculteit verzocht om de commissie te attenderen op mogelijke interne en externe kandidaten en om de commissie anderszins suggesties mee te geven. Bij deze zoekopdracht kan de BAC zich laten ondersteunen door een executive wervings- en selectiebureau(2). Op grond van de vergaarde informatie en inzichten adviseert de BAC het CvB over of er sprake zal zijn van open (interne en externe) werving of dat de functie alleen voor interne kandidaten wordt opengesteld.
  Uitgangspunt is dat er open werving plaatsvindt via een advertentietekst en/of door inschakeling van een wervings- en selectiebureau maar het CvB kan op basis van advies van de BAC besluiten dat er intern geworven zal worden. De BAC bepaalt binnen deze kaders haar eigen werkwijze.
  Een (ontwikkel)assessment is onderdeel van de procedure. Na de gesprekken met kandidaten brengt ze haar advies schriftelijk uit aan het CvB.
 4. Het CvB neemt hierover een voorgenomen besluit, na de kandida(a)t(en) gesproken te hebben en na advies gevraagd te hebben van het
  faculteitsbestuur.
 5. Het CvB hoort vertrouwelijk de facultaire gezamenlijke vergadering over de voorgenomen benoeming. De FGV ontvangt voorafgaand aan de bespreking een samenvatting van het BAC-advies, enkel betreffende de voorgedragen kandidaat.
 6. Vanuit de pilot Screening managementfuncties wordt de opdracht voor screening uitgezet bij Validata. De rapportage komt beschikbaar voor de CvB- portefeuillehouder, directeur HR en het decentrale hoofd HR. 
 7. Het CvB benoemt de decaan voor vier jaar. Arbeidsvoorwaarden worden door het CvB vastgesteld met advies van de divisiedirecteur HR.

(2) Zie memo “Praktische adviezen voor BAC m.b.t. externe werving en/of ondersteuning door executive wervings- en selectiebureau

Benoeming vice-decaan

 1. Het faculteitsbestuur maakt bij het college van bestuur kenbaar dat er een vacature ontstaat. In geval van afloop van een benoemingstermijn wijst de griffier van het CvB het Faculteitsbestuur op de naderende vacature. In de regel: een half jaar van tevoren.
 2. Het college van bestuur stelt een benoemingsadviescommissie (BAC) in van vijf leden, waarvan de voorzitter (doorgaans een hoogleraar uit de faculteit – dit kan ook de decaan van de faculteit zijn) rechtstreeks benoemd is door het CvB. De directeur bedrijfsvoering maakt als (adviserend) lid deel uit van de BAC. Hierbij wordt ook gelet op een evenwichtige man-vrouwverdeling. Over de samenstelling en de te volgen procedure vindt van tevoren afstemming plaats tussen de secretaris van het faculteitsbestuur en de griffier van het CvB.
  De BAC wordt de opdracht gegeven aanbevelingen te doen voor invulling van de vacature. De BAC voor een nieuwe vice-decaan komt bijeen met als ambtelijk secretaris de secretaris van het faculteitsbestuur.
 3. De commissie bepaalt haar eigen werkwijze. Over het algemeen wordt een functieprofiel opgesteld en worden via een e-mail alle hoogleraren van de faculteit door de voorzitter van de BAC geconsulteerd waarna er gesprekken worden gehouden met kandidaten. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
  De BAC brengt haar advies schriftelijk uit aan het CvB.
 4. Het CvB neemt hierover een voorgenomen besluit.
 5. Het CvB hoort vertrouwelijk de facultaire gezamenlijke vergadering en het faculteitsbestuur over de voorgenomen benoeming. De FGV ontvangt voorafgaand aan de bespreking een samenvatting van het BAC-advies, enkel betreffende de voorgedragen kandidaat.
 6. Vanuit de pilot Screening managementfuncties wordt de opdracht voor screening uitgezet bij Validata. De rapportage komt beschikbaar voor de decaan en de HR manager. 
 7. Het CvB benoemt de vice-decaan voor twee tot vier jaar. Arbeidsvoorwaarden worden door de decaan vastgesteld met advies vande HR manager.

Procedure herbenoeming (vice-)decanen

 1. Het faculteitsbestuur maakt bij het college van bestuur tijdig kenbaar dat de (vice-)decaan herbenoembaar is en overlegt hierover met het CvB. In geval van afloop van een benoemingstermijn wijst de griffier van het CvB het FB op de naderende vacature.
 2. De kandidaat schrijft een korte zelfreflectie ‘Evaluatie en vooruitblik’ aan het faculteitsbestuur. Het faculteitsbestuur deelt dit met het CvB.
 3. Het CvB neemt hierover een voorgenomen besluit.
 4. Het CvB hoort vertrouwelijk de facultaire gezamenlijke vergadering over de voorgenomen herbenoeming. Bij de voorgenomen herbenoeming van een vice-decaan hoort het CvB ook de decaan.
 5. Het CvB herbenoemt de (vice-)decaan. De decaan wordt voor vier jaar herbenoemd, de vice- decaan voor twee tot vier jaar.

Procedure Secretaris van de universiteit

De formele procedure voor benoemingen van de directeur bedrijfsvoering staat beschreven in Artikel 18 Structuurregeling Radboud Universiteit. In artikel 4 van de Gemeenschappelijke regeling RDA en artikel 3 van het Reglement voor het DCCN staat beschreven hoe de benoemingsprocedure van de algemeen directeur is. De directeuren bedrijfsvoering van RDA en DCCN worden benoemd conform de procedure voor directeur bedrijfsvoering. De procedures voor directeur Radboud Services, de divisiedirecteuren RS en de Secretaris van de Universiteit zijn ook van de procedure directeur bedrijfsvoering afgeleid.
In geval van de positie directeur RS en Secretaris Universiteit is het CvB zelf de ‘vacaturehouder’.

Benoeming secretaris universiteit

 1. Het college van bestuur stelt vast dat er een vacature ontstaat.
 2. Het CvB stelt een benoemingsadviescommissie (BAC) in, waarvan de voorzitter in beginsel de vicevoorzitter CvB is. In de BAC hebben er in ieder geval de algemeen Directeur RS, 1 decaan alsmede een lid van de Ondernemingsraad en een lid van de Universitaire Studentenraad, zonder last of ruggenspraak, zitting. Hierbij wordt ook gelet op een evenwichtige man-vrouwverdeling. De BAC heeft als ambtelijk secretariaat de griffier van het CvB en als adviserend lid de divisiedirecteur HR.
 3. Het CvB stelt een functieprofiel op. De BAC krijgt een zoekopdracht waarin gevraagd wordt, zowel en gelijktijdig intern als extern, te bezien of er geschikte kandidaten zijn. Bij deze zoekopdracht kan de BAC zich laten ondersteunen door een executive wervings- en selectiebureau(3).
  Uitgangspunt is dat er open werving plaatsvindt via een advertentietekst en/of door inschakeling van een wervings- en selectiebureau, maar het CvB kan op basis van advies van de BAC besluiten dat er intern geworven zal worden. De BAC bepaalt binnen deze kaders haar eigen werkwijze.
  Een (ontwikkel)assessment is onderdeel van de procedure. Een medewerkersdelegatie kan gehoord worden over de geselecteerde kandida(a)t(en). Eventuele benoemde aandachtspunten kunnen meegenomen worden bij het (ontwikkel)assessment.
  Na de gesprekken met kandidaten brengt de BAC haar advies schriftelijk uit aanhet CvB.
 4. De Voorzitter RvT voert een zgn. ‘klikgesprek’ met de voorgedragen kandidaat.
 5. Het CvB keurt de benoeming goed, na de kandidaat gesproken te hebben.
 6. Vanuit de pilot Screening managementfuncties wordt de opdracht voor screening uitgezet bij Validata. De rapportage komt beschikbaar voor de CvB- portefeuillehouder en de  divisiedirecteur HR. 
 7. Het CvB benoemt de Secretaris Universiteit. Arbeidsvoorwaarden worden door het CvB vastgesteld met advies van de divisiedirecteur HR.

(3) Zie memo “Praktische adviezen voor BAC m.b.t. externe werving en/of ondersteuning door executive wervings- en selectiebureau”.

Procedure directeuren bedrijfsvoering, algemeen directeur Radboud Services en divisiedirecteuren Radboud Services

De formele procedure voor benoemingen van de directeur bedrijfsvoering staat beschreven in Artikel 18 Structuurregeling Radboud Universiteit. In artikel 4 van de Gemeenschappelijke regeling RDA en artikel 3 van het Reglement voor het DCCN staat beschreven hoe de benoemingsprocedure van de algemeen directeur is. De directeuren bedrijfsvoering van RDA en DCCN worden benoemd conform de procedure voor directeur bedrijfsvoering. De procedures voor directeur Radboud Services en de divisiedirecteuren RS zijn ook van de procedure directeur bedrijfsvoering afgeleid(4). In geval van de positie directeur RS is het CvB zelf de ‘vacaturehouder’.

 • Structuurregeling

Artikel 18 Directeur bedrijfsvoering
De decaan benoemt een directeur bedrijfsvoering onder voorafgaande goedkeuring van het college van bestuur.

 • Gemeenschappelijke regeling Radboud Docenten Academie

Artikel 4 Directie

 1. De RDA kent een directie, bestaande uit een algemeen directeur en een wetenschappelijk directeur.
 2. De directie wordt, na advies van het bestuur, benoemd en ontslagen door het college van bestuur.
 • Reglement voor het F.C. Donders centre voor cognitive neuroimaging

Bijlage 2 bij het Bestuurs- en Beheersreglement van de Radboud Universiteit Nijmegen als bedoeld in artikel 8, lid 1 van dat reglement.

Artikel 3 Directeur

 1. Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit benoemt, schorst en ontslaat de directeur op voordracht van het bestuur.

(4) Om te voorkomen dat het functiehuis onevenwichtig wordt ingevuld worden nieuwe OBP functies vanaf schaal 15 en hoger of herwaardering van bestaande OBP functies naar schaal 15 en hoger, voor advies voorgelegd aan een commissie bestaande uit de divisiedirecteur HR, een deskundige van de divisie HR en een door het betreffende onderdeel aan te wijzen HR medewerker. Dit geldt ook voor herwaardering van bestaande OBP functies naar schaal 15 en hoger.

Benoeming directeur bedrijfsvoering

 1. Het faculteitsbestuur maakt bij het college van bestuur kenbaar dat er een vacature ontstaat.
 2. Het faculteitsbestuur stelt een benoemingsadviescommissie (BAC) in, in afstemming met het CvB. In de BAC hebben er in ieder geval 1 andere directeur bedrijfsvoering en 1 divisiedirecteur RS, 1 lid van het faculteitsbestuur, 1 lid van de FSR en 1 lid van de OC, zonder last of ruggenspraak, zitting. Hierbij wordt ook gelet op een evenwichtige man-vrouwverdeling. De BAC heeft als ambtelijk secretariaat de faculteitssecretaris en als adviserend lid het hoofd HR.
 3. Het faculteitsbestuur stelt een concept functieprofiel op en bespreekt dit met het CvB. De BAC krijgt een zoekopdracht waarin gevraagd wordt, zowel en gelijktijdig intern als extern, te bezien of er geschikte kandidaten zijn. Bij deze zoekopdracht kan de BAC zich laten ondersteunen door een executive wervings- en selectiebureau(5).
  Uitgangspunt is dat er open werving plaatsvindt via een advertentietekst en/of door inschakeling van een wervings- en selectiebureau, maar het CvB kan op basis van advies van de BAC besluiten dat er intern geworven zal worden. De BAC bepaalt binnen deze kaders haar eigen werkwijze. Een (ontwikkel)assessment is onderdeel van de procedure. Een medewerkersdelegatie kan gehoord worden over de geselecteerde kandida(a)t(en). Eventuele benoemde aandachtspunten kunnen meegenomen worden bij het (ontwikkel)assessment. Na de gesprekken met kandidaten brengt de BAC haar advies schriftelijk uit aan het faculteitsbestuur.
 4. Het faculteitsbestuur legt het voorgenomen besluit ter goedkeuring voor aan het CvB, na de kandidaat gesproken te hebben.
 5. Het faculteitsbestuur hoort vertrouwelijk de facultaire gezamenlijke vergadering over de voorgenomen benoeming. De FGV ontvangt voorafgaand aan de bespreking een samenvatting van het BAC-advies, enkel betreffende de voorgedragen kandidaat.
 6. Het CvB keurt de benoeming goed, na de kandidaat gesproken te hebben.
 7. Vanuit de pilot Screening managementfuncties wordt de opdracht voor screening uitgezet bij Validata. De rapportage komt beschikbaar voor de decaan, divisiedirecteur HR en de manager HR.
 8. Het faculteitsbestuur benoemt de directeur. Arbeidsvoorwaarden worden door het faculteitsbestuur vastgesteld met advies van de divisiedirecteur HR.

(5) Zie memo “Praktische adviezen voor BAC m.b.t. externe werving en/of ondersteuning door executive wervings- en selectiebureau”.

Benoeming directeur Radboud Services

 1. Het college van bestuur stelt vast dat er een vacature ontstaat.
 2. Het CvB stelt een benoemingsadviescommissie (BAC) in, waarvan de voorzitter in beginsel de vicevoorzitter CvB is. In de BAC hebben er in ieder geval 1 divisiedirecteur RS, 1 directeur bedrijfsvoering, 1 decaan alsmede 1 lid van de OC RS, zonder last of ruggenspraak, zitting. Hierbij wordt ook gelet op een evenwichtige man- vrouwverdeling.De BAC heeft als ambtelijk secretariaat de griffier van het CvB en als adviserend lid de divisiedirecteur HR.
 3. Het CvB stelt een functieprofiel op. De BAC krijgt een zoekopdracht waarin gevraagd wordt, zowel en gelijktijdig intern als extern, te bezien of er geschikte kandidaten zijn. Bij deze zoekopdracht kan de BAC zich laten ondersteunen door een executive wervings- en selectiebureau(6). Uitgangspunt is dat er open werving plaatsvindt via een advertentietekst en/of door inschakeling van een wervings- en selectiebureau, maar het CvB kan op basis van advies van de BAC besluiten dat er intern geworven zal worden. De BAC bepaalt binnen deze kaders haar eigen werkwijze. Een (ontwikkel)assessment is onderdeel van de procedure. Een medewerkersdelegatie kan gehoord worden over de geselecteerde kandida(a)t(en). Eventuele benoemde aandachtspunten kunnen meegenomen worden bij het (ontwikkel)assessment. Na de gesprekken met kandidaten brengt de BAC haar advies schriftelijk uit aan het CvB.
 4. Het CvB keurt de benoeming goed, na de kandidaat gesproken te hebben.
 5. Vanuit de pilot Screening managementfuncties wordt de opdracht voor screening uitgezet bij Validata. De rapportage komt beschikbaar voor de CvB- portefeuillehouder, de divisiedirecteur HR en de HR manager.
 6. Het CvB benoemt de directeur RS. Arbeidsvoorwaarden worden door het CvB vastgesteld met advies van de divisiedirecteur HR.

(6) Zie memo “Praktische adviezen voor BAC m.b.t. externe werving en/of ondersteuning door executive wervings- en selectiebureau”.

Benoeming divisiedirecteur Radboud Services

 1. De directeur RS maakt bij het college van bestuur kenbaar dat er een vacature ontstaat.
 2. De directeur RS stelt een benoemingsadviescommissie (BAC) in, in afstemming met het CvB. Directeur RS is in beginsel voorzitter van de BAC. In de BAC hebben in ieder geval 1 divisiedirecteur RS , 1 directeur bedrijfsvoering en 1 lid van de OC, zonder last of ruggenspraak, zitting. Hierbij wordt ook gelet op een evenwichtige man-vrouwverdeling. De BAC heeft als ambtelijk secretariaat het hoofd Bedrijfsbureau RS en als adviserend lid het hoofd HR RS. 
 3. De directeur RS stelt een concept functieprofiel op en bespreekt dit met het CvB. De BAC krijgt een zoekopdracht waarin gevraagd wordt, zowel en gelijktijdig intern als extern, te bezien of er geschikte kandidaten zijn. Bij deze zoekopdracht kan de BAC zich laten ondersteunen door een executive wervings- en selectiebureau(7).
  Uitgangspunt is dat er open werving plaatsvindt via een advertentietekst en/of door inschakeling van een wervings- en selectiebureau, maar het CvB kan op basis van advies van de BAC besluiten dat er intern geworven zal worden. De BAC bepaalt binnen deze kaders haar eigen werkwijze. Een (ontwikkel)assessment is onderdeel van de procedure. Een medewerkersdelegatie kan gehoord worden over de geselecteerde kandida(a)t(en). Eventuele benoemde aandachtspunten kunnen meegenomen worden bij het (ontwikkel)assessment. 
  Na de gesprekken met kandidaten brengt de BAC haar advies schriftelijk uit aan het CvB of in geval Directeur RS niet de voorzitter is van de BAC, aan directeur RS.
 4. De directeur RS legt het voorgenomen besluit ter goedkeuring voor aan het CvB .
 5. Het CvB keurt de benoeming goed, na de kandidaat gesproken te hebben.
 6. Vanuit de pilot Screening managementfuncties wordt de opdracht voor screening uitgezet bij Validata. De rapportage komt beschikbaar voor de directeur RS en de HR manager.
 7. Directeur RS benoemt de divisiedirecteur. Arbeidsvoorwaarden worden door de directeur RS vastgesteld met advies van de divisiedirecteur HR.

(7) Zie memo “Praktische adviezen voor BAC m.b.t. externe werving en/of ondersteuning door executive wervings- en selectiebureau”.