Soorten arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde of bepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Hebben jouw werkzaamheden een permanent karakter, dan kun je in dienst komen voor onbepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Je komt in dienst voor bepaalde tijd als de werkzaamheden van tijdelijke aard zijn (bijvoorbeeld voor een onderzoeksproject dat in één jaar wordt afgewerkt). In een tijdelijke arbeidsovereenkomst is in het algemeen altijd de datum waarop het contract afloopt opgenomen.

Hoogleraar of U(H)D

Je komt als hoogleraar of als U(H)D in dienst. Bij gebleken geschiktheid na maximaal 18 maanden kom je voor onbepaalde tijd in dienst als je dezelfde functie blijft uitoefenen.

OBP

Je komt als ondersteunend personeel (OBP) in dienst. Bij gebleken geschiktheid na maximaal 12 maanden kom je voor onbepaalde tijd in dienst als je dezelfde functie blijft uitoefenen.

WP met VIDI-financiering

Behoor je tot het wetenschappelijk personeel (WP) met een al toegekende VIDI, dan kom je voor onbepaalde tijd in dienst. In deze situaties geldt de voorwaarde dat de BKO binnen de daarvoor gestelde tijdskaders moet worden behaald.

Verdere mogelijkheden arbeidsovereenkomst(en) voor bepaalde tijd:

 • Behoor je tot het wetenschappelijk personeel (WP) in een andere functie dan hoogleraar voor meer dan 0,2 fte of U(H)D, dan geldt als uitgangspunt dat jouw tijdelijke contract in totaal maximaal drie jaar mag duren. De maximale termijn is inclusief maximaal twee verlengingen. Onder bepaalde voorwaarden kan een arbeidsovereenkomst voor maximaal vier jaar worden aangegaan.
 • Behoort een medewerker tot het ondersteunend- en beheerspersoneel (OBP) op wie de hoofdregel (na 12 maanden tijdelijk volgt een vast dienstverband) niet van toepassing is, dan geldt als uitgangspunt dat jouw tijdelijke contract in totaal maximaal drie jaar mag duren. De maximale termijn is inclusief maximaal twee verlengingen. Onder bepaalde voorwaarden kan een arbeidsovereenkomst voor maximaal drie of vier jaar worden aangegaan.
 • In afwijking hiervan is het in bepaalde gevallen mogelijk om bij indiensttreding een eenmalige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan voor een langere periode, die eenmalig verlengd kan worden met maximaal drie maanden.
 • In de CAO is bepaald dat de werkgever kan besluiten om het tijdelijk dienstverband op verzoek van de medewerker te verlengen met:
  o    de duur van het genoten zwangerschaps- en bevallingsverlof;
  o    de duur van ziekte indien er sprake is van een aaneengesloten periode van ziekte van minimaal 8 weken;
  o    de omvang van het genoten ouderschapverlof;
  o    de duur van het uitvoeren van een door het college van bestuur erkende bestuursfunctie.

  Het gaat hier om een mogelijkheid, dus geen recht op verlenging. Voor vragen over deze mogelijkheid kun je contact opnemen met de HR-afdeling van jouw faculteit/eenheid.

  Voor een promovendus geldt echter dat op verzoek het dienstverband wordt verlengd met de duur van het genoten zwangerschaps- en bevallingsverlof en ook het genoten          ouderschapsverlof voor zover dit verlof tijdens de promotieduur is genoten.

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op met de HR-medewerker van je afdeling