Compensatieregeling Onderdeelcommissie

De Radboud Universiteit Nijmegen stelt de navolgende regeling met ingang van 1 januari 2020 vast.

Artikel 1  

 1. Aan het organisatieonderdeel waarvan werknemers in de Onderdeelcommissie (OC) zijn gekozen zal de volgende compensatie worden toegekend:
  a. voor de voorzitter, vicevoorzitter en de secretaris: 0,1 fte;  
  b. voor de overige leden van de OC: 0,05 fte.
 2. De compensatie wordt berekend op basis van de werkelijke salariskosten van de werknemer die in de OC is gekozen.
 3. De compensatiegelden zullen besteed moeten worden aan het vervangen van de medewerker waarvoor compensatie verstrekt wordt, of voor ondersteuning bij voortgang van de werkzaamheden van deze medewerker.  

Artikel 2

 1. In afwijking van het gestelde onder artikel 1 kan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van de voorzitter, vicevoorzitter en de secretaris van de Onderdeelcommissie worden verlengd met 0,1 fte voor elk jaar voorzitterschap, vicevoorzitterschap of secretarisschap van de OC ongeacht de deeltijdfactor.
 2. In afwijking van het gestelde onder artikel 1 kan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een lid van de Onderdeelcommissie worden verlengd met 0,05 fte voor elk jaar lidmaatschap van de OC ongeacht de deeltijdfactor.
 3. De verlenging van de arbeidsovereenkomst op grond van lid 1 en 2  van dit artikel is alleen mogelijk indien dit niet leidt tot het van rechtswege tot stand komen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Indien verlenging van de arbeidsovereenkomst op grond hiervan niet mogelijk is, dan is artikel 1 van deze regeling van toepassing.
 4. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel geldt gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023.

Toelichting

Op grond van het ‘Akkoord bestedingsdoelen decentrale arbeidsvoorwaardengelden 2019-2023’ wordt alleen de verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gefinancierd uit de decentrale arbeidsvoorwaardengelden. Compensatie van de vervanging van OC-leden, die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben, wordt betaald uit een daarvoor bestemd budget van de betreffende faculteit of dienst.

Voor de berekening van het aantal uren waarmee een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengd kan worden dient uitgegaan te worden van de arbeidsduur zoals genoemd in de cao.