Berm voor Huygensgebouw
Berm voor Huygensgebouw

Biodiversiteitsplan voor de campus

De achteruitgang van de biodiversiteit en de daarmee samenhangende klimaatproblemen zijn zo ernstig, dat dit als een breed maatschappelijk probleem wordt beschouwd. De Radboud Universiteit werkt daarom, samen met het Radboudumc, aan het biodiversiteitsherstel van de campus.

In de afgelopen jaren zijn er hiertoe al verscheidene initiatieven genomen die vooral hebben bijgedragen aan het creëren van draagvlak en bewustwording. Vanwege de urgentie is echter een structurele aanpak nodig. In 2020 is een biodiversiteitsbeleidplan opgesteld. De projectgroep biodiversiteit, met een brede vertegenwoordiging vanuit de Radboud Universiteit en het Radboudumc, stelt jaarlijks een programma op en zorgt voor structurele uitvoering van de maatregelen.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen uit het biodiversiteitsplan zijn:

Biodiversiteitsherstel

Het streven voor de komende 10 jaar is om de campus zodanig te ontwikkelen dat gunstige voorwaarden geschapen worden voor biodiversiteitsherstel. Maatregelen zijn erop gericht om op een natuurlijke manier voldoende voedsel, vocht, veiligheid en voortplantingsmogelijkheden te bieden aan de verschillende soorten op ons terrein, passend bij het ecosysteem van de campus en omliggende natuurgebieden.

Klimaatadaptatie

Ook wil de Radboud Universiteit de negatieve effecten van klimaatverandering tegengaan, dit heet klimaatadaptatie. Natuurlijke aanpassingen aan het terrein kunnen overmatige droogte, hitte en wateroverlast voorkomen. Het bos aan de Houtlaan bijvoorbeeld is dan beter beschermd tegen periodes van grote droogte en brandgevaar.

Natuurinclusief bouwen

Een doelstelling is eveneens om de campus zodanig in te richten en te gebruiken dat ook dit leidt tot versterking van de biodiversiteit. De Radboud Universiteit wil natuurinclusief bouwen. Gebouwen zullen meer nestelmogelijkheden krijgen voor insecten, vogels en zoogdieren zoals vleermuizen. Schade veroorzaakt door de bouw wordt 100% gecompenseerd. Het uiteindelijke streven is om helemaal geen grondstoffen te gebruiken die schadelijk zijn voor mens en dier.

Interactie tussen mens en natuur

Soms lijken we te vergeten dat wij mensen onderdeel zijn van de natuur en dit is misschien wel de belangrijkste oorzaak voor de problematiek rond biodiversiteit en klimaatverandering. In de communicatie zal de Radboud Universiteit daarom specifiek aandacht besteden aan de interactie tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving.

Monitoring

Meten is weten. Om de effectiviteit van de beleidsmaatregelen te meten, zal gebruik gemaakt worden van diverse meetinstrumenten. Zoals een dashboard, de Meetlat Biodiversiteit (IPC/ de groene ruimte) en inventarisaties van plant- en diersoorten door studenten en medewerkers van de universiteit.

Het biodiversiteitsbeleid sluit aan bij één van de pijlers van de gezamenlijke duurzaamheidsambitie van de Radboud Universiteit en het Radboudumc: het creëren van een gezonde omgeving.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Campus & Facilities
Thema
Duurzaamheid