Berm voor Huygensgebouw

Biodiversiteitsplan voor de campus

De achteruitgang van de biodiversiteit en de daarmee samenhangende klimaatproblemen zijn zo ernstig, dat dit als een breed maatschappelijk probleem wordt beschouwd. De Radboud Universiteit werkt daarom, samen met het Radboudumc, aan het biodiversiteitsherstel van de campus.

In de afgelopen jaren zijn er hiertoe al verscheidene initiatieven genomen die vooral hebben bijgedragen aan het creëren van draagvlak en bewustwording. Echter, vanwege de urgentie is er nu gekozen voor een structurele aanpak. In 2020 is een biodiversiteitsbeleidplan opgesteld. Een projectgroep, met een brede vertegenwoordiging vanuit de Radboud Universiteit en het Radboudumc, zorgt voor het uitvoeren van de maatregelen.

Het streven voor de komende 10 jaar is om de campus zodanig te ontwikkelen dat gunstige voorwaarden geschapen worden voor biodiversiteitsherstel. Andere doelstellingen zijn klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen en de interactie tussen mens en natuur. De effectiviteit van de genomen maatregelen zal jaarlijks worden gemonitord.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Campus & Facilities
Thema
Actualiteiten