Columnisten

Column: Hoe kunnen we elkaar helpen of ondersteunen?

Bij het bedenken van een titel voor deze column speelden we met verschillende mogelijkheden: helpen, kracht geven, tot wie kunnen we ons wenden. Uiteindelijk erkenden we dat we allemaal op een bepaald moment in ons leven hulp of steun nodig hebben en dat het vragen om hulp instinctief moet zijn,niet iets waarover we moeten nadenken. We aarzelen vaak om hulp te vragen uit angst dat dit wordt gezien als een teken van zwakte. In feite toont dit juist kracht.

Deze maand april waren er twee Safe Space-theatervoorstellingen, georganiseerd door de afdeling Studentenzaken, om studenten en medewerkers in gesprek te brengen over sociale veiligheid en wat dit betekent. Hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik? Wanneer is een situatie onveilig en wie bepaalt dat? Sociale veiligheid is een belangrijk onderwerp binnen onze samenleving; zo ook binnen onze universiteit.

In mei en juni organiseert de Radboud Universiteit weer twee DEI Antibias-theatervoorstellingen. Hier worden gedeelde verhalen op het toneel geacteerd door een team van professionals. Ze vragen zich hardop af hoe ze een 'veilige ruimte' kunnen creëren, verschillen kunnen overbruggen, machtsverhoudingen kunnen onderzoeken en aanpakken en vragen zich bijvoorbeeld af wat diversiteit eigenlijk betekent. Deze scènes fungeren als vensters op vooroordelen, alledaags gedrag en vraagstukken over gendergelijkheid en het doorbreken van het glazen plafond; fysieke of psychische beperkingen die (on)bewust leiden tot afstand tot de arbeidsmarkt; constructie van barrières als het gaat om individuen met verschillende identiteiten (zoals ras, etniciteit, geslacht, leeftijd, religie, uiterlijk, taal en immigrantenstatus en andere identiteitsgebonden kenmerken).

Deze workshop is een van onze manieren om steun en hulp te bieden. Het biedt studenten en medewerkers, leiders en leden van teams, mogelijkheden om serieuze kwesties die jullie tegenkomen aan te pakken en laat jullie moeilijke gesprekken voeren. Het doel is jullie de instrumenten te geven om in een veilige ruimte met ongemak om te gaan. Begrijpen we elkaar? Kunnen we verschillen overbruggen?

Inschrijven voor de workshop

 

Rona Jualla-van Oudenhoven

Het perspectief van Rona Jualla-van Oudenhoven (Diversity Officer) 

De DEI-Officer staat voor je klaar om onpartijdig en niet-oordelend te helpen tegen onrecht. Als je ondersteuning nodig hebt kun je bij de DEI-Officer terecht. Zoek ons op wanneer er sprake is van vermeende mishandeling of onrecht. We proberen duidelijkheid te bieden in de chaos die je ervaart en te fungeren als klankbord. We geven erkenning en validatie dat wat je voelt echt is en wordt gerespecteerd; We streven ernaar om samen te ontdekken welke actie het beste is voor jou, niet wat je zou moeten doen of wat het beste is voor de instelling of de wereld. Of wat het juiste is om te doen. Jij hebt het voor het zeggen, jij mag beslissen wat het beste is voor jou op dit moment.  Op deze manier streven we verandering na: we pakken de bredere problematiek aan en proberen die aan te pakken op een manier die structureel en cultureel maximaal effect heeft. Tenslotte brengen we het ‘ik’ of het ‘zelf’ weer in balans. We koppelen je met een van onze vertrouwenspersonen of het nu is om een klacht tegen iemand in te dienen [anoniem of anderszins]. Of met onze campuspsycholoog, als je iemand wilt die je helpt met het genezingsproces; of onze ombudspersoon als je een manier wilt bespreken om het probleem op te lossen of te wijzen op een oneerlijke situatie die moet worden aangepast. In alle gevallen wordt vertrouwelijkheid en anonimiteit gehandhaafd tenzij vereist bij bemiddeling (met toestemming van de melder) of officiële klachten zaken (de vertrouwenspersoon en de ombudspersoon hebben een recht op geheimhouding in interne procedures) of in gevallen van een dreigende situatie.

Heleen Kloosterhuis

Het perspectief van Heleen Kloosterhuis (Vertrouwenspersoon) 

Het is niet altijd gemakkelijk om in een bestaande structuur waarin hiërarchische verhoudingen zijn verankerd, op te staan en te zeggen dat je het ergens niet mee eens bent. Of om op te komen voor een collega die in de problemen zit. Vertrouwenspersonen kunnen hierbij een goede rol spelen. Medewerkers die zelf met iets zitten en willen bespreken hoe ze daarmee om kunnen gaan kunnen dit bespreken met een vertrouwenspersoon. Maar ook medewerkers die iets zien gebeuren met een collega, een team of een afdeling en die dit willen bespreken, kunnen contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon helpt je op een rijtje te zetten wat er aan de hand is en vervolgens af te wegen wat je ermee kunt en wat de volgende stappen zijn. We hebben ook vertrouwenspersonen voor studenten.

Anoeshka Soedamah

Het perspectief van Anoeshka Soedamah (Campuspsycholoog)

Via de website kunnen medewerkers zich aanmelden voor een intake bij de campuspsycholoog. De medewerker kan ook worden doorverwezen door de Ombudsfunctionaris, de DEI-Officer of de vertrouwenspersoon. Tijdens een intakegesprek worden doelen geformuleerd, waarbij ook gekeken wordt naar de relevantie voor de medewerker en de haalbaarheid ervan. Om te werken aan de doelen, zoals grenzen stellen, hardop zeggen wat je niet prettig vindt of wat je  tegenkomt, handelen naar discriminatie en vooroordelen of onzekerheid, kunnen diverse technieken en interventies gebruikt worden. Denk aan ACT, EMDR, cognitieve gedragstherapie of zelfs hypnotherapie. Waar we aan werken, wat daarvoor gebruikt wordt en hoe het proces vorm krijgt, is altijd maatwerk. Het hoofddoel is altijd duurzaam inzetbaar worden/zijn/blijven tot aan het pensioen!

Nancy Viellevoije-Geers

Het perspectief van Nancy Viellevoye (Ombudsfunctionaris) 

Iedereen, medewerkers en leidinggevenden, die bij de Radboud Universiteit werkt kan bij de ombudsfunctionaris terecht met een probleem over de werkomgeving. Het kan gaan om een probleem met de leidinggevende, medewerker of collega. Het kan gaan om problemen in de samenwerking en het signaleren van ongewenst gedrag of onzorgvuldig of helemaal niet handelen. 

De ombudsfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Bij het oplossen van een probleem heeft zij oog voor de belangen van alle betrokkenen. De ombudsfunctionaris luistert goed naar je, analyseert het probleem en bespreekt met jou de mogelijke oplossingsroutes. Indien betrokkenen dat wensen, kan bemiddeling plaatsvinden. De interventies zijn altijd gericht op de-escalatie.

Ook signalen zonder interventies van de Ombudsfunctionaris kunnen worden geregistreerd. Als er sprake is van een patroon van ongewenst gedrag van personen of onderdelen van de organisatie of ontbrekende regelgeving dat een individueel arbeidsconflict overstijgt, kan een onderzoek worden ingesteld. Het signaal kan anoniem worden gegeven. 

Binnenkort komt er ook een ombudsfunctionaris voor studenten! Die Ombudsfunctionaris zal dezelfde taken en bevoegdheden hebben met betrekking tot de positie van studenten.

Geschreven door
H.H. Kloosterhuis (Heleen)A. Soedamah (Anoeshka) MSc
Deze column is de eerste in een reeks columns over sociale veiligheid, gelijkheid en inclusie. Regelmatig verschijnt er een nieuwe column in het weekbericht.