Definitief akkoord cao Nederlandse Universiteiten 2022-2023

Na een positieve achterbanraadpleging hebben Universiteiten van Nederland en de werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en de AOb op 9 juni 2022 het op 12 mei jl. gesloten cao-onderhandelaarsakkoord omgezet naar een definitief akkoord over de cao Nederlandse Universiteiten 2022-2023.

De cao heeft een looptijd tot en met 31 maart 2023. In de cao is geregeld dat:

  • de salarissen voor alle medewerkers in vaste en in tijdelijke dienst met 4% worden verhoogd per 1 juli 2022;
  • dit wordt aangevuld met een eenmalige uitkering van €400,- voor werknemers die op 1 juli 2022 in dienst waren, naar rato van het dienstverband. Voor werknemers die het minimumuurloon voor de universitaire sector ontvangen gaat het om €750, onder dezelfde voorwaarden;
  • daarnaast wordt het ouderschapsverlof verbeterd. Zo wordt de doorbetaling van de bezoldiging tijdens het ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind verhoogd naar 70%. Daarnaast vervalt de voorwaarde dat er pas recht is op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof als een medewerkers minimaal een jaar in dienst is. Tot slot vervalt de terugbetalingsregeling.
  • Verder voeren de universiteiten en werknemersorganisaties een gezamenlijke studie uit naar de contractuele positie van docenten.

De cao-partijen gaan de afspraken uit het cao-akkoord omzetten in de definitieve cao-tekst. Het streven is de complete tekst van de nieuwe cao 2022-2023 augustus 2022 online beschikbaar te hebben.