Onderdeelcommissie 2023-2024 van FSW
Onderdeelcommissie 2023-2024 van FSW

Een kijkje bij de Onderdeelcommissie FSW

Sinds kort is de Radboud brede onderwijsvisie bekend geworden waarin onder andere de waarde van internationaal onderwijs wordt benadrukt. Dit strookt echter niet met de motie Herzberger in de Tweede Kamer die juist Engelstalig onderwijs wil terugdringen. Hoe valt dit te verenigen?

Sinds kort is de onderwijsvisie van de Radboud Universiteit bekend geworden. Dit document omschrijft belangrijke aspecten van het toekomstbeeld dat het bestuur heeft voor onze universiteit. 

Eén van onze aandachtspunten uit deze visie betreft de ‘internationalisering’. De visie benadrukt de grote waarde van het aanbieden van internationaal onderwijs en het hebben van een diverse campus. Tegelijkertijd vraagt een motie in de Tweede Kamer (motie Hetzberger) om het gebruik van de Engelse taal in het hoger onderwijs te reduceren. Twee visies die haaks op elkaar staan, lijkt het wel. We hebben het faculteitsbestuur (FB) erop gewezen dat zowel Nederlandse als internationale collega’s zich zorgen maken over wat het concreet voor hen en de onderwijskwaliteit betekent en we hebben het FB gevraagd om dit zo snel mogelijk te verduidelijken.

Een ander belangrijk topic is het transparant en begrijpelijk houden van procedures, regels en informatie die vanuit het bestuur worden medegedeeld. Zo bleek recent dat de functietitel in een procedurebeschrijving van een voorgenomen benoeming anders was dan in het oude faculteitsreglement. Hierdoor was het onduidelijk of de FGV gehoord diende te worden met betrekking tot de benoeming of niet. Het bestuur was al begonnen om het een en ander opnieuw onder de loep te nemen maar heeft de zaak op advies van ons hogere prioriteit gegeven. Het herziene faculteitsreglement zal nog voor de zomer aan de FGV ter instemming voorgelegd worden.

Een recenter agendapunt betreft de universiteit brede BKO pilot. Vanwege verschillende redenen (bijvoorbeeld het gebrek aan genoeg coaches) wordt dit traject voor (in ieder geval) de komende 6 maanden stopgezet. Natuurlijk zijn de collega’s die hieraan meededen bezorgd. We hebben een aantal concrete vragen geformuleerd en voorgelegd aan het bestuur. We houden jullie op de hoogte!

Een vaak terugkerend thema op de agenda betreft ons ‘Paviljoen in het Groen’, het Maria MontessorigebouwIn de voorgaande jaren zijn er de nodige aanpassingen gemaakt om het gebouw gebruiksvriendelijker te maken. Denk aan folie op de ramen van kantoren, tapijt tegen geluidsoverlast op de eerste etage, temperatuurbeheer. De OC hoort graag jullie ervaringen en doet een oproep om deze naar ons te mailen. 

De OC is de stem van alle medewerkers binnen FSW. Heb jij een kwestie of suggestie die je graag wil bespreken? Mail dan naar OC [at] socsci.ru.nl (OC[at]socsci[dot]ru[dot]nl).