Onderdeelcommissie 2023-2024 van FSW
Onderdeelcommissie 2023-2024 van FSW

Een kijkje bij de Onderdeelcommissie FSW - mei

Tijdens de FGV-vergadering van 4 april 2024 kwamen diverse belangrijke onderwerpen aan bod zoals de internationalisering van het onderwijs versus motie Herzberger, benoemingsprocedures, de BKO-pilot en het conflict in Gaza. Lees hier meer over in deze update van de Onderdeelcommissie FSW.

De Onderdeelcommissie (OC) was erg geïnteresseerd wat het bestuur tijdens de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) kon toelichten betreft de internationalisering van het onderwijs en hoe zich dat verhoudt tot de motie Herzberger. Kasper Gossink, het nieuwe hoofd van onderzoek- en onderwijsbeleid, gaf een update over de huidige stand van zaken. Hoewel wij als OC het betreurenswaardig vinden dat de Radboud Universiteit in verhouding tot andere universiteiten vrij weinig internationale studenten heeft, betekent dat onder de huidige omstandigheden wel dat wij als faculteit waarschijnlijk vrij weinig moeten bijsturen. Men verwacht dat de huidige Engelstalige tracks/opleidingen (AI en Psychologie) kunnen blijven bestaan en door bijvoorbeeld geen actieve werving te verrichten het aantal internationale studenten automatisch zal teruglopen. Vandaar dat er op dit moment geen wijziging voor de Engelstalige opleidingen overwogen wordt. We zijn verheugd en opgelucht te vernemen dat er bij de Radboud Universiteit nog steeds Engelstalige opleidingen gegeven mogen worden. Uiteraard zijn wij niet blij met deze onderwijsvisie van de overheid.

Een tweede belangrijk agendapunt betrof de BKO-pilot. Zoals in de eerste OC update werd vermeld, wordt de BKO-pilot stopgezet. De OC vroeg het bestuur of er een oplossing kan komen voor de meer dan veertig collega’s die op de wachtlijst stonden. Ook geeft de OC mee dat er bij nieuwe collega’s vaak de belofte wordt gedaan op het kunnen behalen van de Basiskwalificaties Onderwijs. De OC vroeg het faculteitsbestuur of het tot de mogelijkheden kan behoren om in de tussentijd het oude systeem te handhaven, gezien het aanvullen van het bijbehorende BKO-portfolio vooral op eigen houtje gebeurt, weinig tot geen begeleiding van anderen vergt en slechts in de beoordelingsfase (wo)menpower vereist. Hoewel de faculteit hierin enige autonomie heeft, geeft het faculteitsbestuur aan dat er toch een capaciteitsprobleem blijft. Voor de OC blijft dit een belangrijk agendapunt om op te volgen.

In onze vorige update hadden we het ook over de definities en kadering van benoemingen, gezien deze in het verleden nogal tegensprekend en niet transparant bleken. We hadden vooraf officieel advies uitgebracht aan het faculteitsbestuur en we zijn verheugd te melden dat het faculteitsbestuur het eens is met de meerderheid van onze suggesties en meer duidelijkheid en structuur gaat scheppen en deze ook openlijk toegankelijk wil maken.

Als laatste, en eveneens belangrijk agendapunt voor de OC, hebben we samen met de FSR het faculteitsbestuur erop gewezen dat we meer openheid en communicatie willen over het vreselijke geweld in Palestina. Het is een situatie die veel Radboud collega’s en studenten aan het hart gaat. De OC wees op de Radboud-brede petitie opgezet door medewerkers (velen van FSW) en studenten om Israëlische Universiteiten te boycotten en vroeg het bestuur om hun mening. De volgende vragen werden gesteld aan het faculteitsbestuur:

  1. Wat is het standpunt van het faculteitsbestuur over de petitie die oproept tot een academische boycot van Israëlische academische instellingen?
  2. Wat is het standpunt van het faculteitsbestuur over het uitbrengen van een verklaring die de mogelijke genocide op de Palestijnen in Gaza door de Israëlische staat veroordeelt?
  3. Hoe is het faculteitsbestuur van plan om in gesprek te gaan met de indieners van de petitie en hun zorgen aan te pakken?
  4. Welke factoren zal het faculteitsbestuur overwegen bij de beoordeling of het de academische boycot steunt?
  5. Hoe is het faculteitsbestuur van plan om transparantie en inclusiviteit te waarborgen in het besluitvormingsproces met betrekking tot de petitie?

In reactie op onze vragen stuurde het faculteitsbestuur ons het statement van het College van Bestuur (CvB). Deze reactie beantwoordde echter niet al onze vragen. Tijdens de vergadering met het faculteitsbestuur benadrukten we dat onze vragen niet volledig waren beantwoord. Het faculteitsbestuur gaf aan dat dit onderwerp op centraal niveau wordt besproken en dat zij geen verdere standpunten innemen om polarisatie te voorkomen. Het faculteitsbestuur onderschrijft de reactie van het CvB, die ook aan de FGV is gezonden, en bevestigde dat zowel het CvB als het faculteitsbestuur het geweld veroordelen, maar geen stelling nemen. Wij hadden er met nadruk op gewezen dat het bestuur opnieuw het geweld dat plaatsvindt zou kunnen veroordelen zonder stelling te hoeven nemen. Het faculteitsbestuur nam ons verzoek serieus en had inmiddels een nieuw statement gepubliceerd. Voor de volgende FGV staat nu op de agenda om samen met de OC en FSR te zoeken naar mogelijkheden om in de faculteit gezamenlijk in dialoog over het conflict te gaan.

De OC is de stem van alle medewerkers binnen FSW. Heb jij een kwestie of suggestie die je graag wil bespreken? Mail dan naar OC [at] socsci.ru.nl (OC[at]socsci[dot]ru[dot]nl)
 

Contactinformatie