Een luchtfoto van de campus van de Radboud Universiteit
Een luchtfoto van de campus van de Radboud Universiteit

Energiebeleid 2021-2024 vastgesteld

In maart is het energiebeleid van de Radboud Universiteit voor de komende jaren (2021-2024) vastgesteld. De universiteit zet in op verdere energiebesparing en duurzame energievoorziening. De absolute besparing van ruim 4% per jaar wordt doorgezet en een energieneutrale bedrijfsvoering in 2050 komt hiermee in beeld. Dan wordt alle benodigde energie duurzaam op de campus opgewekt.

In maart is het energiebeleid van de Radboud Universiteit voor de komende jaren (2021-2024) vastgesteld. De universiteit zet in op verdere energiebesparing en duurzame energievoorziening. De absolute besparing van ruim 4% per jaar wordt doorgezet en een energieneutrale bedrijfsvoering in 2050 komt hiermee in beeld. Dan wordt alle benodigde energie duurzaam op de campus opgewekt.

Met het hybride energienet heeft de Radboud Universiteit forse stappen gemaakt in de besparing op aardgas. Om het besparingstempo door te zetten, en omdat er behoefte is aan ambitieuzer energiebeleid, is uitgebreid onderzocht welke maatregelen aanvullend getroffen kunnen worden. Het EnergieBeleidsPlan met energieprogramma 2021-2024  is opgesteld in samenhang met en afgestemd op bovenstaande.

Energiebeleidsplan 2021-2024

Drie paden naar energiebesparing

Het energieprogramma 2021-2024 geeft concrete invulling aan de ambities voor energiereductie. In de komende vier jaar worden hiervoor drie paden gevolgd.

  1. Besparen op gas en verduurzamen van elektriciteit
    Met het Hybride EnergieNet(verwijst naar een andere website) is al een grote reductie van het gasverbruik gerealiseerd. De volgende stap is de uitbreiding waarmee Mercator 1 en 2, het kassencomplex, Forum en Berchmanianum in 2021 ook aangesloten worden op het Hybride EnergieNet. De langjarige overeenkomst met een elektriciteitsleverancier en de inkoop van additionele groene stroom dragen concreet bij aan de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening.
  2. Pakket van maatregelen
    Uitvoerig onderzoek naar mogelijkheden tot energiebesparing heeft geleid tot een aanvullend pakket van maatregelen op het gebied van LED-verlichting, pompen, ventilatie, isolatie, lage-temperatuur-verwarming en zonnepanelen. Dit aanvullende pakket van maatregelen vormt de basis voor het Energieprogramma 2021-2024 van de Radboud Universiteit.
  3. Organisatie en gedrag
    Veel, maar niet alle energiebesparing is te realiseren met technische maatregelen. Omdat verschillende gebruikers van diensten en faculteiten veel invloed hebben op het energieverbruik, wordt met hen onderzocht waar besparingsmogelijkheden zijn. De aandacht is hierbij vooral gericht op mogelijke organisatie- en gedragsmaatregelen die het verbruik terug kunnen dringen.

Energieneutraal in 2050

Het Energieprogramma loopt tot 2024. De ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn. De weinige energie die dan nog nodig is, wordt duurzaam opgewekt op de campus. Het is dus belangrijk om verder vooruit te kijken, na 2024. De figuur toont de gerealiseerde besparing tot 2020 (in blauw) en de voorliggende besparing uit dit EnergieBeleidsPlan (in groen). De onderbroken lijn geeft aan hoe de Radboud Universiteit energieneutraliteit bereikt in 2050.

Jaarlijkse investering

De uitvoering van het Energieprogramma 2021-2024 vergt een investering van 18 miljoen euro; 4,5 miljoen euro per jaar in deze beleidsperiode. Deze investering is onderdeel van de MeerjarenInvesteringsPrognose (MIP). Voor de periode vanaf 2025 is de benodigde jaarlijkse investering moeilijk in te schatten, maar omdat er minimaal een basisbedrag nodig zal zijn wordt hiervoor 3 miljoen euro per jaar opgenomen in de MIP. Daarmee kan de uitvoering van het energiebeleid gecontinueerd worden en de doelstelling ‘Energieneutraal in 2050’ worden behaald.

Het college van bestuur heeft echter de ambitie uitgesproken om al in 2040 energieneutraal te worden. Deze beleidsperiode wordt daarom onderzocht hoe dit kan worden gerealiseerd.

 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Campus Development
Thema
Actualiteiten