Faculteit geeft verder vorm aan de sectorplan thema’s

De financiële impuls op basis van het sectorplan geeft de Faculteit der Sociale Wetenschappen de kans haar ambitie tot het versterken van interdisciplinair onderwijs en onderzoek te realiseren. De faculteit zet in op de thema's veerkracht bij jeugd, de menselijke factor in nieuwe technologieën, maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit, en Onderwijswetenschappen.

Het faculteitsbestuur bracht in oktober 2022 het nieuws dat er een financiële impuls vanuit het Ministerie van OCW op basis van het sectorplan is toegekend aan alle faculteiten binnen de domeinen Sociale Wetenschappen en Humanities in Nederland. Afgelopen maanden is op landelijk niveau door de betrokken faculteiten hard gewerkt aan de definitieve tekst van dit sectorplan. Het sectorplan is in maart gepubliceerd en is hier te vinden.

Vier thema’s

De faculteit ziet de impuls vanuit de sectorplannen als een uitgelezen kans om onze ambities tot het versterken van interdisciplinair onderwijs en onderzoek te realiseren. Onze faculteit is daarom vooruitlopend op de definitieve teksten in 2022 al voortvarend aan de slag gegaan. Binnen de vijf overkoepelende thema’s van het sectorplan zet onze faculteit in op de volgende drie thema’s:

  1. Veerkracht bij jeugd;
  2. De menselijke factor in nieuwe technologieën;
  3. Maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit;

Daarnaast zetten wij in op een sector overkoepelend thema onderwijswetenschappen.

Gezamenlijke werving nieuwe UD’s en postdocs

In 2022 is er een faculteitsbrede wervingsprocedure gestart om universitaire docenten en postdocs aan te stellen binnen alle facultaire onderwijs- en onderzoekseenheden. Zo kon er interdisciplinair geworven worden. Met deze nieuwe en unieke samenwerking hebben we invulling kunnen geven aan de bovengenoemde thema’s waarbij we tot op heden veertien nieuwe universitaire docenten en zeven postdocs hebben aan kunnen stellen. Hier zijn we enorm blij mee.  

Hoewel de uitkomst van de nieuwe procedure positief is, is er ook een aantal leerpunten ten aanzien van deze procedure. Zo zijn de vacatures uitgezet in verschillende rondes vanuit de gedachte dat we snelle beslissingen konden nemen en de kandidaten snel duidelijkheid konden verschaffen. Dit is helaas niet in alle gevallen gelukt. Vanwege de hoge snelheid in het begin van het proces en de soms lange doorlooptijd gedurende het proces was de communicatie en terugkoppeling richting diverse kandidaten onvoldoende. Voor externe kandidaten bleek de reactietijd te kort. De faculteit betreurt deze gang van zaken en heeft zich voorgenomen om een dergelijke procedure in de toekomst beter vorm te geven.

Thema coördinatoren

Naast de aanstelling van universitaire docenten en postdocs zijn er coördinatoren benoemd voor de vier FSW thema’s. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van de doelstellingen van het sectorplan binnen FSW van de Radboud Universiteit, maar ook voor de samenwerking hierin met de andere faculteiten sociale wetenschappen. Voor het thema ‘de menselijke factor in nieuwe technologieën’ hebben wij zelfs de landelijke coördinatie. Het gaat om de volgende coördinatoren:

  • Veerkracht bij de jeugd; Jacqueline Vink en Anna Tyborowska
  • De menselijke factor in nieuwe technologieën; Wolter Pieters en Eelke Spaak
  • Maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit; Joost Beuving en Francesco Cerchiaro
  • Onderwijswetenschappen; Eddie Denessen en Lieke van Lieshout.

Alle betrokkenen zijn op 22 maart samengekomen met de bestuurlijke aanspreekpunten voor de sectorplannen, vice decanen Rob van Lier en Bert Steenbergen, en organisatorisch coördinator Dorien Wellen. Tijdens deze bijeenkomst hebben zij een vliegende start gemaakt met het programma en gaan zij nu aan de slag met specifieke actieplannen op elk thema. In de facultaire Weekly Update zal veelvuldig worden gecommuniceerd over de voortgang. Mocht je nu al vragen hebben, dan kun je terecht bij Dorien Wellen (dorien.wellen [at] ru.nl (dorien[dot]wellen[at]ru[dot]nl)).

Contactinformatie