Gesprekstafels Erkennen & Waarderen: de belangrijkste lessen op een rij

Een nieuwe balans in het systeem van Erkennen en Waarderen. Wat is daarvoor nodig? Welke dilemma’s spelen er? En welke kansen zien we? In een serie gesprekstafels spraken medewerkers van de Radboud Universiteit en Radboudumc daar met elkaar over. We zetten de belangrijkste lessen uit deze gesprekstafels hier op een rij.

In een eerste ronde gesprekstafels stond de discussienotitie van de Commissie Erkennen en Waarderen centraal. Deelnemers van de tafels betroffen verschillende wetenschappelijke doelgroepen binnen de universiteit, zoals PhD’s, hoogleraren en postdocs. Later in het jaar zijn nog eens 4 verdiepende gesprekstafels georganiseerd, waarbij de vier thema’s uit de discussienotitie de leidraad vormden: team science, wetenschappelijke loopbaanpaden, het meten van kwaliteit in de wetenschap en menselijke maat. Welke lessen hebben we getrokken uit alle gesprekken die we met medewerkers hebben gevoerd? Hieronder zetten we ze voor je op een rij:

Er ligt een cruciale rol voor leidinggevenden

Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het nieuwe Erkennen & Waarderen. Als we meer ondersteuning, peer review en maatwerk van hen vragen, moeten zij daar ook tijd en ruimte voor krijgen. In de thematafels werd geconstateerd dat we leidinggeven misschien wel los moeten koppelen van de huidige academische hiërarchie. En dat betekent ook weer een sleutelpositie voor de HR-afdeling, omdat HR de leiderschapsprogramma’s ontwikkelt.

De discrepantie tussen theorie en praktijk moet worden verkleind

Er is discrepantie tussen theorie en praktijk, vinden veel deelnemers. De discussienotitie voelt voor hen ‘als een kers op een taart die er nog niet is’. Ook tussen de faculteiten heersen onderlinge verschillen in hoe ver zij zijn met het nieuwe erkennen en waarderen. De opgave om die verschillen te overbruggen ligt met name bij het College van Bestuur. Zij zullen de faculteiten moeten aansporen, bijvoorbeeld met financiële middelen, om obstakels en kansen op weg naar implementatie te identificeren, vinden deelnemers.

Bevorderen moet op verschillende manieren mogelijk zijn

Deelnemers zouden het liefst zien dat we een universiteit creëren waarbij ‘verticale’ bevordering niet het enige doel is. Ook horizontaal, dus via een andere weg, moeten er mogelijkheden zijn. Individuele beurzen zouden niet de enige manier moeten zijn om bevorderd te worden. In plaats daarvan zien zij meer in flexibel kunnen zijn gedurende je carrière, met meer autonomie, tijdelijke bevorderingen, financiële compensatie voor bepaalde (neven)functies en minder controle van bovenaf. Ook goed onderwijs of leiderschap zou de basis voor bevordering kunnen vormen.

Niet iedereen kan zich permitteren ‘uit de concurrentiestrijd te stappen’

Deelnemers ervaren het als een uitdaging om actief te zijn om het systeem van Erkennen & Waarderen te veranderen. Voor medewerkers met een vaste aanstelling is dat gemakkelijk, maar als PhD-student, postdoc of UD met vaste aanstelling heb je niet de ‘luxe’ om uit de concurrentiestrijd te stappen. Er ligt een belangrijke opgave om duidelijkheid te creëren over hun carrièreperspectieven en hen te voorzien van goed mentorschap.

Veel thema’s vertonen veel raakvlakken met elkaar

In elk van de thematafels kwam het idee van teamwork uitgebreid aan bod. Hoewel het niet gemakkelijk is om een eenduidige definitie van ‘team science’ te geven, komen in de best practices heel vaak voorbeelden van samenwerking en team efforts naar voren.

De universiteit biedt teveel perverse prikkels

Perverse prikkels staan positieve verandering vaak in de weg. Deelnemers vinden het belangrijk om kleinere, maar invloedrijke negatieve prikkels stuk voor stuk weg te nemen. Vaak zijn die prikkels vanuit een goede intentie opgezet, maar blijken ze in de praktijk niet op die manier tot hun recht te komen. Deelnemers vragen het bestuur om daarin een duidelijke positie in te nemen.

Opvallend veel jonge mensen zetten zich in voor Erkennen & Waarderen

Met name jonge academici hebben veel baat bij positieve veranderingen, aangezien ze aan het begin van hun carrière staan. Anderzijds zorgt dit proces voor hen ook voor veel onzekerheid, bovenop de bestaande prestatiedruk en baanonzekerheid. Er ligt een opgave om hun bijdrage en inzet expliciet te waarderen en hen een prominente plek aan tafel te geven bij het vormgeven van de Radboud-brede visie op een nieuw systeem van Erkennen & Waarderen.

Goed onderwijs is een wezenlijk onderdeel van werken aan de universiteit

Er is momenteel te weinig erkenning en waardering van ‘bovenaf’ voor het werk waarmee docenten bijdragen aan de universiteit. Zeker als zij meer dan de helft van hun tijd aan onderwijstaken besteden. Het is belangrijk om gehoord en serieus genomen te worden als docent. Deelnemers roepen op tot duidelijke(re) carrièrepaden in het onderwijs aan de universiteit en de vrijheid én middelen om je te ontwikkelen en te innoveren. Het geven van onderwijs zou eenzelfde waardering moeten krijgen als het doen van onderzoek, binnen de Radboud Universiteit.

Visuele verslagen van elke gesprekstafel

Op deze pagina verzamelen we de visuele verslagen van alle gesprekstafels. Die geven een goede samenvatting van de input die in elk gesprek is opgehaald. Je zult zien dat er veel overlap is tussen de onderwerpen die aan bod kwamen, maar ook dat er soms prominente verschillen zijn. De komende maanden werkt de Commissie Erkennen & Waarderen aan een Radboud-brede visie op dit thema, onder meer op basis van wat we tijdens de gesprekstafels aan input hebben opgehaald.

Deel je verhalen of ideeën!

Heb je zelf een goed voorbeeld van anders Erkennen & Waarderen? Of heb je een goed idee om Erkennen & Waarderen breder, bij je directe collega’s of binnen je faculteit, onder de aandacht te brengen? Dan horen we heel graag van je. Mail naar erkennenwaarderen [at] ru.nl (erkennenwaarderen[at]ru[dot]nl)