Physical Organic Chemistry
Physical Organic Chemistry

Nieuwe tariefberekening bij aangaan van opdrachten met externen

Ga je als wetenschapper van de Radboud Universiteit een opdracht aan met een externe partij, zoals een opdracht voor consultancy en projectopdrachten? Hanteer dan voortaan altijd het ‘RU IKS-tarief’, een uniforme kostensystematiek om tarieven te berekenen. Deze nieuwe integrale kostensystematiek is een besluit van het college van bestuur. Doel van de nieuwe methode is om voortaan te allen tijde bij externe opdrachtgevers tarieven in rekening te brengen die kostendekkend zijn.

Uit een inventarisatie van vorig jaar kwam naar voren dat er binnen de Radboud Universiteit bij tariefberekeningen voor externen verschillende methoden werden gebruikt. Ook bleken er grote verschillen te bestaan in de mate waarin opdrachten kostendekkend zijn. Deze inventarisatie werd verricht in het kader van de ‘Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten’. Daarin staat nadrukkelijk aangegeven om bij die activiteiten ten minste de integrale kostprijs in rekening te brengen en dat het tarief marktconform dient te zijn. Datzelfde geldt overigens ook voor puur private activiteiten. Het hanteren van kostendekkende tarieven is niet alleen belangrijk om aan de wetgeving te voldoen, maar ook in het kader van de bedrijfsvoering (financiële situatie) en financiële bewustwording.

Nieuwe systematiek

Het RU IKS-tarief is tot stand gekomen in samenspraak met een werkgroep, bestaande uit verschillende collega’s van de financiële afdelingen. Zij hebben daarbij naar de verschillende tariefberekeningen van voorheen gekeken en op basis daarvan een nieuwe integrale kostensystematiek opgesteld, waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij het reeds bestaande IKS-tarief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat RvO IKS-tarief is echter gebaseerd op gerealiseerde cijfers uit vastgestelde jaarrekeningen, waardoor het altijd achterloopt op de actualiteit. In het RU IKS-tarief is dit probleem opgelost. 

Deze nieuwe systematiek moet in het vervolg gebruikt worden bij het bepalen van de tarieven voor de volgende activiteiten:

  • alle (publiek) private opdrachten;
  • alle opdrachten waarbij er geen subsidievoorwaarden zijn opgenomen. 

Evaluatie

Na een jaar zal er een evaluatie plaatsvinden om de ervaringen met de invoering van deze nieuwe integrale kostensystematiek in kaart te brengen.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Finance & Control