Erkennen en Waarderen barometer
Erkennen en Waarderen barometer

Resultaten eerste Erkennen & Waarderen cultuurbarometer

De verschillende ambities uit het programma Erkennen & Waarderen worden breed gedragen door wetenschappers. Zo worden het diversifiëren van de loopbaanpaden en de focus op kwaliteit stevig onderschreven. Ook verwacht ruim de helft van de respondenten meer dan voorheen fundamentele keuzes te kunnen maken die passen bij hun voorkeuren, talenten en levensfase, en dat hun werk breder dan voorheen wordt gewaardeerd. Dit blijkt uit de resultaten van de eerste Erkennen & Waarderen cultuurbarometer die in het begin van 2024 is uitgevoerd onder wetenschappers van de instellingen die samenwerken in het landelijke programma Erkennen & Waarderen.

De huidige maatschappelijke uitdagingen vragen om multidisciplinaire samenwerking door wetenschappers met verschillende kwaliteiten. In het programma Erkennen & Waarderen werken Nederlandse universiteiten, universitair medische centra, onderzoeksinstituten en wetenschapsfinanciers sinds 2020 samen aan een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappelijk werk. We willen ruimte geven aan de talenten van wetenschappers en die erkennen en waarderen. Ieder met een eigen focus op wetenschappelijk onderwijs, onderzoek, impact, patiëntenzorg of leiderschap.  

Met behulp van de Erkennen & Waarderen cultuurbarometer is het mogelijk om de voortgang van het programma te volgen. Naast de bovengenoemde brede steun voor het programma, komen uit de cultuurbarometer ook enkele aandachtspunten naar voren. Zo geeft het merendeel van de respondenten aan dat ze op dit moment nog geen of weinig verandering ervaren als gevolg van het programma. Beleidsmatige veranderingen worden het meest ervaren, systemische en culturele veranderingen het minste. Een grote groep respondenten maakt zich juist zorgen dat het níet lukt om de ambities van het programma in de praktijk te brengen.  

Verder valt op dat bijna een derde van de respondenten vreest dat een keuze voor een bepaald profiel de mobiliteit beperkt, zowel binnen Nederland als naar het buitenland. De aan Erkennen & Waarderen verbonden instellingen beogen dat loopbaanpaden niet moeten stoppen bij individuele instellingen. De inzichten uit de cultuurbarometer helpen om het gesprek te voeren over wat er nog verder nodig is om dit voor elkaar te krijgen.

“We zien dat de meeste wetenschappers zich gelukkig erkend en gewaardeerd voelen. Toch is er wat ons betreft een té grote groep wetenschappers die dat niet zo ervaart. Ook deze medewerkers verdienen waardering en ruimte voor hun talent. Dit motiveert ons om te blijven streven naar een cultuurverandering. En samen te zorgen dat verschillende bijdragen aan het wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en het betrekken van de samenleving hierbij erkenning en waardering krijgen.”
Kim Huijpen, programmamanager Erkennen & Waarderen.  

In een speciale editie van het Erkennen & Waarderen e-magazine wordt verder ingegaan op de resultaten van de cultuurbarometer, met o.a. een duiding van de resultaten, interviews met wetenschappers en de link naar het volledige rapport.  

Resultaten Radboud Universiteit

De resultaten van de instellingsrapportage van de Radboud Universiteit liggen grotendeels in lijn met deze landelijke resultaten. De respons binnen de Radboud Universiteit was 10,7%, iets onder het landelijk gemiddelde van 12,1%. Respondenten geven aan de doelstellingen van Erkennen en Waarderen te steunen, er is sprake van een positieve houding ten aanzien van de kansen en/of mogelijkheden die worden verwacht als gevolg van het project Erkennen en Waarderen. Het belangrijkste aandachtspunt betreft de beperkte mate van verandering die medewerkers ervaren. Binnen de Radboud Universiteit ligt hier een belangrijke taak. 

Een van de vervolgstappen van het project Erkennen en Waarderen binnen de Radboud Universiteit zal dan ook zijn om te benadrukken welke concrete Erkennen en Waarderen activiteiten, zoals samenwerkingen of ontwikkelingen van beleid, er binnen de Radboud Universiteit al plaatsvinden. Aankomend jaar zal het projectteam zich inhoudelijk richten op de volgende vier deelprojecten: (1) ontwikkeling van nieuw beleid inzake ontwikkelpaden voor wetenschappelijk personeel; (2) herziening van de jaargesprekscyclus; (3) ontwikkelen van een raamwerk voor de beoordeling van kwaliteit van onderzoek, in lijn met de ondertekening van CoARA; en de (4) start van Erkennen en Waarderen voor medewerkers professionele diensten. Over de uitvoering van deze deelprojecten zal het projectteam regelmatig communiceren en ontwikkelingen delen. Ook kunnen medewerkers, zowel wetenschappelijk personeel als medewerkers van professionele diensten, verwachten dat er van hen inhoudelijke input of feedback wordt gevraagd. Deze samenwerking is waardevol en noodzakelijk voor een succesvolle realisatie van de visie Erkennen en Waarderen binnen de Radboud Universiteit. 

In gesprek over de resultaten 

De komende periode zullen er zowel landelijk als bij de deelnemende instellingen dialooggesprekken plaatsvinden om de resultaten van de cultuurbarometer te bespreken en vooruit te kijken hoe deze resultaten helpen in het verder vormgeven van het programma. Op donderdag 29 augustus organiseert het landelijke programmateam hiertoe een openbare bijeenkomst in het Trippenhuis in Amsterdam. 

Meld je aan voor de landelijke bijeenkomst