Werkzaamheden bos Berchmanianum
Werkzaamheden bos Berchmanianum

Start werkzaamheden open ruimte bos Berchmanianum

Begin februari starten de werkzaamheden om het open terrein aan weerskanten van het Disveldpad op te schonen. Dit deel van het bos werd vanwege de onherstelbare aantasting door het vraatzuchtige letterzettertje gekapt in 2020. Daarna begon de spontane groei van nieuwe bomen, struiken en planten. Naast Salomonszegel, Gewone esdoorn en Gewone vlier kwam de wilde braam massaal op. Deze soort kan de aanplant en de vestiging van de nieuw aangeplante soorten echter sterk bemoeilijken en daarom wordt deze nu verwijderd.

Plan voor invulling en biodiversiteit

Een werkgroep met wijkbewoners en medewerkers van de universiteit en het ziekenhuis heeft zich gebogen over de nieuwe groene invulling van dit terrein. De ontstane ruimte, zo groot als twee voetbalvelden, biedt kansen voor meer biodiversiteit op de campus. De aanplant in het voormalige sparrenbos was eenzijdig en ook de plantengroei onder de bomen was weinig divers.

De werkgroep heeft een ontwerp gemaakt dat uitgaat van twee bostypen. Een parkbos ten oosten van het Disveldpad en een natuurbos dat aansluit aan het bestaande bos ten westen van het pad.

Parkbos

Het parkbos bestaat voor het merendeel uit inheemse boom- en struiken, zogenaamd struweel, maar deze worden gemixt met vruchtdragende uitheemse soorten. Ongeveer tweederde van het parkbos (het westelijke deel tot aan het Disveldpad) wordt dicht beplant met voornamelijk inheemse boomsoorten. Dit deel is niet open voor wandelaars. Ongeveer eenderde wordt minder dicht beplant en daar staan de meeste vruchtdragende bomen en struiken. Dit deel is (enigszins) toegankelijk voor wandelaars en verzamelaars van vruchten (walnoten, kastanjes, hazelnoten). Om olifantenpaadjes door het jonge bos te voorkomen zullen de paden met stammen worden afgebakend.
De overgang naar het open terrein naast het pad richting Berchmanianum bestaat uit een brede zone met voornamelijk struweel en slechts enkele bomen. Deze zone wordt golvend aangelegd voor een lange overgang tussen bos en struweelzone en open terrein. Het open terrein bestaat uit duurzaam, bloemrijk grasland.

Natuurbos

Het natuurbos aan de andere kant, bestaat geheel uit inheemse boom- en struiken en is vrij dicht. Rondom het natuurbos lopen relatief brede (wandel)paden. Het natuurbos wordt verder ontsloten door maximaal één smal bospad.
Een optie is om midden in het natuurbos een ringvormig pad aan te leggen, waarbinnen bomen en struiken (bij voorkeur met veel stekels) zeer dicht worden aangeplant. Daarmee ontstaat een ondoordringbare kern die alleen toegankelijk is voor bosfauna (kleine zoogdieren, vogels, insecten, etc.), als een ‘eiland in het bos’. De aanplant aan beide zijden van het pad bestaat voornamelijk uit struweel met slechts enkele, lager blijvende boomsoorten. Hierdoor komt er voldoende licht bij de dichte boskern die zich hierdoor goed kan ontwikkelen.    

De voltooiing van de aanplant is afhankelijk is van de verkrijgbaarheid en levertijd van de gewenste soorten, maar vanaf het voorjaar 2022 zal dit deel van het bos weer kunnen groeien tot een fijne omgeving voor mens en dier.

Werkzaamheden bos Berchmanianum
Werkzaamheden bos Berchmanianum

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Campus & Facilities
Thema
Actualiteiten