Uitkomsten Personeelsenquête 2022 bekend

Medewerkers van de Radboud Universiteit zijn over het algemeen zeer tevreden over hun werk en werkomgeving en hebben plezier in hun werk. Zij beoordelen hun werk gemiddeld met rapportcijfer 7,8. Dit blijkt uit de onlangs gehouden universiteitsbrede personeelsenquête.

De overgrote meerderheid van de medewerkers geeft aan betrokken en bevlogen te zijn over de werkzaamheden en de werkomgeving. Thema’s die over het algemeen slechter scoorden - waaronder sociale veiligheid, Werkdruk en Leidinggeven – vragen om nadere bespreking en interventies.

Werkdruk

Net als de personeelsenquêtes in de afgelopen jaren wijst deze enquête uit dat wetenschappelijk medewerkers structureel een te hoge werkdruk ervaren. Afwijkend van voorgaande jaren geeft nu ook het OBP aan regelmatig last te hebben van structureel overwerk door werk wat blijft liggen en waar ze niet aan toekomen.

Leidinggeven en Bestuursklimaat

Minder positief zijn medewerkers over de waardering en tevredenheid van hun leidinggevende en het bestuursklimaat binnen de dienst en/of faculteit. Leidinggevenden vinden dit met name door een lage waardering op de onderdelen Feedback geven en Bewaken van verlof c.q. vakantietijd. Hierbij werd tevens een significant verband gevonden tussen de hoogte van de waardering van de leidinggevende en de mate van bevlogenheid van de medewerker.

Hiernaast liet de waardering van het bestuursklimaat verschillen zien tussen de verschillende faculteiten en/of diensten en werd er een significant verband gevonden tussen de hoogte van de waardering van het bestuursklimaat op een faculteit en de mate van betrokkenheid van de medewerker.

Ongewenst gedrag

Van alle medewerkers heeft 12 procent afgelopen jaar een vorm van ongewenst gedrag op het werk ervaren. Veel ongewenst gedrag heeft betrekking op roddelen: 7 procent van de medewerkers heeft dit afgelopen jaar meegemaakt. Dit is het laagste percentage in vergelijking met Nederlandse universiteiten uit de benchmark van IVA Onderwijs.

Ook andere vormen van ongewenst gedrag zoals pesten (2 procent), komt volgens de enquête voor bij de Radboud Universiteit, maar iets minder dan bij andere universiteiten. Wel kent de universiteit een hoger percentage als het gaat om medewerkers die enige vorm van agressie op het werk ervaren hebben (3 procent) en discriminatie (3 procent). Aard en oorzaak zijn niet bevraagd en vraagt om een nadere duiding.

45% van de medewerkers die te maken hebben gehad met een vorm van ongewenst gedrag, heeftr hier geen melding van gedaan. Dit onderwerp vraagt om nadere actie en interventie.

Vervolg

Naast de rapportage op het niveau van de universiteit, zijn uitkomsten op het niveau van de hoofdeenheden (de faculteiten, Radboud Services, Radboud Docentenacademie en het Donders Instituut) beschikbaar, tevens in een online dashboard met diverse filtermogelijkheden. Deze uitkomsten worden de komende periode besproken in de faculteitsbesturen, waarbij IVA-Onderwijs en HR een presentatie zullen geven en zullen analyseren welke opvolginterventies wenselijk zijn.

>> Radboudbrede resultaten personeelsenquête 2022

De personeelsenquête wordt tweejaarlijks afgenomen om zo ontwikkelingen te kunnen volgen. Hiernaast wordt er door HR een Toolbox PQ ontwikkeld, waarbij per thema de verschillende potentiële opvolginterventies worden weergegeven.