Faculteitsbestuur Faculteit der Sociale Wetenschappen voor het Maria Montessorigebouw
Faculteitsbestuur Faculteit der Sociale Wetenschappen voor het Maria Montessorigebouw

Update vanuit het Faculteitsbestuur FSW - Mei

Het bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen brengt je op de hoogte van de bezigheden in de maand mei.

29 mei 2024

Het faculteitsbestuur kan voorstellen indienen bij het Soroptimist Vrouwenfonds voor het instellen van een (bijzondere) leeropdracht, met als doel structureel en vernieuwend bij te dragen aan de positie van vrouwen en meisjes. Meer informatie is te verkrijgen bij het bestuur via bestuur.fw [at] ru.nl (bestuur[dot]fw[at]ru[dot]nl)

In de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) oefenen medewerkers en studenten van onze faculteit gezamenlijke medezeggenschap uit. In de FGV vergaderen leden van de Onderdeelcommissie FSW en de Facultaire Studentenraad met het faculteitsbestuur. Op 30 mei 2024 vindt weer een FGV plaats. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de demonstraties tegen de oorlog in Gaza, internationalisering en financiële ontwikkelingen. 

Het bestuur heeft eerder gesproken over de demonstraties op de campus en de mogelijke implicaties hiervan voor medewerkers en studenten. In vervolg hierop bespreekt het bestuur de laatste stand van zaken. 

De onderwijsvisie van de Radboud Universiteit heeft tot doel richting en houvast te bieden bij de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs en de keuzes die de Radboud Universiteit daarbij maakt. Het college van bestuur heeft de faculteiten gevraagd om de visie als leidraad te hanteren bij (de verdere ontwikkeling van) het onderwijs. Het faculteitsbestuur zal het college van bestuur een update geven op welke onderdelen het onderwijs van de faculteit al in lijn is met de nieuwe visie en van de stand van zaken hoe de faculteit de universitaire onderwijsvisie gebruikt bij de verdere ontwikkeling van het onderwijs.

De Radboud Jonge Akademie (RJA) is een denktank die bestaat uit gepromoveerde academici die werkzaam zijn aan de Radboud Universiteit of Radboudumc. RJA leden zoeken actief interdisciplinaire samenwerking met collega’s van binnen en buiten de RJA en willen zich graag ontwikkelen als nieuwe leiders binnen hun vakgebied. De RJA neemt deel aan het debat over onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact en leiderschap om zo de academische cultuur te verbeteren. De FSW-leden van de RJA ontmoeten op 29 mei 2024 het bestuur en spreken met elkaar over onder andere internationalisering, diversiteit en inclusie, ius promovendi en open science. 

22 mei 2024

Diverse voorgestelde benoemingen en voorgedragen bevorderingen zijn besproken. 

Gebaseerd op de adviezen vanuit het rapport: ‘Gebalanceerd erkennen en waarderen binnen FSW’ is een programma Erkennen en Waarderen opgezet. Het programmateam Erkennen en Waarderen heeft onlangs een presentatie gegeven aan de opleidings- en onderzoeksdirecteuren van FSW over de resultaten van de eerste fase van het project op het thema “Loopbaanpaden en -profielen”. Het bestuur bespreekt deze resultaten en de eerste reacties van de directeuren hierop. 

Het bestuur heeft in de vergadering van 15 mei 2024 gesproken over de demonstraties op de campus en de mogelijke implicaties hiervan voor medewerkers en studenten. In vervolg hierop bespreekt het bestuur de laatste stand van zaken. 

Op woensdag 29 mei 2024 vindt de heidag voor directeuren, hoogleraren en afdelingsvoorzitters van FSW plaats, met als thema leiderschap. Onderwerpen zoals het geven en vragen van feedback en het voeren van jaargesprekken komen daarbij aan de orde. 

De Radboud Universiteit moet de komende jaren rekening houden met een aanzienlijk minder gunstig financieel perspectief. Het college van bestuur berichtte hier eerder over. Het bestuur bespreekt de mogelijke financiële vooruitzichten.

15 mei 2024

Het bestuur heeft gesproken over de demonstraties op de campus en de mogelijke implicaties hiervan voor medewerkers en studenten. Het bestuur onderschrijft het standpunt van het college van bestuur dat het van groot belang is dat studenten en medewerkers op de campus hun stem kunnen laten horen; daarom geven we waar mogelijk de ruimte voor demonstraties waarbij steeds voorwaardelijk is dat dit gebeurt met respect voor lijf, goed en geest van anderen, en waarbij vanzelfsprekend een tegengeluid mogelijk is.  

Vorige week is het wetsvoorstel Internationalisering in Balans aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierover is eerder bericht. In de zomer van vorig jaar heeft Minister Dijkgraaf het wetsvoorstel “Wet internationalisering in balans” gepubliceerd. Dit wetsvoorstel moet zorgen voor een betere balans tussen voordelen en nadelen van internationalisering in het hoger onderwijs. De minister heeft tijdens de publieke consultatie van de wet een flink aantal vaak kritische reacties ontvangen, waaronder van de universiteiten.  

Het bestuur heeft de laatste stand van zaken besproken. Een update vanuit de universiteit volgt op korte termijn.  

Het bestuur heeft de facultaire rapportage over informatieveiligheid besproken. Informatiebeveiliging richt zich op bescherming van alle gegevens en systemen, waarbij het doel is informatie beschikbaar, integer en vertrouwelijk te houden, en diverse bedreigingen zoals hacks en virussen te voorkomen. Uiteindelijk gaat het om het beheersen van risico’s.  

Belangrijke thema’s die in de rapportage aan de orde komen zijn bewustwording, de wijze van opslag en delen van informatie en samenwerking tussen diverse disciplines zoals privacy, kennisveiligheid, ethiek en datamanagement.  

De rapportage zal een vervolg krijgen in de faculteit waarvoor nu eerst een plan van aanpak wordt opgesteld. 

Openbare besluitenlijst

22 mei 2024

  • Het bestuur besluit dat in de zomerperiode beperkte openingstijden voor het Maria Montessorigebouw gelden, te weten van 8.00 tot 18.30 uur. 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
FSW Bestuur