Procedure Excellence Initiative

Kandidaten voor een Radboud Excellence-fellowship of -hoogleraarschap moeten worden voorgedragen door een aangewezen nominator. Aanmeldingen zonder nominatie worden niet geaccepteerd.

De deadline voor de volgende nominatieronde zal binnenkort worden gepubliceerd.

Stappenplan

 1. Nominatiedocument

  De nominator moet het volgende document indienen, waarvan de meeste delen door de genomineerde worden aangeleverd.

  Het document moet worden opgemaakt in pdf-formaat en moet de volgende naam krijgen:
  '<jaar> <fellow of prof > <achternaam> nomination.pdf', bijvoorbeeld '2023 fellow Smith nomination.pdf'.
  Aanvragen kunnen in het Nederlands of Engels worden ingediend.

  Het nominatiedocument moet de volgende onderdelen omvatten:

  1. Nominatieformulier: Vul het nominatieformulier in. Het nominatieformulier automatisch wordt verwerkt. Zorg er daarom voor dat het nominatieformulier een bewerkbaar digitaal PDF-formulier blijft.
  2. Samenvatting voor leken: Korte samenvatting van het onderzoeksvoorstel in lekentaal (100–150 woorden).
  3. Onderzoeksvoorstel: Beschrijving van het beoogde project aan de Radboud Universiteit of Radboudumc (max. 1500 woorden excl. referenties). Het voorstel moet bevatten: titel van het project, onderwerp, methoden, doelen, motivatie van de keuze voor het gastinstituut, bibliografie, tijdschema etc.
  4. Curriculum vitae: Dien een cv van maximaal 3 pagina's in. Het cv mag geen lijst met publicaties bevatten.
  5. Belangrijkste publicaties: Lijst van de 10 meest relevante publicaties van de kandidaat. Stuur geen volledige publicatielijst mee; vermeld alleen de 10 belangrijkste publicaties van de kandidaat.
  6. Aanbevelingsbrief 1: Brief van een vooraanstaande academicus op het onderzoeksgebied van de genomineerde (max. 1 pagina). Vermeld vooraf de paginalimiet wanneer je iemand vraagt deze aanbevelingsbrief te schrijven.
  7. Aanbevelingsbrief 2: Brief van een tweede vooraanstaande academicus op het onderzoeksgebied van de genomineerde (max. 1 pagina).
  8. Aanbevelingsbrief van de nominator: Brief geschreven door de nominator, die de volgende vragen beantwoordt:
   1. Ken je de genomineerde persoonlijk of heb je contact met diens huidige onderzoeksinstituut?
   2. Hoe beoordeel je de academische carrière en prestaties van de genomineerde tot op heden?
   3. In hoeverre was je betrokken bij het opstellen van het onderzoeksvoorstel?
   4. Hoe sluit het voorgestelde project aan bij het onderzoek aan je instituut?
   5. Hoe beoordeel je het onderzoeksvoorstel? (Bijv. huidige relevantie, originaliteit, focus, haalbaarheid, hoe het de internationale netwerken en samenwerkingsverbanden van het onderzoeksinstituut zal versterken, en voor fellows: hoe het zal bijdragen aan de academische carrière van de genomineerde).
  9. Begroting: Wanneer je een kandidaat nomineert, moet je een voorgestelde begroting bijvoegen. In deze begroting staan de verwachte kosten en hoe deze gefinancierd zullen worden. Houd er rekening mee dat niet alle kosten worden gedekt door het Radboud Excellence Initiative. Daarom vragen we je financiële afdeling om de begroting te controleren en goed te keuren, om misverstanden in de toekomst te voorkomen. Gebruik het Excel-bestand om te zien welke kosten in de begroting kunnen worden opgenomen.
 2. Nominator dient het nominatiedocument in

  De nominator moet het pdf-document sturen naar excellence-nominations [at] ru.nl (excellence-nominations[at]ru[dot]nl) vóór de deadline die op deze pagina wordt vermeld.

 3. Beoordeling en beslissing door de jury

  Na het verstrijken van de nominatiedeadline worden de aanvragen gecontroleerd en voorgelegd aan de jury van het Radboud Excellence Initiative, die de aanvragen kritisch beoordeelt. De jury wordt gevraagd een oordeel te geven op basis van de kwaliteit van de kandidaat en het voorgestelde onderzoeksplan. Het beoogde resultaat van het juryberaad is een gemotiveerd advies met prioritering en aanbevelingen:

  • A = kandidaat voldoet aan de eisen van excellentie van het Radboud Excellence Initiative
  • B = kandidaat of onderzoeksplan voldoet niet aan het niveau dat binnen het Initiative verwacht wordt
  • C = nominatie komt niet in aanmerking (zoals gecontroleerd door de Secretaris van de Jury).

  De jury doet vervolgens haar aanbevelingen en legt haar advies voor aan de Colleges van Bestuur van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. De Colleges van Bestuur besluiten hoeveel positief beoordeelde nominaties gehonoreerd kunnen worden op basis van de beschikbare middelen en hoeveel er als reserve worden aangehouden.

 4. Brief aan de nominator

  Ten minste een maand na de deadline ontvangen de nominatoren een officieel bericht van acceptatie of afwijzing. Afwijzingen bevatten een motivatie en soms een suggestie om in een volgende ronde opnieuw in te dienen.

  Kandidaten hebben twee weken de tijd om te overwegen of ze het fellowship al dan niet aanvaarden. Als ze accepteren, worden ze binnenkort geïnformeerd over wat er nodig is om hun onderzoek in Nijmegen te starten.

 5. Uitzonderingen

  Let op: de jury hanteert de criteria en overige regels in principe: bij een goede motivatie kan de jury afwijken van de criteria.

  Verzoeken tot verlenging van de maximale duur van een Hoogleraarschap of Fellowship vanwege (mantel)zorg of een opleiding in een klinische specialisatie zijn mogelijk. Deze moeten apart worden toegelicht in de aanvraag.

Vragen

Als je vragen, twijfels of vragen hebt over de nominatieprocedure of de verkiesbaarheid van de kandidaat, kun je die richten aan excellence-nominations [at] ru.nl (excellence-nominations[at]ru[dot]nl).