Assetmanagement - waardecreatie met fysiek bezit
Assetmanagement - waardecreatie met fysiek bezit

Assetmanagement

Waardecreatie met het fysieke bezit
Tijdsduur
2022 tot 2025
Projecttype
Vastgoed
Organisatieonderdeel
Campus & Facilities

Campus & Facilities beheert en onderhoudt het fysieke bezit van de Radboud Universiteit. Dit fysieke bezit, de assets, omvat niet alleen objecten zoals gebouwen, maar ook het groen, de sportvelden, audiovisuele voorzieningen in de onderwijsruimten, openbare verlichting, parkeervoorzieningen en de inrichting van alle horecagelegenheden.

Al deze assets zorgen samen voor een attractieve campus. Ze dragen bij aan een prettige werk-, leef-, onderzoeks- en onderwijsomgeving en daarmee aan de universiteit als aantrekkelijke onderzoeks- en onderwijsinstelling en werkgever. De assets van de Radboud Universiteit zijn daarom van waarde voor de campus. Assetmanagement is meer dan onderhoudsmanagement, het heeft een bredere kijk op het fysieke bezit. Het haalt de gewenste waarde uit assets door met de planning en uitvoering van activiteiten aan te sluiten bij de strategische doelstellingen van de universiteit. Het is niet alleen het individuele asset, maar het gehele systeem van assets dat de waarde creëert.

Assetmanagement infographic
Assetmanagement.pdf

Scope en aanpak

Assetmanagement is gericht op het in stand houden van de fysieke assets, zodat deze optimaal blijven functioneren binnen de gestelde (prestatie)eisen. Instandhouding betreft het behouden en verbeteren van de campus, met regulier onderhoud (dagelijks- en groot onderhoud), vervangingsonderhoud en verbeteringen (functionele aanpassingen, renovatie/herinrichting).

Een veelzijdige werkwijze die:

  • bestuurlijke keuzes vertaalt naar doelstellingen voor de assets;
  • waardes zoals veiligheid, betaalbaarheid en gebruikskwaliteit bewaakt;
  • heldere afwegingen tussen prestaties, kosten en risico’s maakt en beheerst;
  • integrale maatregelen voorstelt met oog op de lange termijn;
  • standaardiseert en transparant is;
  • kennis borgt en kennisuitwisseling gemakkelijk maakt;
  • ruimte biedt voor verbetering, aanpassing en innovatie.

Assetportfolio

Assetmanagement gaat over het assetportfolio van Campus & Facilities en de bijbehorende systemen, processen en informatie. Het assetportfolio bestaat uit alle fysieke objecten die bijdragen aan het realiseren van de primaire taken van Campus & Facilities. Het assetportfolio is opgedeeld in drie assetgroepen.

Techniek in de buizentunnel onder de campus

Vastgoed

Alle gebouwen en gebouwgebonden ruimtes, vaste installaties en vaste voorzieningen die beheerd worden door Campus & Facilities. Dat zijn bijvoorbeeld onderwijsruimtes, laboratoria, bibliotheken en andere faciliteiten die worden gebruikt voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden. Maar ook kantoren, sportfaciliteiten, horeca en magazijnen voor opslag horen bij de assetgroep 'vastgoed'.

 

Assetmanagement: verharde paden, gebouw, schommelbank, bomen

Terrein

De assetgroep Terrein beslaat het (openbare) terrein en groenvoorziening, inclusief de sportvelden, ondergrondse infrastructuur, buitenmeubilair, parkeervoorzieningen en alles daartussenin. Dus ook alle (on)verharde wegen, voetpaden, fietspaden en looproutes die de campus doorkruisen. Naast verlichting, bewegwijzering en andere elementen die de veiligheid en navigatie op de campus verbeteren is de infrastructuur voor waterafvoer en -beheer een belangrijke onderdeel van deze assetgroep.

Assetmanagement: onderwijsruimte met inrichting

Inventaris

De inventaris bestaat uit een breed scala aan items die nodig zijn voor de dagelijkse activiteiten en bedrijfsvoering op de campus. Dat zijn onder meer kantoormeubilair, de inrichting van onderwijsruimtes, horeca en sportattributen als ballen en fitnessapparatuur, en installaties en voorzieningen zoals keukeninstallaties in de horeca en audiovisuele middelen in onderwijsruimtes. Maar ook de voertuigen als bedrijfsauto's en dienstfietsen die worden gebruikt voor vervoer en onderhoud op de campus zijn deel van de inventaris.

Waardeaspecten

Assetmanagement haalt de gewenste waarde uit assets door met de planning en uitvoering van activiteiten aan te sluiten bij de strategische doelstellingen van de universiteit. Deze doelen en ambities zijn vertaald in negen waardeaspecten die passen binnen de drie belangrijkste thema's van assetmanagement.

Waardeaspecten assetmanagement

Strategisch assetmanagementplan

Het Strategisch assetmanagementplan (SAMP) legt de verbinding tussen de doelen en ambities van de Radboud Universiteit en het in stand houden van het fysieke bezit, de assets. Het definieert de hieruit afgeleide waardeaspecten. Het SAMP beschrijft wat de universiteit graag wil bereiken met de fysieke assets en op basis daarvan, wat er moet gebeuren om de assets in stand te houden en deze doelen te realiseren.

Het SAMP is daarom een belangrijk en richtinggevend document voor de implementatie en uitvoering van assetmanagement.