Student aan het studeren in Huygensgebouw
Student aan het studeren in Huygensgebouw

Pilot 'Een slimmer collegejaar'

Tijdsduur
2024 tot 2026
Projecttype
Onderwijs
Organisatieonderdeel
Academic Affairs, Innovation & Projects

De Radboud Universiteit neemt deel aan de landelijke pilot ‘Een slimmer collegejaar’, waarin universiteiten en hogescholen de studeerbaarheid en werkdruk van hun collegejaar onder de loep nemen. De landelijke pilot is een initiatief naar aanleiding van een onderzoek van De Jonge Akademie. Uit dat onderzoek bleek dat een collegejaar in Nederland gemiddeld tot wel 9 weken langer duurt dan in andere landen binnen de Europese Unie. Hierdoor is de werkdruk en studiedruk relatief hoog en is de ruimte voor onderwijsinnovatie en onderzoek beperkt.   

De landelijke pilot is bedoeld om de werkdruk bij docenten en studenten te verminderen en de studeerbaarheid te vergroten. Door de pilots wordt er ruimte gecreëerd voor andere activiteiten en wordt er gedurende het studiejaar meer rust geboden. Docenten kunnen zich hierdoor meer richten op onderzoek, het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs, en het volgen van trainingen en cursussen. Studenten krijgen meer flexibiliteit wat betreft de timing en het tempo van hun studie en de toetsmomenten. Bovendien is er meer tijd beschikbaar voor extra curriculaire activiteiten, stages, buitenlandverblijf en een betere balans tussen studie, (bij)baan en privé.  

In de periode 2023 tot en met 2026 kunnen instellingen met maximaal drie opleidingen en/of organisatie-eenheden deelnemen aan de pilot. Elke faculteit of instelling heeft de vrijheid om zelf te bepalen welke maatregelen voor hen de werkdruk kunnen verminderen.  

Praatplaat Slimmer collegejaar

Pilotprojecten aan de Radboud Universiteit  

De Radboud universiteit neemt met verschillende opleidingen deel aan drie pilots. De pilotprojecten die de universiteit uitvoert, vallen binnen de doelstelling van de landelijke pilot. Wel is het kader meegegeven om de huidige jaarcyclus, inclusief het aantal onderwijsweken, te behouden.  

Pilotproject 1: Reflectie en oefening met het ombouwen van curricula 

De opleidingen Taalwetenschappen, Bedrijfskunde en Economie gaan aan de slag met herontwikkeling van hun curricula en reflecteren tijdens dat proces op welke informatie beschikbaar hiervoor nodig is en hoe deze op inzichtelijke wijze gedeeld kan worden.   

Het doel is om tot een meer uitgelijnd curriculum te komen, waarin curriculuminformatie op overzichtelijke wijze wordt gepresenteerd.  

Pilotproject 3: Programmatisch toetsen en herkansingsweken 

De Faculteit der Sociale Wetenschappen start met een faculteit breed project om toetsdruk te verlagen door meer formatief (tussentijds) te toetsen.  

 Pilotproject 5: Integrale pilot(s) 

De Master Bestuurskunde gaat aan de slag met een herontwikkeling van het curriculum. Op die manier wil de opleiding een aantrekkelijk masterprogramma aanbieden voor groepen voor wie de opleiding normaal gesproken te intensief is (bijvoorbeeld mantelzorgers, chronisch zieken, jonge ouders). Ook willen ze meer mogelijkheden bieden tot individueel toegesneden programma’s.  

 De leerlijn Internationaal Recht wil een interactieve leermodule ontwikkelen die studenten helpt in het op peil houden van hun juridische kennis, zodat cursussen over meerdere jaarlagen heen efficiënter ingericht kunnen worden. Hiermee ontstaat een efficiënter curriculum met minder overlap en meer diepgang.  

Inzicht in curriculuminformatie  

Naast deelname aan de pilots start de Radboud Universiteit met een onderzoek naar welke informatie nodig is voor curriculumontwikkeling en of deze informatie op een efficiëntere manier gedeeld en opgeslagen kan worden. Dit vormt de voorbereiding op een aanbesteding voor een Curriculuminformatiesysteem.     

Financiering

In totaal stelt minister Dijkgraaf 10 miljoen euro beschikbaar voor de landelijke pilots. Hiervan ontvangen de pilots aan de Radboud Universiteit per jaar €75.000 per pilot. Twee jaar na invoering wordt geëvalueerd wat de eerste opbrengsten van de pilots zijn en hoe eventueel opgeschaald kan worden.  

Contact

Wil je meer weten over het Slimmer Collegejaar, neem dan contact op met projectleider Dianne Akkerhuis (dianne.akkerhuis [at] ru.nl).