Zo ziet je promotietraject er uit

Het onderstaande stappenplan zet alle stappen die je doorloopt in een promotietraject op een rij. 

Stappenplan

 1. 1. Inschrijven

  Je kunt je inschrijven voor een promotietraject als je bent aangenomen voor een PhD-positie of wanneer een hoogleraar zich bereid heeft verklaard op te treden als promotor. Voor inschrijving is het ook nodig dat jij je registreert in Hora Finita:

  • Registratie in VSNU-typering
  • Check of juiste diploma’s behaald zijn om een promotietraject te starten
 2. 2. Instellen begeleidingsteam

  Na inschrijving stelt je promotor zo snel mogelijk het begeleidingsteam samen. Dit gebeurt in ieder geval binnen drie maanden. Het begeleidingsteam bestaat uit: 

  • Minimaal twee, maximaal vier personen;
  • Minimaal twee gepromoveerd deskundigen;
  • Minimaal één lid is verbonden aan de Radboud Universiteit.
 3. 3. Opstellen opleidings- en begeleidingsplan

  Zo snel mogelijk na inschrijving, maar uiterlijk binnen drie maanden, stel je je opleidings- en begeleidingsplan (OBP) op. Je stelt dit OBP samen met je promotor vast. Het OBP bevat afspraken tussen promotor en promovendus met betrekking tot de opleiding en de begeleiding gedurende het promotietraject. In het opleidings- en begeleidingsplan is het volgende tenminste vastgelegd: 

  • De duur van het traject;
  • Samenstelling van het begeleidingsteam;
  • Eventuele verplichtingen van de promovendus die als voorwaarde gelden voor verdere inschrijving in het promotietraject.

  De basisafspraken voor het OBP zijn vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten in artikel 6.9. Daarnaast hanteert elke faculteit een aantal specifieke richtlijnen. Er kunnen bijvoorbeeld eisen gesteld worden aan de vorm, de tijdsspanne en het verplicht te volgen onderwijs. Meer informatie en/of een sjabloon kun je opvragen bij de facultaire PhD-coördinator of bij je begeleider. Kort na registratie dien je je OBP te uploaden in Hora Finita. We raden je aan hier alvast mee te beginnen zodra je promotietraject is gestart.

 4. 4. Vaststellen wetenschappelijk werk als manuscript

  Wanneer je promotor van oordeel is dat het wetenschappelijk werk kan worden verdedigd, stelt diegene het werk als manuscript vast. Het onderzoek is in deze fase door de promotor gecontroleerd op plagiaat en de onderzoeksdata voldoen aan de in het wetenschapsgebied geldende standaarden. 

 5. 5. Instellen manuscriptcommissie

  De decaan stelt de manuscriptcommissie in, de promotor kan hierin adviseren. Als promovendus zorg je zelf voor het doorsturen van het manuscript naar de manuscriptcommissie. Deze manuscriptcommissie heeft in beginsel toegang tot eventuele onderzoeksdata. 

 6. 6. Oordeel manuscriptcommissie

  De manuscriptcommissie beslist uiterlijk vijf weken na ontvangst van het manuscript of het werk van voldoende kwaliteit is. Hiervoor gebruikt de manuscriptcommissie een beoordelingsformulier. De voorzitter van de manuscriptcommissie stelt de decaan op de hoogte van de beslissing. De decaan stuurt de beslissing door naar de promotor en de promovendus. De manuscriptcommissie oordeelt bij meerderheid van stemmen.

  Als de manuscriptcommissie bij meerderheid oordeelt dat het proefschrift tot de beste 5 à 10 procent proefschriften behoort, adviseert de manuscriptcommissie de decaan een cum laude commissie in te stellen.

 7. 7. Eventueel: instellen cum laude commissie

  Als de manuscriptcommissie adviseert een cum laude commissie in te stellen, stelt de decaan zo spoedig mogelijk een commissie in. De voorzitter van de cum laude commissie zorgt voor de verspreiding van het manuscript onder de andere leden. De cum laude commissie maakt gebruik van een beoordelingsformulier en beslist bij meerderheid van stemmen.

 8. 8. Promovendus legt bij pedel promotiedatum vast

  Zo snel mogelijk na het vaststellen van het proefschrift wordt de promotiedatum op verzoek van de promovendus vastgesteld door de secretaris van het college voor promoties. De promotiedatum moet zijn vastgesteld voordat de promotiecommissie is ingesteld en de leden van die commissie zijn benoemd. De promotiedatum wordt schriftelijk bevestigd. 

 9. 9. Pedel controleert aanwezigheid van vormvereisten in proefschrift

  De vormvereisten zijn onder andere een correct opgestelde titelpagina, je CV en een samenvatting.

 10. 10. Drukken proefschrift

  Als promovendus zorg je zelf voor het drukken van je proefschrift. Je kunt de printkosten declareren.

 11. 11. Instellen promotiecommissie

  Als promovendus zorg je zelf voor het verspreiden van je proefschrift in de promotiecommissie.

 12. 12. Aanleveren van proefschrift

  Lever 10 exemplaren van je proefschrift aan bij de pedel. Lever ook een digitale kopie aan bij de Universiteitsbibliotheek ten behoeve van de Radboud Repository.

 13. 13. Verdediging

  De verdediging van het proefschrift vindt plaats tijdens de promotiezitting tegenover de promotiecommissie, en is openbaar. De promotiezitting wordt voorgezeten door de voorzitter van het college voor promoties en verloopt volgens een vast protocol.

 14. 14. Beraad en besluit promotiecommissie

  Na afsluiting van de verdediging van het proefschrift komt de promotiecommissie voor beraadslaging in een besloten vergadering bijeen. Van het beraad wordt geen verslag gemaakt.

 15. 15. Verlenen doctoraat & tekenen bul

  De promotiecommissie verleent na de stemming het doctoraat en, indien van toepassing, het judicium. Als bewijs wordt na het verlenen van het doctoraat overgegaan tot het tekenen van de doctorsbul. De voorzitter van het college voor promoties en de (co)promotor ondertekenen de doctorsbul. 

Het volledige proces en de regels rondom promoveren zijn vastgelegd in het promotiereglement.

Voor uitgebreide informatie, bekijk:

Promotiereglement

Afbeelding promotietraject