Geschillenregeling werknemers

vastgesteld door het college van bestuur d.d. 16 maart 2021 in overeenstemming met het Lokaal Overleg

Wanneer je het niet eens bent met een besluit van de decaan of directeur, overleg je hierover eerst met je direct leidinggevende. Als je er samen niet uitkomt, kun je het geschil met een verzoekschrift voorleggen aan het college van bestuur. De gehele procedure en hoe je verzoekschrift eruit moet zien, staat in de Regeling geschillen werknemers Radboud Universiteit. 

Preambule

In de CAO Nederlandse Universiteiten is met ingang van 1 januari 2020 een sectorale geschillenregeling opgenomen om de werknemer gelegenheid te geven geschillen met zijn werkgever voor te leggen aan een geschillencommissie, waarvan de leden zijn voorgedragen door zowel de werkgever als door de werknemersvertegenwoordiging in het Lokaal Overleg. De CAO-regeling beperkt deze mogelijkheid tot een limitatieve opsomming van onderwerpen.

Bij de Radboud Universiteit heeft voor de werknemer altijd intern een mogelijkheid bestaan geschillen met de werkgever te laten toetsen, zonder beperking tot bepaalde onderwerpen (laatstelijk de Regeling bezwaarschriften werknemers Radboud Universiteit d.d. 26 juni 2015). Het college van bestuur hecht eraan deze mogelijkheid te laten voortbestaan. De advisering over geschillen aangaande onderwerpen die buiten de sectorale geschillenregeling vallen, is omwille van de duidelijkheid en eenduidigheid op dezelfde manier ingericht als die uit de limitatieve opsomming van de sectorale geschillenregeling en daarom ook in deze regeling ondergebracht. De behandeling ervan wordt echter opgedragen aan een adviescommissie.

Afhankelijk van het onderwerp van geschil zal de behandeling worden opgedragen aan een geschillencommissie (ter uitvoering van de Sectorale geschillenregeling Nederlandse Universiteiten) of aan een adviescommissie, die beide daarna advies uitbrengen aan het college van bestuur. De sectorale regeling is geïntegreerd in deze regeling.

Over geschillen waarin het college van bestuur als direct leidinggevende is betrokken, dient de werknemer zich rechtstreeks tot de kantonrechter te wenden.

Artikel 1 Begrippen

 1. Werknemer: degene die op grond van de CAO Nederlandse Universiteiten een dienstverband heeft met de werkgever.
 2. Werkgever: de Stichting Radboud Universiteit, vertegenwoordigd door het college van bestuur van de Radboud Universiteit.
 3. College van bestuur: het college van bestuur van de Radboud Universiteit.
 4. Geschil: de werknemer is het niet eens met een beslissing of een daarmee vergelijkbare vaststelling van de werkgever over:
  a) een van de onderwerpen zoals hierna genoemd in het vijfde lid van dit artikel;
  b) een ander onderwerp zoals hierna genoemd in het zesde lid van dit artikel.
 5. Geschillencommissie: de geschillencommissie van de Radboud Universiteit die de werkgever adviseert over een geschil van een werknemer met de werkgever over een van de volgende limitatief opgesomde onderwerpen:
  a) personeelsbeoordeling;
  b) wijziging van functie zonder voorafgaande overeenstemming of overeenkomst hierover met werknemer;
  c) weigering van een bevordering naar de functionele schaal;
  d) toekenning, afwijzing, intrekking of terugbetaling studiefaciliteiten;
  e) weigering toestemming tot het verrichten van nevenwerkzaamheden;
  f) naleving van salarisafspraken en de uitvoering van het keuzemodel;
  g) naleving van de verlofaanspraken. (artikel 2 lid 3 Sectorale geschillenregeling
 6. Adviescommissie: de in het kader van deze regeling ingestelde adviescommissie van de Radboud Universiteit die de werkgever adviseert over een geschil van de werknemer met de werkgever over andere 2 onderwerpen dan genoemd in het vijfde lid van dit artikel. Onder ‘andere onderwerpen’ wordt in ieder geval begrepen:
  a) het niet voldoende meewerken aan een herplaatsingsonderzoek;
  b) de weigering een passende functie te aanvaarden;
  c) (al dan niet) herplaatsing;
  d) schorsing;
  e) nonactiviteitsstelling.
 7. Commissie: de hiervoor in de leden 5 en 6 van dit artikel bedoelde geschillencommissie of adviescommissie.
 8. Leidinggevende: de persoon die namens de werkgever de directe leiding heeft over de werknemer.
 9. Verzoekschrift: het schriftelijke verzoek van de werknemer om een geschil te behandelen.

Artikel 2 Indienen van een verzoekschrift

 1. Een geschil kan alleen dan worden voorgelegd indien de werknemer zelf belanghebbende is en nadat de werknemer aantoonbaar over dit onderwerp met de direct leidinggevende heeft overlegd zonder dat zij tot overeenstemming zijn gekomen. (artikel 2 lid 2 Sectorale geschillenregeling)
 2. Een werknemer dient schriftelijk een verzoek in tot behandeling van een geschil bij het college van bestuur. Dit dient te gebeuren binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing of de daarmee vergelijkbare vaststelling waarop het verzoekschrift betrekking heeft, aan de werknemer kenbaar is gemaakt.
 3. Het verzoekschrift is ondertekend en gedateerd en vermeldt tenminste:
  a) naam en adres van de werknemer;
  b) een omschrijving van het geschil en indien mogelijk een afschrift van de beslissing of daarmee vergelijkbare vaststelling;
  c) de standpunten van de werknemer;
  d) de naam van de direct leidinggevende die betrokken is bij het geschil.
 4. Indien niet is voldaan aan één van de hiervoor in het derde lid van dit artikel genoemde vereisten, wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld het verzuim te herstellen binnen een hem door de commissie gestelde redelijk termijn.
 5. Wanneer het verzoekschrift na afloop van de in het tweede lid genoemde termijn is ingediend, zal dit niet op die grond niet-ontvankelijk worden verklaard, als de werknemer aantoont dat hij het verzoekschrift heeft ingediend zo snel mogelijk als dit redelijkerwijs kon worden verlangd.
 6. Indiening van een verzoekschrift ingevolge deze regeling schort de werking van de bestreden beslissing of daarmee vergelijkbare vaststelling niet op.

Artikel 3 Bijstand

De werknemer kan zich bij het formuleren, het indienen en de verdere behandeling van het geschil naar eigen keuze en op eigen kosten laten bijstaan. (artikel 7 Sectorale geschillenregeling)

Artikel 4 Vertrouwelijkheid

Ieder die betrokken is bij de behandeling van een geschil en daarbij de beschikking krijgt over gegevens, die een vertrouwelijke behandeling behoeven, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Indien er een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt of er sprake is van een gerechtelijke procedure, geldt het voorgaande niet. (artikel 8 Sectorale geschillenregeling)

Artikel 5 Behandeling van het verzoekschrift door geschillencommissie of adviescommissie

 1. Na ontvangst van het verzoekschrift stuurt het college van bestuur dit onverwijld voor behandeling en advies door aan hetzij de geschillencommissie hetzij de adviescommissie, afhankelijk van het onderwerp van geschil.
 2. Tenzij er sprake is van een situatie als hierna bedoeld in artikel 5 lid 3, gaat de geschillencommissie of de adviescommissie over tot de inhoudelijke behandeling. Daarbij volgt de commissie de volgende procedure:
  a) De commissie stuurt het verzoekschrift met eventuele bijlagen aan de leidinggevende en stelt daarbij een termijn van vier weken waarbinnen deze een verweerschrift en alle op de zaak betrekking hebbende stukken moet hebben ingediend. Wanneer het besluit in het kader van een organisatiewijziging is genomen, dan dienen deze stukken in ieder geval de gegevens te bevatten als opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
  b) De commissie stelt werkgever en werknemer in de gelegenheid te worden gehoord, indien zij daarom verzoeken of wanneer de commissie dit noodzakelijk acht. Op verzoek van werkgever en/of werknemer kunnen door hen meegebrachte getuigen en deskundigen worden gehoord. (artikel 3 lid 1 Sectorale geschillenregeling)
  c) Het horen gebeurt in elkaars aanwezigheid, tenzij er naar het oordeel van de commissie zwaarwegende redenen zijn om hen gescheiden te horen. In dat geval worden werkgever en werknemer op de hoogte gesteld van het verhandelde tijdens het horen buiten hun aanwezigheid.
  d) Werknemer kan zich tijdens een hoorzitting laten bijstaan door een adviseur.
  e) De commissie is bevoegd informatie in te winnen bij alle werknemers, leidinggevenden en werkgever. Zij kan inzage verlangen in alle documentatie en correspondentie die zij voor de beoordeling van het verzoekschrift van belang acht. Werkgever, leidinggevende en werknemers zijn verplicht daaraan hun medewerking te verlenen binnen de daartoe door de commissie gestelde termijn.
 3. Een voorgelegd geschil wordt niet in behandeling genomen indien:
  a) het geschil kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is;
  b) er niet aantoonbaar over het onderwerp van geschil overleg heeft plaatsgevonden tussen de werknemer en zijn direct leidinggevende;
  c) er een andere interne formele procedure is;
  d) hetzelfde feit of dezelfde gebeurtenis (mede) onderwerp van geschil is of eerder is geweest in een andere in- of externe procedure. (artikel 3 lid 2 Sectorale geschillenregeling)
 4. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie een geschil conform het vorige lid van dit artikel niet in behandeling hoeft te worden genomen, wordt het geschil door de voorzitter afgedaan zonder het horen van de werknemer of werkgever en zonder verdere mondelinge behandeling. De beslissing van de voorzitter wordt schriftelijk of elektronisch aan de werknemer en de werkgever medegedeeld. (artikel 3 lid 3 Sectorale geschillenregeling)

Artikel 6 Advies door geschillencommissie of adviescommissie

 1. De geschillencommissie of de adviescommissie adviseert de werkgever of deze de beslissing of een daarmee vergelijkbare vaststelling waarover een geschil is, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid heeft kunnen nemen. (artikel 4 lid 1 Sectorale geschillenregeling)
 2. Het advies van de commissie wordt schriftelijk uitgebracht en bevat een verslag van het horen ingeval partijen gehoord zijn. (artikel 4 lid 2 Sectorale geschillenregeling)
 3. De commissie brengt advies uit binnen acht weken na ontvangst van het geschil. De commissie kan besluiten de termijn met maximaal vier weken te verlengen. Indien de werknemer daarmee instemt kan de termijn verder worden verlengd. (artikel 4 lid 3 Sectorale geschillenregeling)

Geschillencommissie en Adviescommissie

Artikel 7 Samenstelling en benoeming commissie

 1. De commissie wordt paritair samengesteld en bestaat uit deskundigen. (artikel 6 lid 1 Sectorale geschillenregeling)
 2. De commissie bestaat uit minimaal twee leden en een voorzitter, eventueel aangevuld met plaatsvervangers. (artikel 6 lid 2 Sectorale geschillenregeling)
 3. De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden worden (her)benoemd voor vier jaar. (artikel 6 lid 3 Sectorale geschillenregeling)
 4. De werkgever benoemt de (plaatsvervangende) leden op voordracht van respectievelijk werkgeverzijde en van werknemerszijde, en de voorzitter van de commissie op gezamenlijke voordracht van de leden van de commissie. (artikel 6 lid 4 Sectorale geschillenregeling)

Artikel 8 Ondersteuning van de commissie

 1. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door een jurist van Radboud Services. De secretaris maakt geen deel uit van de commissie.
 2. De commissie kan zich laten ondersteunen door inhoudelijke adviseurs.

Artikel 9 Beslissing van de werkgever

 1. De werkgever neemt binnen vier weken na ontvangst van het advies van de commissie een beslissing en stelt de werknemer, de leidinggevende en de commissie hiervan in kennis. Deze termijn kan worden verlengd met eenzelfde termijn. Indien de werknemer daarmee instemt, kan de termijn verder worden verlengd. (artikel 5 lid 1 Sectorale geschillenregeling)
 2. Indien de beslissing afwijkt van het advies van de commissie, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking gemotiveerd. (artikel 5 lid 2 Sectorale regeling)
 3. Het advies van de commissie wordt met de beslissing meegezonden. (artikel 5 lid 3 Sectorale geschillenregeling)

Artikel 10 Verantwoording

De commissie legt over haar werkzaamheden achteraf en in algemene bewoordingen verantwoording af aan het college van bestuur in een jaarlijkse rapportage.

Artikel 11 Bescherming van betrokkenen

Het indienen van een verzoekschrift ingevolge deze regeling kan voor de werknemer tot generlei nadeel, direct of indirect, leiden, tenzij de werknemer niet te goeder trouw heeft gehandeld. Hetzelfde geldt voor getuigen, deskundigen, vertrouwenspersonen of de commissieleden. Het college van bestuur ziet hier naar beste kunnen op toe.

Artikel 12 Onvoorziene gevallen

 1. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de commissie, zolang nog geen advies is uitgebracht aan de werkgever. Daarna beslist de werkgever.
 2. Wanneer de commissie een ingrijpende bepaling of wijziging van dit reglement noodzakelijk acht, dan wordt dit ter beslissing aan partijen in het Lokaal Overleg voorgelegd.

Slotbepaling

 1. Deze regeling treedt in werking op 15 maart 2021.
 2. Geschillen die tussen 1 januari 2020 en het ingaan van deze regeling speelden, zullen tot zes weken na het ingaan van deze regeling niet niet-ontvankelijk kunnen worden verklaard om reden van het niet voldoen aan de termijn van indiening.
 3. Deze Regeling geschillen werknemers Radboud Universiteit is de in artikel E.24 van de CAO Nederlandse Universiteiten genoemde lokale procedure van de sectorale geschillenregeling. De Regeling kan niet los worden gezien van de sectorale geschillenregeling. Bij wijziging in de sectorale geschillenregeling zal de Regeling dienovereenkomstig worden aangepast. Als de CAO-partijen op enig moment besluiten de sectorale regeling af te schaffen, komt de Regeling te vervallen. Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 wordt de werking van de sectorale geschillenregeling door de CAO-partijen geëvalueerd.
 4. De Regeling bezwaarschriften werknemers Radboud Universiteit d.d. 26 juni 2015 is hiermee vervallen.

Bijlage bij de Regeling geschillen werknemers Radboud Universiteit

Een leidinggevende dient bij indiening van een verweerschrift en alle op de zaak betrekking hebbende stukken als bedoeld in artikel 5, tweede lid sub a van de Regeling geschillen werknemers Radboud Universiteit in ieder geval de volgende gegevens mee te sturen:

 • Naam, adres, woonplaatsgegevens (incl. telefoonnummer);
 • Geboortedatum;
 • M/V;
 • Datum indiensttreding;
 • Functie en functieprofiel;
 • Omvang dienstverband;
 • Salarisschaal;
 • Faculteit/centraal organisatieonderdeel en afdeling;
 • Datum in kennisstelling voornemen organisatiewijziging aan de medezeggenschap;
 • Datum vaststelling (re)organisatieplan;
 • Datum vaststelling personeelsplan;
 • Datum waarop de werknemer op de hoogte is gesteld van diens ontslagdreiging;
 • Door decaan of directeur en werknemer getekend exemplaar van individueel herplaatsingsplan;
 • (chronologisch) Overzicht/verslag van de herplaatsingsinspanningen*);
 • Duur van het herplaatsingsonderzoek/-termijn;
 • Voorgenomen ontslagdatum.

*Het gaat hierbij om informatie, die de commissie inzicht geeft in de inspanningen van zowel decaan of directeur als werknemer. Te denken valt aan:

 • herplaatsings-/begeleidingsplan, intensiteit van de begeleiding;
 • (om)(her)(bij)scholings- en trainingsactiviteiten;
 • aanbieden van (passende) functies binnen de instelling (hantering van voorrangsrecht);
 • wijzen op vacatures buiten de instelling;
 • sollicitatieactiviteiten werknemer (incl. inschrijven bij uitzend/bemiddelingsbureaus);
 • gebruik van (overige) faciliteiten uit Sociaal plan.