Algemene voorwaarden verhuur Radboud Sportcentrum

Verhuur ruimte(n) en/of goederen/faciliteiten, verrichten diensten Radboud Sportcentrum Nijmegen

1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. Huurder: de persoon of organisatie die een of meerdere ruimten huurt en de huurovereenkomst sluit met de verhuurder.
 3. Verhuurder: Radboud Sportcentrum Nijmegen, onderdeel van Radboud Universiteit Nijmegen.
 4. Overeenkomst: de tussen Verhuurder en Huurder gesloten overeenkomst voor verhuur en/of gebruik van aan Verhuurder toebehorende en/of verstrekte ruimte(n) en/of goederen en/of diensten en/of faciliteiten.
 5. Student: een natuurlijk persoon in het bezit zijnde van een geldige studentensportkaart van Verhuurder.
 6. Huurperiode: de in de Overeenkomst vermelde periode, gedurende welke de Verhuurder aan Huurder ruimte(n) en/of goederen en/of diensten en/of faciliteiten verhuurt en/of in gebruik geeft en/of verstrekt.
 7. Huurprijs: de door Verhuurder van Huurder te ontvangen prijs voor het gehuurde en/of gebruikte.
 8. Annulering: indien na aangaan van de Overeenkomst doch voor feitelijke ingebruikname van het object, Huurder terug wil treden uit de Overeenkomst.
 9. Offerte: de door Verhuurder ten behoeve van Huurder op basis van de wensen van Huurder ten aanzien van de door Verhuurder te verhuren en/of in gebruik geven en/of verstrekken ruimte(n) en/of goederen en/of diensten en/of faciliteiten op te stellen kostenbegroting.
 10. Optie: een door Verhuurder aan Optant verstrekte optie op huur van ruimte(n) toebehorend aan Verhuurder.
 11. Optant: de persoon of organisatie aan wie Verhuurder een Optie heeft verstrekt.
 12. Sportcafé: de horecagelegenheid op de eerste verdieping in de accommodatie van Verhuurder.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Offertes en Opties. Indien in voorkomende gevallen wordt afgeweken van deze Algemene Voorwaarden worden de wijzigingen expliciet opgenomen in de Overeenkomst.
 2. De artikelen 3, 6, 7 en 8 zijn niet van toepassing op Studenten.
 3. Huurder verklaart door het aangaan van Overeenkomst op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.

3. Opties

 1. Een Optie is vrijblijvend en mogelijk tot een maand voor de te opteren datum.
 2. Een Optie geldt 30 dagen, tenzij deze Optie binnen drie maanden voor de te opteren datum tot stand komt. In dit laatste geval geldt de Optie een week. Indien binnen deze periode geen Overeenkomst tot stand komt, vervalt de Optie.
 3. Indien binnen de optieperiode van 30 dagen een derde partij dezelfde ruimte(n) en/of goederen en/of diensten en/of faciliteiten binnen dezelfde voorgenomen Huurperiode wil huren en/of daarvan gebruik wil maken, stelt Verhuurder de Optant onverwijld hiervan op de hoogte. De Optant wordt vervolgens een week de gelegenheid geboden de Optie om te zetten in een Overeenkomst, bij gebreke waarvan de Optie vervalt.

4. Verhuurd object

 1. Verhuurder verhuurt aan Huurder de in de Overeenkomst vermelde ruimte(n) en/of goederen en/of diensten ten behoeve van het daarin omschreven en aangegeven doel en stelt deze ruimte(n) en/of goederen en/of diensten op de daarin aangegeven Huurperiode beschikbaar.
 2. Huurder aanvaardt de verhuurde ruimte(n) en/of goederen van Verhuurder in de staat waarin deze zich bevindt/bevinden op de datum van het sluiten van de Overeenkomst. In de Overeenkomst worden de ter beschikking gestelde ruimte(n) en/of goederen en/of diensten en/of faciliteiten nader omschreven.

5. Gebruik

 1. Huurder mag bij het gebruik van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder zal er voor zorg dragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.
 2. Huurder heeft het recht en de plicht tot het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen en diensten welke in het belang van het goed functioneren van het gebouw of complex, waartoe het gehuurde behoort, ter beschikking zijn of zullen zijn.
 3. Voor het plaatsen van (licht-)reclame, aanduidingen, antenne-installaties of andere doeleinden heeft Verhuurder het recht om voor zichzelf, voor Huurder(s) of derden te beschikken over de daken, buitengevels, de niet voor publiek of Huurder toegankelijke ruimten, de onroerende aanhorigheden binnen het gebouw of complex, alsook de tuinen, erven en de overige buitenaccommodaties van dat gebouw of complex. Als Verhuurder van dit recht gebruik wenst te maken zal Verhuurder Huurder hierover informeren en zal Verhuurder bij de uitoefening van dit recht rekening houden met de belangen van Huurder.
 4. Huurder is verantwoordelijk voor en zorgt zelf voor de vereiste ontheffingen en/of vergunningen, waaronder gebruiksvergunningen in verband met de uitoefening van het beroep of bedrijf, waarvoor het gehuurde wordt gebruikt en/of bestemd. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Huurder. Weigering of intrekking daarvan zijn voor rekening van Huurder. Weigering of intrekking daarvan zal aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de Overeenkomst.
 5. Bij aanvang van de Overeenkomst dient Huurder zelf te onderzoeken of het gehuurde geschikt is voor de bestemming die Huurder aan het gehuurde moet geven.

6. Prijs

 1. De Huurprijs voor de te gebruiken ruimte(n) en/of diensten en/of goederen en/of faciliteiten, wordt bij aanvang van de Overeenkomst vastgesteld. De Huurprijs is verschuldigd in Nederlands wettig betaalmiddel en is inclusief BTW, in zoverre een BTW verplichting geldt.
 2. Verhuurder heeft het recht om voorafgaand aan de feitelijke ingebruikneming van Huurder zekerheid te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van vooruitbetaling van (een deel van) de totale huurprijs en extra voorzieningen.
 3. In de overeengekomen Huurprijs zijn, tenzij in de Overeenkomst anders vermeld, begrepen: de door Verhuurder normaal geachte kosten van water, verlichting en verwarming.
 4. Bij de Huurprijs zijn inbegrepen normale schoonmaakkosten. In geval van buitensporige vervuiling van de gehuurde ruimte(n) dan wel in geval van een hoog bezoekersaantal zullen de extra schoonmaakkosten aan Huurder in rekening worden gebracht.
 5. Huurprijzen genoemd in de Offerte zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

7. Betaling

 1. Betaling vindt zonder opschorting en/of verrekening plaats, tenzij de situatie als voorzien in artikel 7:206 lid 3 Burgerlijk Wetboek zich voordoet.
 2. De verschuldigde huur inclusief al hetgeen krachtens de Overeenkomst verschuldigd is, zal uiterlijk op de vervaldatum zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening geschieden door overschrijving op de door verhuurder op te geven rekening.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Huurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is Huurder de wettelijke rente over de Huurprijs verschuldigd, met dien verstande dat een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend. Door de Verhuurder te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter afdwinging van de nakoming door Huurder, komen voor rekening van Huurder. Deze kosten worden in rekening gebracht overeenkomstig de daadwerkelijk gemaakte kosten en laten onverlet de aanspraak van verhuurder op de boete als bedoeld in artikel 24.

8. Annulering

 1. In geval van Annulering door Huurder dient de Huurder dit schriftelijk aan Verhuurder te bevestigen en is Verhuurder gerechtigd, zonder verdere ingebrekestelling, Huurder een vergoeding in rekening te brengen volgens onderstaande percentages van de totaal overeengekomen Huurprijs:
  i. Tot de tweede maand voor aanvang van de Huurperiode: 10 procent.
  ii. Tot de eerste maand voor aanvang van de Huurperiode: 30 procent.
  iii. Tot de eerste week voor aanvang van de Huurperiode: 50 procent.
  iv. Vanaf één week voor aanvang van de Huurperiode: 100 procent.

Een en ander onverminderd het recht van Verhuurder op vergoeding van de op het tijdstip van Annulering gemaakte bijzondere voorbereidingskosten, respectievelijk overige kosten ten behoeve van de Overeenkomst.

9. Ontbinding door verhuurder

 1. Verhuurder heeft het recht om de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn of de Overeenkomst onmiddellijk beëindigd te verklaren zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, indien sprake is van:
  i. het niet nakomen van de verplichtingen door Huurder zoals vastgelegd in de Overeenkomst;
  ii. wangebruik door Huurder (of gebruikers) van het gehuurde;
  iii. overlast door Huurder (of gebruikers) aan derden of aan Verhuurder zelf;
  iv. expliciet gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door Huurder aangeboden activiteit(en);
  v. het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door Huurder aan Verhuurder;
  vi. verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door Huurder of gebruikers van Huurder.
  vii. het in gevaar brengen van de goede naam van Verhuurder;
  viii. in geval de relatie tussen Huurder en overige Huurders of Huurder en Verhuurder ernstig verstoord is;
  ix. Huurder diens beroep staakt in het gehuurde geheel of voor een belangrijk deel;
  x. Huurder dienst rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
  xi. Huurder in surseance van betaling of faillissement verkeert.

10. Technische installaties

 1. Uitsluitend personeel van Verhuurder en, na voorafgaande schriftelijke toestemming, personeel van Huurder is gerechtigd tot bediening van de technische installaties.
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit technische storingen, tenzij sprake is van bewezen nalatigheid of achterstallig onderhoud door Verhuurder. Huurder is niet gerechtigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder, andere dan de in de gehuurde ruimte(n) in de gebouwen aanwezige of voorziene technische apparatuur te gebruiken en/of eigen technische installaties mee te nemen.

11. Overige voorzieningen

 1. Huurder is niet gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van Verhuurder en Sportcafé, eet- en/of drinkwaren te verstrekken of te gebruiken die niet betrokken zijn van Sportcafé.
 2. Algemene ruimten mag Huurder uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder in gebruik nemen voor commercieel gebruik.
 3. Huurder zorgt dat hij en/of wegens hem aanwezigen derden een ongestoorde exploitatie van het Sportcafé niet in de weg te staan.
 4. Huurder heeft geen exclusief recht op het gebruik van het Sportcafé, tenzij anders overeengekomen met zowel het Sportcafé.
 5. Huurder is verantwoordelijk voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen bij persoonlijk letsel.
 6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen/ziekte ten gevolge van sportbeoefening door Huurder en degenen die zich door of vanwege Huurder in het gehuurde bevinden, waaronder uitdrukkelijk begrepen bezoekers.
 7. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het inzetten van gekwalificeerde toezichthouders conform de wettelijke bepalingen.
 8. Verhuurder kan desgewenst verzoeken documentatie te overleggen waaruit blijkt dat er sprake is van een gekwalificeerd toezichthouderschap.
 9. Verhuurder is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van kleding en/of andere goederen van Huurder of derden vanwege Huurder aanwezig.

12. Onderhoud complex

 1. Indien Verhuurder het nodig oordeelt aan de accommodatie of aan belendingen onderhoud, herstel, vernieuwing of andere werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten, of indien deze nodig zijn in verband met eisen of maatregelen van de overheid of openbare nutsbedrijven, zal de Huurder de personen nodig voor het verrichten van die werkzaamheden en maatregelen, in de accommodatie toelaten en die werkzaamheden en maatregelen en het eventuele ongerief gedogen, zonder daarvoor enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst te kunnen vorderen. Verhuurder zal omtrent het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden Huurder tijdig schriftelijk op de hoogte stellen.
 2. Verhuurder zal een gebrek aan de accommodatie waardoor Huurder niet in staat is de accommodatie te gebruiken voor de overeengekomen activiteit binnen een redelijke termijn (zulks afhankelijk van de aard en omvang van het gebrek) herstellen.
 3. Indien als gevolg van de hiervoor genoemde werkzaamheden, of van een gebrek aan de accommodatie, Huurder niet in staat is de accommodatie te gebruiken voor de overeengekomen activiteit, heeft Huurder recht op een evenredige vermindering van de Huurprijs.

13. Verbodsbepalingen en voorschriften van orde

 1. Het is Huurder niet toegestaan:
  i. in, op of in de directe omgeving van het gehuurde milieugevaarlijke zaken te hebben, waaronder stankverspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare zaken, tenzij behorend tot de normale beroeps- of bedrijfsvoering;
  ii. vloeren en buitenterreinen van het gehuurde en van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt hoger te belasten dan bouwtechnisch toelaatbaar is of in de Overeenkomst is aangegeven;
  iii. het gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging optreedt, schade aan het gehuurde kan ontstaan of het aanzien van het gehuurde kan worden geschaad, waaronder mede wordt verstaan het gebruiken van transportmiddelen waardoor vloeren en wanden kunnen worden beschadigd.
 2. Huurder zal Verhuurder tijdig schriftelijk informeren over elke verandering of toevoeging die Huurder in, aan of op het gehuurde wenst aan te brengen of te hebben, zoals naamsaanduidingen, reclames, borden, aankondigingen, publicaties, opstallen, getimmerten, uitstallingen, emballage, goederen, automaten, verlichting, zonwering, rolluiken, antennes met toebehoren, vlaggenmasten, het ondoorzichtig maken van ruiten en dergelijke.
 3. Onder veranderingen en toevoegingen wordt mede verstaan het aanbrengen van gaten in de gevels, vloeren, wanden en velden.
 4. Huurder heeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder nodig voor het geheel of gedeeltelijk veranderen van de inrichting of gedaante van het gehuurde, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd.
 5. Verhuurder heeft het recht om met betrekking tot door Huurder gewenste veranderingen of toevoegingen voorschriften te geven, zoals ten aanzien van de uitvoering, plaats, afmeting en materiaalkeuze. Huurder is gehouden tot de naleving van voorschriften van daartoe bevoegde instanties met betrekking tot door Huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen.
 6. Door Huurder al dan niet met toestemming van Verhuurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het gehuurde.
 7. Voor zover partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, moeten door of namens Huurder aangebrachte veranderingen voor het einde van de Huurperiode door Huurder ongedaan zijn gemaakt.
 8. Huurder doet afstand van rechten en aanspraken uit ongerechtvaardigde verrijking in verband met de door of namens Huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen die bij het einde van de Huurperiode niet ongedaan zijn gemaakt, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 9. Het is Huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder niet toegestaan de dienst- en installatieruimten, daken, goten en de niet voor algemeen gebruik bestemde plaatsen van het gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, te betreden of te laten betreden of vervoermiddelen te stallen op andere dan de daartoe bestemde plaatsen.
 10. Met betrekking tot de tijden waarbinnen en de wijze waarop laden en lossen plaatsvindt, zal Huurder zich gedragen naar de voorschriften van de overheid en andere bevoegde instanties, alsook naar de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van Verhuurder.
 11. Met betrekking tot de in 13.2 en 13.3 genoemde veranderingen, toevoegingen en dergelijke is Verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk. Onderhoud, herstel en vernieuwing alsmede vervanging komt derhalve geheel voor rekening van Huurder.
 12. Huurder zal brandblusvoorzieningen en vluchtwegen en nooddeuren in het gehuurde te allen tijde vrijhouden.
 13. Indien tot het gehuurde een lift, rolbaan, roltrap of automatisch deurmechanisme of soortgelijke voorziening behoort dan wel het gehuurde per een of meer van genoemde voorzieningen of soortgelijke voorzieningen bereikbaar is, zal men uitsluitend op eigen risico van deze voorzieningen gebruik kunnen maken. Alle voorschriften, gegeven of nog te geven door of namens Verhuurder, de betrokken installateurs of de overheid, dienen nauwkeurig te worden nageleefd. Verhuurder mag, indien en zolang dit noodzakelijk is, genoemde voorzieningen buiten bedrijf stellen zonder dat Huurder recht op een schadeloosstelling of vermindering van de Huurprijs kan doen gelden.
 14. Indien door Huurder aangebrachte zaken (waaronder begrepen reclame of andere aanduidingen) in verband met onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde en/of het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt tijdelijk moeten worden verwijderd, zullen de kosten van verwijdering, eventuele opslag en het opnieuw aanbrengen voor rekening en risico van Huurder komen, zulks ongeacht of Verhuurder voor het aanbrengen van de betreffende zaken toestemming heeft verleend.

14. Schade

 1. Huurder neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, storm, vorst of enig andere weersgesteldheid, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen. Huurder moet Verhuurder terstond op de hoogte stellen indien zich dergelijke schade of een andere schadeveroorzakende omstandigheid voordoet of dreigt voor te doen.
 2. Indien Huurder hiertoe de toegang heeft, geldt het bovenstaande eveneens ten aanzien van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.

15. Aansprakelijkheid huurder bij schade, vrijwaring verhuurder

 1. Alle schade aan het gehuurde wordt vermoed door een aan Huurder toe te rekenen tekortschieten te zijn ontstaan behoudens (brand-)schade aan de buitenzijde van het gehuurde.
 2. Huurder vrijwaart Verhuurder tegen boetes die Verhuurder worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van Huurder.
 3. Huurder is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Huurder vrijwaart Verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door Huurder aangebrachte veranderingen en voorzieningen in of aan het gehuurde.
 4. Huurder is aansprakelijk jegens Verhuurder voor alle schade aan zaken en/of personen die voor Verhuurder, zijn personeel of voor zijn afnemers, dan wel leveranciers mocht ontstaan uit of ten gevolge van handelingen, voor zover deze zijn te beschouwen als een vorm van wanprestatie of van onrechtmatige daad van Huurder, diens personeel of van andere personen, waaronder mede begrepen bezoekers, door Huurder tijdens de overeenkomst betrokken. Hieronder is mede begrepen schade die mocht ontstaan door de aanwezigheid, het gebruik of het aan- of afvoeren van eigendommen van Huurder, diens personeel of van andere personen, door Huurder bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken.
 5. Huurder zal Verhuurder geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in lid 4 bedoeld. Indien een derde een vordering tegen Verhuurder instelt, zal Verhuurder Huurder daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens. Voor het overige zal Verhuurder zich van elke handeling onthouden, tenzij Huurder hem daartoe toestemming geeft of Huurder in gebreke blijft de vordering van de derde af te weren.

16. Aansprakelijkheid verhuurder, gebrek

 1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrek en Huurder kan in geval van een gebrek geen aanspraak maken op vermindering van de Huurprijs, schadevergoeding en/of verrekening, behoudens de bevoegdheid tot verrekening als bedoeld in artikel 7:206 lid 3 Burgerlijke Wetboek.
 2. Er is sprake van een gebrek van het gehuurde als het gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere niet aan Huurder toe te rekenen omstandigheid niet aan Huurder het genot kan verschaffen dat Huurder daarvan bij het aangaan van de Overeenkomst mag verwachten. Weersomstandigheden, stagnatie in de bereikbaarheid van het gehuurde, leegstand elders, stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, storing van de installaties en apparatuur, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, brand, ontploffing, tekortkomingen in de leveringen en diensten leveren in ieder geval geen gebrek op.
 3. Het gestelde in 16.1 is in de navolgende omstandigheden niet van toepassing:
  i. indien een gebrek een gevolg is van een toerekenbare ernstige tekortkoming van de Verhuurder;
  ii. indien Verhuurder een gebrek bij het aangaan van de Overeenkomst kende en met Huurder daaromtrent geen nadere afspraken heeft gemaakt;
  iii. indien Verhuurder een gebrek bij het aangaan van de Overeenkomst behoorde te kennen en Huurder daarvan middels zijn onderzoeksplicht als omschreven in artikel 5 lid 5 niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn.

17. Onderhoud, herstel en vernieuwingen, inspecties en keuringen

 1. Voor rekening van Verhuurder zijn de kosten van normale onderhouds-, herstel-, en vernieuwingswerkzaamheden aan het gehuurde, tenzij deze het gevolg zijn van schade en/of gebreken als bedoeld in artikelen 14 en 15 of wanneer niet voldaan is aan artikel 13.
 2. De bedoelde werkzaamheden worden verricht door Verhuurder, dan wel in opdracht van Verhuurder. Verhuurder zal tijdig overgaan tot het verrichten van bedoelde werkzaamheden.

18. Toezicht

 1. De door Verhuurder aangewezen persoon of personen hebben te allen tijde toegang tot de accommodatie, om zich te kunnen overtuigen of Huurder zijn verplichtingen nakomt, dan wel om na te gaan of aan de accommodatie reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht.
 2. Huurder is ten alle tijdenzelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van personen met bevoegd toezichthouderschap en/of personen in het bezit van een geldig EHBO diploma.

19. Overige verplichtingen huurder

 1. Huurder verplicht zich alle door Verhuurder te nemen maatregelen van veiligheid en orde op te volgen en al het nodige te doen dat deze maatregelen ook door bezoekers in acht worden genomen. In alle ruimten in de gebouwen geldt een rookverbod.
 2. Huurder is verplicht vrije toegang te verschaffen aan allen die ten behoeve van het goed functioneren van de gebouwen, de installaties en faciliteiten hiertoe door de Verhuurder zijn gemachtigd.
 3. Huurder is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder toegang van bezoekers tot de door Huurder gehuurde ruimte en/of (delen van) het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, afhankelijk te stellen van betaling van een toegangsprijs.
 4. Huurder mag niet meer toegangskaarten uitgeven dan wel personen toelaten dan het maximale aantal personen zoals voor de betreffende ruimte is vastgesteld door Verhuurder.
 5. Huurder is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder in en/of rondom de gehuurde ruimte(n) in de gebouwen exposities in te richten en/of te doen inrichten.
 6. Verhuurder kan van Huurder verlangen uiterlijk één maand voorafgaand aan de feitelijke ingebruikneming een Risico Inventarisatie en Evaluatie te overleggen teneinde te toetsen door de Arbo- en Milieudienst Radboud Universiteit Nijmegen. Huurder verplicht zich voor zover nodig de hieruit voortkomende maatregelen te nemen. Ingeval Huurder handelt in strijd met bovenstaande bepaling, verbeurt Huurder aan Verhuurder per kalenderdag dat de overtreding voortduurt een direct opeisbare boete, gelijk aan tweemaal de op dat moment voor huurder geldende huurprijs per dag, onverminderd het recht van Verhuurder om nakoming dan wel ontbinding van de Overeenkomst, alsmede schadevergoeding te vorderen.
 7. In iedere vorm van publiciteit rond een bijeenkomst of evenement dient Huurder duidelijk te laten blijken dat de bijeenkomst waarvoor Huurder ruimte bij Verhuurder heeft gehuurd, uitgaat van Huurder. Verhuurder mag daarbij slechts vermeld worden als plaats van bijeenkomst.

20. Wederhuur / onderverhuur

 1. Huurder is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder de gehuurde ruimte(n) in de gebouwen geheel of gedeeltelijk aan derden in gebruik te geven en/of onder te verhuren al dan niet tegen betaling.

21. Klachten

 1. Huurder dient onvolkomenheden aan de door hem gehuurde ruimte(n) in de gebouwen dan wel de technische installaties en/of de overige voorzieningen bij de aanvang van de Overeenkomst dan wel terstond nadat hij deze heeft geconstateerd schriftelijk en mondeling te melden aan Verhuurder.
 2. Indien Huurder niet heeft gehandeld overeenkomstig het vorige lid kan hij zich er tegenover Verhuurder niet op beroepen dat de ruimte(n) en/of de technische installaties in de gebouwen en/of de overige voorzieningen niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen tenzij de onvolkomenheden zich na het sluiten van de Overeenkomst hebben voorgedaan en Huurder in redelijkheid niet kan worden tegengeworpen dat hij/zij het object niet vooraf deugdelijk heeft laten inspecteren.
 3. Eventuele overige klachten of opmerkingen dient Huurder te allen tijde schriftelijk aan Verhuurder te melden, tenzij het een spoedeisende kwestie betreft. In dat geval kan Huurder een mondelinge klacht indienen gevolgd door een latere schriftelijke bevestiging.

22. Oplevering bij het einde van de overeenkomst

 1. Huurder is verplicht bij het einde van de Overeenkomst, de gehuurde ruimte(n) op de in de Overeenkomst afgesproken tijd geheel ontruimd, veegschoon, en in de oorspronkelijke staat af te leveren behoudens normale slijtage en veroudering. Mocht er bij aanvang van de Overeenkomst geen beschrijving van het gehuurde en/of geen proces verbaal van oplevering zijn opgemaakt, dan wordt het gehuurde bij het einde van de Overeenkomst of het gebruik opgeleverd in de staat, die Verhuurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft, zonder gebreken, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen en behoudens normale slijtage en veroudering.
 2. Bij discussie over de staat van het gehuurde bij aanvang van de Huurperiode, wordt Huurder verondersteld het gehuurde in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen. Het gestelde in artikel 7:224 lid 2 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
 3. Heeft Huurder het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip ontruimd en in de oorspronkelijke staat teruggebracht, dan is Verhuurder gerechtigd de zaak in oorspronkelijke staat te laten terug brengen voor rekening en risico van de Huurder.
 4. Alle zaken waarvan Huurder kennelijk afstand heeft gedaan door deze in het gehuurde achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van het gehuurde, kunnen door Verhuurder naar Verhuurders inzicht zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van Huurder worden verwijderd.
 5. Al hetgeen na oplevering en / of ontruiming van het gehuurde beschadigd of vermist zal blijken te zijn door welke oorzaak dan ook, zal Verhuurder voor rekening van Huurder herstellen dan wel vervangen zonder dat daarvoor een ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn.

23. Huishoudelijk reglement

 1. Huurder dient zich op de hoogte te stellen van het huishoudelijk reglement van Verhuurder en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen. Het huishoudelijk reglement van Verhuurder is op verzoek verkrijgbaar bij Verhuurder of via de website (www.ru.nl/rsc) toegankelijk.
 2. Huurder dient personen of organisaties aanwezig vanwege Huurder voor te lichten over het bestaan en de inhoud van het huishoudelijk reglement, en er op toe te zien dat deze personen zich houden aan dit huishoudelijk reglement.

24. Boetebepaling

 1. Indien Huurder zich, na door Verhuurder behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de in de Overeenkomst en de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen voorschriften, verbeurt Huurder aan Verhuurder, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van € 250,00 per dag voor elke dag dat Huurder in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Verhuurder op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.

25. Wet bescherming persoonsgegevens

 1. Indien Huurder een natuurlijk persoon is, verstrekt Huurder bij het aangaan van deze Overeenkomst, door ondertekening daarvan, toestemming aan Verhuurder om de persoonsgegevens van Huurder in een bestand op te nemen en/of te verwerken.

26. Beheerder

 1. Indien door Verhuurder een beheerder is of wordt aangesteld, zal Huurder zich omtrent alle met de Overeenkomst verband houdende aangelegenheden met de beheerder verstaan.

27. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
 2. Verhuurder en Huurder leggen hun geschillen voor aan de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

28. Slotbepaling

 1. Indien een deel van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
 2. Het staat Verhuurder vrij om ten gunste van Huurder af te wijken van deze algemene voorwaarden.
 3. Verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Verhuurder stelt Huurder tijdig op de hoogte van deze wijzigingen.