Werken met biologische agentia en genetisch gemodificeerde organismen

Binnen het Radboudumc en de Radboud Universiteit wordt gewerkt met diverse biologische agentia, waaronder genetisch gemodificeerde organismen. Er wordt op de campus voornamelijk met genetisch gemodificeerde organismen binnen inperking gewerkt, maar er worden ook introductie in het milieu studies uitgevoerd. Dit soort activiteiten zijn ingebed in het campus-brede BioRisk Management systeem. BioRisk Prevention gerelateerde onderwerpen zoals het Nagoya protocol, invasieve exoten, biosecurity, import van pathogenen en dierlijke bijproducten zijn ook ingebed in dit systeem.

Biologische agentia

Biologische agentia zijn al dan niet genetisch gemodificeerde micro-organismen, celculturen, en menselijke endoparasieten die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken.

Ingeperkt gebruik

Genetisch gemodificeerde organismen zijn organismen waarvan het genetisch materiaal is veranderd op een wijze die van nature niet mogelijk is. Er wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan organismen waaronder bacteriën, virussen, planten en dieren. Deze activiteiten worden toegepast binnen een ruimte bestemd voor ingeperkt gebruik.

Introductie in milieu studies en gentherapie

Onder ‘Introductie in milieu’ worden werkzaamheden verstaan waarbij genetisch gemodificeerde organismen buiten de inperking worden gebracht en dus worden geïntroduceerd in het milieu. Onder deze studies vallen onder andere klinisch gentherapieonderzoek waarbij genetisch gemodificeerde organismen worden toegepast, zoals geneesmiddelen die deze organismen bevatten of vaccinatieprogramma’s met genetische gemodificeerde virussen. 

BioRisk Professionals

De biologische veiligheidsfunctionaris ontwikkelt beleid ten aanzien van het werken met biologische agentia en genetisch gemodificeerde organismen, houdt toezicht op de naleving van voorschriften en adviseert onderzoekers onder andere bij het opstellen van risicoanalyses en de inrichting van ruimten en geeft voorlichting. 

Milieuveiligheidsfunctionaris

De milieuveiligheidsfunctionaris ontwikkelt beleid met betrekking tot het uitvoeren van ‘Introductie in milieu’ studies en houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. De milieuveiligheidsfunctionaris adviseert en is aanwezig bij het vooroverleg voorafgaande aan het opstellen van de aanvraag.

Decentrale verantwoordelijke

Voor elke afdeling/onderzoeksgroep is een verantwoordelijk medewerker aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen, het uitvoeren van de risicobeoordeling en het opstellen van een vergunningaanvraag.

Incidenten

Bij gebeurtenissen waarbij biologische agentia of genetisch gemodificeerde organismen onbedoeld vrijkomen buiten de primaire inperking moet op de juiste manier gehandeld worden. Hiervoor is een procedure beschikbaar waarin beschreven is hoe gehandeld moet worden in geval van incidenten, calamiteiten en ongevallen. Voor spoed bel +31 24 365 55 55.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je de handboeken biologische agentia, genetisch gemodificeerde organismen ingeperkt gebruik, genetisch gemodificeerde organismen introductie in milieu en BioRisk-related raadplegen. Toegang tot de BioRisk-handboeken kan worden opgevraagd bij de decentraal verantwoordelijke van de afdeling/onderzoeksgroep of de BioRisk Professonal.

Contact

Heb je vragen over Biologische Agentia, genetisch gemodificeerde organismen of BioRisk-gerelateerde onderwerpen? Neem dan contact op met BioRiskPrevention [at] radboudumc.nl of +31 24 361 96 60.

Heb je vragen over de dagelijkse gang van zaken bij de activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen en voor het uitvoeren van de risicobeoordeling of opstellen van een vergunningaanvraag? Neem dan contact op met de verantwoordelijke medewerker van je afdeling.

Spoed

Bel bij spoed naar het alarmnummer: +31 24 365 55 55.