Reis- en verhuiskostenregeling

Als je voor werk aan de Radboud Universiteit moet reizen of verhuizen, heb je recht op een vergoeding. Lees meer over de voorwaarden.

Met ingang van 1 september 2021 is onderstaande Reis- en verhuiskostenregeling opnieuw van kracht, met inachtneming van de uitvoeringsinstructie m.b.t. de reis- en verhuiskostenregeling Radboud Universiteit. Deze uitvoeringsinstructie geeft aan op welke manier de reis- en verhuiskostenregeling toegepast dient te worden per 1 september 2021.

Reis- en verhuiskostenregeling Radboud Universiteit

vastgesteld en door het college van bestuur overeengekomen met de werknemersorganisaties laatstelijk in het Lokaal Overleg van 2 december 2022 

Gelet op artikel 3.20, lid 1a en artikel 10.2, lid 2 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Paragraaf I Algemeen

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. woonplaats: de gemeente, waar de werknemer staat ingeschreven bij de Gemeentelijke Basis Administratie;
b. standplaats: de gemeente, waar de werknemer op aanwijzing van de werkgever zijn werkzaamheden verricht;
c. campus: het universiteitsterrein;
d. reisafstand: de afstand tussen woonplaats en campus in kilometers enkele reis volgens een door de werkgever te hanteren reisplanner;
e. eigen huishouding: het zelfstandig bewonen van woonruimte, voorzien van eigen meubilair en stoffering, een en ander ter beoordeling van de werkgever;
f. gezinsleden: de echtgenote of partner van de werknemer en de kinderen, stief- en pleegkinderen van hemzelf en/of van zijn echtgenote of levenspartner, voorzover zij duurzaam met hem samenwonen;
g. jaarbedrag: het twaalfvoud van de maandelijkse bezoldiging die de werknemer geniet op de datum van verhuizing.

Paragraaf II Reiskosten

Artikel 2 Basisvergoeding Reiskostenwoon-werkverkeer

Ongeacht de wijze van vervoer ontvangt de werknemer voor het woon-werkverkeer maandelijks een belastingvrije reiskostenvergoeding volgens onderstaande tabel.

Wanneer de werknemer op vijf dagen per week reist:

Reisafstand vanaf Reisafstand tot en met Vergoeding per maand
-- 10 km --
11 km 15 km € 22,50
16 km -- € 45

Wanneer de werknemer op vier, drie, twee of één dag per week reist, bedraagt de vergoeding respectievelijk 80%, 60%, 40% en 20% van de in de tabel genoemde bedragen.

Artikel 3 Vergoeding kosten Openbaar Vervoer

 1. De werknemer,
  a. die meer dan 25 km van de campus woont;
  b. die een arbeidsovereenkomst voor twee jaar of korter heeft;
  c. die niet in aanmerking kan komen voor een verhuiskostenvergoeding zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, en
  d. die voor het woon-werkverkeer gebruik maakt van het openbaar vervoer, ontvangt voor de duur van maximaal twee jaar een vergoeding die samen met de basisvergoeding 100% bedraagt van de kosten van openbaar vervoer (OV 2e klasse c.q. de goedkoopst mogelijk wijze).
 2. Overige werknemers, die voor het woon-werkverkeer gebruik maken van het openbaar vervoer, ontvangen, ongeacht de afstand woon-werkverkeer, een vergoeding die samen met de basisvergoeding 75% bedraagt van de kosten van openbaar vervoer (OV 2e klasse c.q. de goedkoopst mogelijk wijze).
 3. De werknemer declareert de werkelijke kosten van het OV of de abonnementskosten (indien dit de goedkoopste manier van reizen is) onder overlegging (uploaden) van de op naam gestelde factuur met rittenspecificatie, de vervoersbewijzen of een transactie-overzicht van de op naam gestelde OV-chipkaart/OV-businesskaart. Indien (achteraf blijkt dat) niet aan de fiscale voorwaarden wordt voldaan, zijn de fiscale gevolgen voor rekening van de werknemer, te voldoen uit het netto salaris.

Artikel 4 Fietsvergoeding

De werknemer, niet zijnde de werknemer als bedoeld in artikel 3, die op een afstand van maximaal 10 km van de campus woont en daadwerkelijk gebruik maakt van de fiets voor het woon-werkverkeer op meer dan de helft van het aantal reisdagen, ontvangt maandelijks een belastingvrije reiskostenvergoeding volgens onderstaande tabel. Hiertoe tekent de werknemer een fietsverklaring en de direct leidinggevende tekent voor gezien. De werkgever bewaart de verklaring in zijn administratie.

Wanneer de werknemer op vijf dagen per week reist:

Reisafstand vanaf Reisafstand tot en met Vergoeding per maand
1 km 3 km € 4
4 km 6 km € 8
7 km 10 km € 12

Wanneer de werknemer op vier, drie, twee of één dag per week reist bedraagt de vergoeding respectievelijk 80%, 60%, 40% en 20% van de in de tabel genoemde bedragen.

Artikel 5 Reiskostenvergoeding student-assistent en oproepkrachten

1. Ingeval de student-assistent niet als student vrij vervoer heeft, ontvangt hij een reiskostenvergoeding berekend volgens de bepalingen van deze regeling. Voor de studentassistent met een reguliere arbeidsovereenkomst zijn de artikelen 2, 3 en 4 van deze regeling van toepassing. Voor de student-assistent met een arbeidsovereenkomst als oproepkracht is het bepaalde in dit artikel van toepassing.

2. De student-assistent als oproepkracht ontvangt ongeacht de wijze van vervoer een vaste belastingvrije basisvergoeding reiskosten per dag volgens onderstaande tabel:

  Reisafstand vanaf   Reisafstand tot en met Vergoeding per dag
  -- 10 km --
  11 km 15 km € 1,05
  16 km -- € 2,10

  3. De student-assistent als oproepkracht die voor het woon-werkverkeer gebruik maakt van het openbaar vervoer ontvangt voor gemaakte OV-kosten per reisdag, inclusief basisvergoeding € 0,16 per km.

  4. De student-assistent als oproepkracht die gebruik maakt van de fiets voor het woon-werkverkeer ontvangt een belastingvrije fietsvergoeding per dag volgens onderstaande tabel. Hiertoe tekent de student-assistent een fietsverklaring en de direct leidinggevende tekent voor gezien. De werkgever bewaart de verklaring in zijn administratie.

  Reisafstand vanaf Reisafstand tot en met Vergoeding per dag
  -- 3 km € 0,18
  4 km 6 km € 0,36
  7 km 10 km € 0,54

   

  5. Het gestelde in dit artikel is eveneens van toepassing op oproepkrachten.

  Artikel 6 Overige bepalingenreiskostenvergoeding

  1. Een verzoek om toekenning van reiskostenvergoeding moet uiterlijk binnen 3 maanden nadat de aanspraak daarop is ontstaan bij de werkgever worden ingediend. Verder kan de vergoeding niet eerder worden toegekend dan met ingang van 1 januari van het betreffende kalenderjaar (fiscale boekjaar), waarin het verzoek is gedaan.
  2. Bij afwezigheid wegens vakantie wordt de reiskostenvergoeding doorbetaald.
  3. Bij afwezigheid wegens ziekte wordt de reiskostenvergoeding de lopende en de eerstvolgende kalendermaand nog uitbetaald. Na herstel wordt de reiskostenvergoeding weer uitbetaald per de eerste van de maand volgende op de maand van herstel. Het Besluit van 6 september 2022, nr. 2022-192540  van de staatssecretaris van Financiën is van overeenkomstige toepassing.
  4. Bij afwezigheid wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof of ander buitengewoon verlof (al dan niet met behoud van bezoldiging) wordt de reiskostenvergoeding over de periode van afwezigheid niet uitbetaald.
  5. Indien een werknemer verhuist naar een nieuwe woonplaats wordt de reiskostenvergoeding aangepast overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2 en 3, tenzij aard en inhoud van de 3 functie het vereisen dat de werknemer in of nabij de standplaats woonachtig is.
  6. De werknemer, die is belast met bereikbaarheidsdienst en in geval van storingen snel ter plekke moet zijn, zal bij gebruik van zijn eigen vervoermiddel een (aanvullende) vergoeding van € 0,21 per kilometer ontvangen.
  7. De in het vorige lid genoemde kilometervergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de algemene prijsontwikkelingen, tot ten hoogste het maximaal fiscaal onbelast te vergoeden bedrag.

  Paragraaf III Verhuisplicht en verhuiskostenvergoeding

  Artikel 7 Verhuisplicht

  Indien aard en inhoud van de functie het vereisen dat de werknemer in of nabij de standplaats woonachtig is, kan aan de werknemer een verhuisplicht worden opgelegd bij indiensttreding en/of functiewijziging. Een verhuisplicht houdt in dat aan de werknemer de opdracht wordt gegeven om volgens aanwijzingen van de werkgever naar (de omgeving van) de standplaats te verhuizen. De termijn waarbinnen de verhuizing moet plaatsvinden kan worden gesteld op maximaal twee jaar.

  Artikel 8 Aanspraak op verhuiskostenvergoeding

  1. Voor een verhuiskostenvergoeding kan in aanmerking komen:
   a. de werknemer, die
   - meer dan 25 km van de campus woont,
   - in opdracht van de werkgever is verhuisd binnen uiterlijk twee jaar na indiensttreding en
   - de werkgever vooraf heeft vastgesteld dat met de verhuizing zal zijn voldaan aan de verhuisplicht.
   b. de werknemer, die
   - meer dan 25 km van de campus woont;
   - een arbeidsovereenkomst heeft op grond van artikel 2.3 van de CAO van één jaar of langer met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd en
   - is verhuisd binnen uiterlijk twee jaar na indiensttreding.
   c. de werknemer, die
   - meer dan 25 km van de campus woont;
   - een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft op grond van artikel 2.2a van de CAO en verhuist binnen uiterlijk twee jaar na indiensttreding, of 
   - een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als promovendus heeft op grond van artikel 2.3 lid 8 van de CAO en verhuist binnen twee jaar na indiensttreding.

   De werknemer dient te verhuizen naar een woning waardoor de afstand tussen zijn nieuwe woning en de campus ten minste 60% minder wordt.
  2. De werknemer dient schriftelijk te verklaren dat hij de verhuiskostenvergoeding volledig terugbetaalt indien hij:
   a. binnen twee jaar na de verhuizing op eigen verzoek wordt ontslagen;
   b. binnen twee jaar na de verhuizing wordt ontslagen ten gevolge van aan hem zelf te wijten feiten of omstandigheden;
   c. binnen twee jaar na de verhuizing naar een bestemming verhuist, waardoor hij wederom op een afstand van meer dan 25 km van de campus gaat wonen.
  3. De werknemer dient ook schriftelijk te verklaren dat hij noch enig ander gezinslid op andere wijze aanspraak heeft op een verhuiskostenvergoeding. Indien het betreft een verhuizing van een gezin, waarin de partners beiden werknemer bij de Radboud Universiteit zijn en afzonderlijk voor een verhuiskostenvergoeding in aanmerking komen, dan wordt die vergoeding slechts eenmaal verleend.
  4. Een verzoek om toekenning van de verhuiskostenvergoeding moet uiterlijk binnen 3 maanden na de verhuizing bij de werkgever worden ingediend. Het niet voldoen aan deze voorwaarden leidt tot het vervallen van de aanspraak op tegemoetkoming in verhuiskosten.

  Artikel 9 Hoogte van de verhuiskostenvergoeding

  1. De hoogte van de verhuiskostenvergoeding bestaat uit een vergoeding van de kosten van het overbrengen van de inboedel (transportkosten) vermeerderd met
   a. een vergoeding voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten ter hoogte van 12% van het jaarbedrag met een minimum van € 3000,-- en een maximum van € 5445, indien de werknemer een eigen huishouding overbrengt of
   b. een vergoeding voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten ter hoogte van 3% van het jaarbedrag met een minimum van € 1000 en een maximum van € 1361,25, indien de werknemer geen eigen huishouding overbrengt.
  2. De werknemer dient bij een verhuizing binnen Nederland steeds een offerte aan te vragen bij de door de werkgever aangewezen verhuisondernemer. De werknemer die de verhuizing laat uitvoeren door een andere dan de door de werkgever aangewezen verhuisondernemer heeft 4 aanspraak op een vergoeding van de transportkosten tot maximaal de offerte (en volgens de normen) van de door de werkgever aangewezen verhuisondernemer.
  3. Bij een internationale verhuizing dient de werknemer offertes aan te vragen bij zowel de door de werkgever aangewezen verhuisondernemers als bij een ter plaatse gevestigde verhuisondernemer. De werknemer heeft aanspraak op een vergoeding van de transportkosten tot maximaal de laagste van beide uitgebrachte offertes.
  4. De werknemer die het transport van zijn inboedel in eigen beheer uitvoert, heeft uitsluitend aanspraak op een vergoeding van aantoonbare kosten van huur en/of brandstof van een (bestel- of vracht)auto.

  Paragraaf IV Tijdelijke huisvesting

  Artikel 10 Kosten tijdelijke huisvesting en daarmee verband houdende reiskosten

  1. De werknemer, aan wie een verhuisplicht is opgelegd, die nog niet is verhuisd en naar het oordeel van de werkgever niet dagelijks heen en weer kan reizen, heeft aanspraak op volledige vergoeding van kosten van tijdelijke huisvesting in of nabij de standplaats tot een maximum van € 400,-- per maand. Daarnaast heeft de werknemer aanspraak op een vergoeding van de reiskosten voor gezinsbezoek of reizen naar zijn woonplaats voor ten hoogste éénmaal per week. Deze reiskostenvergoeding is gelijk aan de kosten van het gebruik van het openbaar vervoer naar het tarief van de laagste klasse of € 0,21 per km indien per eigen vervoer wordt gereisd, doch bedraagt maximaal € 95 per week.
  2. De in het vorige lid genoemde kilometervergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de algemene prijsontwikkelingen, tot ten hoogste het maximaal fiscaal onbelast te vergoeden bedrag.
  3. De in lid 1 bedoelde werknemer heeft tevens aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten voor het dagelijks reizen tussen het tijdelijke verblijfadres en de campus overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2, 3 en/of 4.
  4. Declaraties dienen binnen 3 maanden na ontstaan van de aanspraak te worden ingediend.

  Paragraaf V Overige bepalingen

  Artikel 11 Overgangsregeling Verhuiskostenvergoeding

  Vervallen.

  Artikel 12 Hardheidsclausule

  Afhankelijk van de bijzondere (persoonlijke) omstandigheden van de medewerker kan de werkgever aanvullende voorzieningen op maat treffen.

  Artikel 13 Inwerkingtreding

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. 

  Toelichting bij de Reis- en verhuiskostenregeling Radboud Universiteit 

  Algemeen

  Sedert jaren wordt bij de Radboud Universiteit aandacht geschonken aan de parkeer- en bereikbaarheids- problemen in relatie tot het behoud van een groene campus. Er zijn meerdere maatregelen genomen om deze problemen te beheersen, maar de belangrijkste conclusie in 2002 was dat het autogebruik door medewerkers, studenten en gasten naar de campus niet is teruggedrongen.

  In de notitie “Vervoer en Bereikbaarheid Radboud Universiteit” van 10 februari 2003 is dan ook als doelstelling opgenomen het (solistisch) autogebruik terug te dringen en het gebruik van het openbaar vervoer, fiets en het carpoolen te stimuleren.

  Duurzame oplossingen zijn nodig om de campus goed bereikbaar te houden en daardoor het karakter van en de leefbaarheid op de groene campus te behouden en het imago van de Radboud Universiteit Nijmegen bij studenten, medewerkers en gasten hoog te houden. Tenslotte is het wenselijk de stijgende kosten van parkeren te beheersen.

  In het beleid van bereikbaarheid en leefbaarheid past deze Reis- en verhuiskostenregeling die de volgende uitgangspunten kent:

  • een beperkte reiskostenvergoeding voor gebruikers van de auto;
  • een substantiële reiskostenvergoeding voor gebruikers van OV;
  • een vergoeding voor fietsers;
  • een adequate verhuiskostenvergoeding.

  Eigen huishouding

  Onder eigen huishouding moet worden verstaan: het bewonen van woonruimte bestaande uit ten minste twee vertrekken, voorzien van een eigen inboedel, omvattende naast het meubilair ten minste de gebruikelijke stoffering en een eigen keukenuitrusting, e.e.a. ter beoordeling van de werkgever.

  Reiskostenvergoeding

  De regeling reiskostenvergoeding is globaal als volgt opgebouwd:

  • werknemers, die verder dan 10 km van de campus wonen, ontvangen een basisvergoeding voor de reiskosten woon-werkverkeer, ongeacht de wijze van vervoer;
  • werknemers, die binnen een straal van 10 km van de campus wonen en met de fiets komen, ontvangen daarvoor een maandelijkse vergoeding;
  • werknemers ontvangen een vergoeding OV die samen met de basisvergoeding 75% bedraagt van de kosten (OV 2e klasse c.q. de goedkoopst mogelijke wijze);
  • oproepkrachten ontvangen een vaste reiskostenvergoeding per dag.

  Omdat alle werknemers hetzelfde betalen voor het parkeren, wordt het carpoolen gestimuleerd omdat de parkeerkosten gedeeld kunnen worden.

  De afstand tussen huis en de universiteit wordt berekend met de routeplanner op route.anwb.nl. De postcode van de universiteit is 6525 HR. Via de optie “kortste route” verschijnt een afstand, die rekenkundig wordt afgerond op hele kilometers. De uitkomst van deze rekensom is bindend.

  De Radboud Universiteit is aangesloten bij het TC&O Mobydesk. TC&O heeft grootverbruikerscontracten met de NS. Hierdoor kunnen medewerkers de diverse kaartsoorten tegen speciale tarieven (gemiddelde korting 5%) aanschaffen. De reiskostenvergoeding OV is dan ook gemaximeerd op de tarieven van het grootverbruikerscontract. De betaling van de aangeschafte abonnementen verloopt via het TC&O. De medewerker kan hierbij kiezen om de rekening eenmalig of via automatische incasso te betalen.

  In het Besluit van 6 september 2022, nr. 2022-192540 van de staatssecretaris van Financiën is inmiddels bepaald dat bij ziekte de reiskostenvergoeding gedurende de lopende en de eerstvolgende kalendermaand nog mag worden uitbetaald. De reiskostenvergoeding mag na herstel pas weer worden uitbetaald per de eerste van de maand volgende op de maand van herstel. Dit geldt ook voor de vergoeding OV. Indien een werknemer langer dan twee maanden geen gebruik maakt van de OVkaart, dan kan hij de NS om restitutie van de kosten verzoeken via het TC&O, 0497-532410.

  Reiskostenvergoeding student-assistent (als oproepkracht) en overige oproepkrachten

  In artikel 10.2, lid 2 CAO NU is bepaald dat de werkgever voor de student-assistent regels vaststelt met betrekking tot de reiskosten. Het bepaalde in artikel 5 strekt hiertoe.

  Voor de student-assistent met een reguliere arbeidsovereenkomst zijn de artikelen 2, 3 en 4 van deze regeling van toepassing. Voor de student-assistent met een arbeidsovereenkomst als oproepkracht is het bepaalde in artikel 5 van toepassing, zoals dat geldt voor alle oproepkrachten.

  Om administratieve redenen is gekozen voor vaste reiskostenvergoedingen per dag. Die zijn afgeleid van de vergoedingen vermeld in de artikelen 2 t/m 4. Zowel de basisvergoeding als de fietsvergoeding per dag is berekend volgens de formule: (3 mnd x vergoedingsbedrag): 65 dagen. De OV-vergoeding is berekend volgens de formule: 75% x € 0,21 (maximale belastingvrije km vergoeding) = € 0,16. Dit is inclusief de basisvergoeding. De hoogte van deze kilometervergoeding komt overeen met de gemiddelde Openbaar Vervoer tarieven.

  Verhuisplicht

  Er wordt geen verhuisplicht meer opgelegd, behalve wanneer de functie-inhoud nabijheid bij de campus vereist. Dat geldt o.a. bij dierverzorgers, gewasverzorgers, storingsdiensten, omdat het noodzakelijk is dat de werknemer binnen zeer korte tijd ter plaatse is. Een verhuisplicht kan alleen worden opgelegd bij indiensttreding en/of functiewijziging.

  Verhuiskostenvergoeding

  In het kader van duurzame bereikbaarheid van de Radboud Universiteit zal verhuizing naar Nijmegen en/of omgeving worden gestimuleerd voor werknemers die meer dan 25 km van de campus wonen. Er wordt een (belastingvrije) verhuiskostenvergoeding verstrekt bij verhuizing binnen 2 jaar na indiensttreding, indien de werknemer woont op een afstand van meer dan 25 km van de campus en verhuist, waardoor de afstand tussen zijn nieuwe woning en de campus ten minste 60% minder wordt (fiscale randvoorwaarden).

  Als een werknemer in verband met een indiensttreding op eigen initiatief verhuist, is het redelijk dat de werkgever, die in verband daarmee een verhuiskostenvergoeding verstrekt, enige tijd rendement heeft van die investering. In verband daarmee is opgenomen dat er sprake moet zijn van een arbeidsovereenkomst voor de duur van minimaal één jaar en dat de werknemer de verhuiskostenvergoeding in bepaalde omstandigheden moet terugbetalen.

  De werknemer dient bij een verhuizing steeds een offerte aan te vragen bij de door de werkgever aangewezen verhuisondernemer. Als verhuisondernemer heeft het college van bestuur aangewezen European Movers UTS Nederland.

  Het hoofdkantoor is gevestigd: Bedrijvenpark Forepark Wolga 2, 2491 BJ Den Haag.

  Het postadres is: Postbus 91526, 2509 EC Den Haag. Telefoon: +31 88 002 30 00. Offerte moet worden aangevraagd bij UTS Verkroost Nijmegen, telefoon +31 24 377 53 22.

  Bij een internationale verhuizing, waarbij de kosten hoger zijn dan €10.000,- dient de werknemer tevens offertes aan te vragen bij Mondial MoversBV ( gevestigd: Kelvinring 52b, 2952 BG Alblasserdam Postadres: P.O. Box 91, 2950 AB Alblasserdam. Telefoon: +31 78 699 03 33 Websitesite: www.mondial-movers.nl) en bij een ter plaatse gevestigde verhuisondernemer. De werknemer die de verhuizing laat uitvoeren door een andere dan de door de werkgever aangewezen verhuisondernemer heeft aanspraak op een vergoeding van de transportkosten tot maximaal de offerte van de door de werkgever aangewezen verhuisondernemer. De aangevraagde offerte(s) dienen bij de Aanvraag Verhuiskostenvergoeding te worden bijgevoegd. UTS heeft een brochure beschikbaar, waarin is opgenomen welke verhuiskosten worden vergoed, welke werkzaamheden de werknemer voor eigen rekening kan laten uitvoeren en hoe de werknemer dient te handelen indien hij daadwerkelijk gaat verhuizen.

  Tijdelijke huisvesting

  De verhuisplichtige werknemer, die nog niet is verhuisd en gelet op de inhoud van zijn functie niet dagelijks heen en weer kan reizen tussen woning en werk en daarom tijdelijk gehuisvest moet worden in Nijmegen en/of omgeving, heeft aanspraak op een adequate vergoeding van de daarmee samenhangende kosten. De huisvestingkosten worden volledig vergoed, echter tot een maximum bedrag per maand.

  Daarnaast ontvangt de betreffende werknemer een reiskostenvergoeding voor één maal gezinsbezoek per week. Ook hier is een maximum gesteld, omdat de situatie zich kan voordoen dat een werknemer ten behoeve van het gezinsbezoek naar het buitenland dient te reizen. De werknemer heeft tevens aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten voor het dagelijks reizen tussen het tijdelijke verblijfadres en de campus.

  Hardheidsclausule

  Afhankelijk van de bijzondere (persoonlijke) omstandigheden van de medewerker kan de werkgever aanvullende voorzieningen op maat treffen voor het woon-werkverkeer. Daarbij gelden de fiscale kaders als randvoorwaarde:

  Basisvergoeding

  De maximale belastingvrije basisvergoeding reiskosten woon-werkverkeer bedraagt € 0,21 per werkelijk afgelegde kilometer, indien en voorzover geen sprake is van vervoer per luchtvaartuig, schip of ter beschikking gesteld vervoermiddel. Bij de vaststelling van de hoogte van de belastingvrije vergoeding moet rekening worden gehouden met dagen waarop niet wordt gereisd, zoals vakantie-, verlof- en ziektedagen.

  Vergoeding Openbaar Vervoer

  Kosten van Openbaar Vervoer kunnen volledig worden vergoed.

  Hoogte direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten

  De werkgever kan voor medewerkers die in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding van de kosten van verhuizing, naast de vergoeding van de kosten van transport van de inboedel ook andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten vergoeden tot een maximum van € 7.750.

  Vergoeding aanschaf fiets

  Vergoeding aanschaf fiets woon-werkverkeer en met de fiets samenhangende zaken. De werknemer kan één maal per drie kalenderjaren bronnen uit het keuzemodel inzetten voor een belastingvrije vergoeding van een fiets (met of zonder elektrische trapondersteuning) die gebruik wordt voor woon-werkverkeer. Tegelijkertijd kunnen ook met de fiets samenhangende zaken (fietsverzekering/fietsaccessoires) worden opgevoerd. Het belastingvoordeel dat de werkgever kan vergoeden, geldt over een bedrag van maximaal € 1.500,- (inclusief BTW).

  Vergoeding kosten van tijdelijke huisvesting en daarmee verband houdende reiskosten

  Vergoeding aan de werknemer voor kosten van tijdelijke huisvesting of verstrekking van huisvesting in of nabij de standplaats (en dus buiten zijn eigen woonplaats) in verband met het vervullen van de dienstbetrekking, is fiscaal vrijgesteld. Deze regeling geldt niet voor extraterritoriale werknemers, indien zij onder de 30%-regeling vallen.

  De werknemer die tijdelijk in of nabij de standplaats is gehuisvest en die periodiek zijn gezin bezoekt (of naar zijn woonplaats reist), kan voor de werkelijk gemaakte reiskosten een belastingvrije vergoeding ontvangen. Autokosten in verband met periodiek gezinsbezoek kunnen belastingvrij worden vergoed tot maximaal € 0,21 per km.