Sociale zekerheid bij verblijf in het buitenland

Over het algemeen zijn mensen die in Nederland werken gedekt voor Nederlandse sociale zekerheid. Ga je tijdelijk in het buitenland werken en blijven je arbeidsovereenkomst en salaris van de Radboud Universiteit gehandhaafd, dan blijft over het algemeen ook de Nederlandse sociale zekerheid van toepassing blijven. 

Het is belangrijk om te controleren welke sociale zekerheid en belastingregeling van toepassing zullen zijn tijdens je buitenlandverblijf, met name als dit langer is dan 6 weken. Vul daarom voorafgaand aan je vertrek het formulier Buitenlandverblijf doorgeven in. Global Staff Services beoordeelt dan of je in Nederland verzekerd kunt blijven voor sociale zekerheid, of dat je je moet verzekeren in het land waar je dan verblijft. De beoordeling wordt teruggekoppeld naar de HR-medewerker van je faculteit of instituut, zodat die het kan verwerken.

A1-verklaring

Blijf je in Nederland sociaal verzekerd, dan is het belangrijk dit in het buitenland te kunnen aantonen. Dit doe je met een A1-verklaring (‘Certificate of Coverage’).

Deze verklaring wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) afgegeven en verklaart dat je tijdens je verblijf in het buitenland bent verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekering. De A1-verklaring verzekert je er ook van dat je sociale zekerheid in Nederland wordt voortgezet en dat je sociale verzekeringspremie gebaseerd wordt op je wereldinkomen.

Let op: ga je werken voor een buitenlandse werkgever, dan moet de sociale verzekeringspremie gebaseerd op jouw buitenlandse inkomen door deze werkgever aan de Nederlandse Sociale Verzekerings Bank (SVB) worden afgedragen.

Je kunt een A1-verklaring alleen krijgen als je werkt in een land van de EU of EER, of in een verdragsland. Ga je naar een ander land dan deze landen, dan is het belangrijk je zorgvuldig te laten adviseren door de arbeidsjuristen vanGlobal Staff Services. Zij baseren hun adviezen baseren op hetgeen ingevuld is in het formulier Buitenlandverblijf doorgeven.

Als je zonder A1-verklaring in deze landen gaat werken, kan dit tot problemen leiden. Als je daar betrokken raakt bij een ongeluk, gewond raakt of ziek wordt, is het mogelijk is dat of je partner/kinderen het recht op Nederlandse sociale zekerheid verliezen.

De HR-afdeling van jouw faculteit of afdeling is namens de Radboud Universiteit (als werkgever) verantwoordelijk voor het aanvragen van de A1-verklaring.

Familieleden

Als je gezin (partner en/of kinderen) in Nederland blijft wonen, dan zullen ze voor sociale zekerheid in Nederland verzekerd blijven.

Als een familielid met je meereist naar het buitenland zal er alleen sprake zijn van Nederlandse sociale zekerheid wanneer je verblijft in een EU/EER-land of een verdragsland (zie boven). Dit familielid moet dan wel vermeld staan op de A1-verklaring en niet in het betreffende land werken. Wanneer zij wel in dit land werken, kunnen zij niet onder de Nederlandse sociale verzekering vallen.

AOW- en ANW-verzekering

Als je tijdelijk voor je werk naar het buitenland gaat, dan blijf je meestal verzekerd voor AOW en ANW. Of de opbouw in jouw persoonlijke situatie wel of niet doorloopt, zal blijken uit het advies van Global Staff Services, gebaseerd op het ingevulde beoordelingsformulier.

Mocht blijken dat in jouw situatie de verzekering komt te vervallen, dan kun je je alsnog vrijwillig verzekeren. Je vindt meer informatie over AOW op Rijksoverheid.nl en over ANW op SVB.nl.