Sociaal plan en Organisatiewijziging

Sociaal plan 2020-2025

Het uitgangspunt van het sociaal plan is om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Het sociaal plan is van toepassing op alle medewerkers van de Radboud Universiteit die boventallig worden door een reorganisatie, een overige organisatiewijziging, een opheffing van functie of een toepassing van het afspiegelingsbeginsel na vermindering van het aantal uitwisselbare functies.

Het Sociaal Plan biedt mogelijkheden om een medewerker van werk-naar-werk te begeleiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • onderzoek of herplaatsing mogelijk is;
  • begeleiding door een loopbaancoach;
  • voorrang bij passende vacatures.

Er zijn ook voorzieningen opgenomen zoals een mobiliteitspremie bij vrijwillig vertrek of een aanvulling op het inkomen bij het aanvaarden van een lager betaalde functie.

Reorganisatie en andere organisatiewijzigingen

Samen met de vakbonden en de ondernemingsraad heeft de universiteit een leidraad opgesteld over hoe de universiteit omgaat met een organisatiewijziging en welke procedures er van toepassing zijn. Je vindt informatie over:

  • de begrippen “reorganisatie, belangrijke organisatiewijziging, belangrijk organisatieonderdeel, IM-eenheid, ingrijpende rechtspositionele gevolgen en het aantal betrokken werknemers";
  • de indeling van organisatiewijzigingen in vijf categorieën;
  • per categorie organisatiewijziging de werkwijze en medezeggenschapsprocedure.