Student-assistent

Een student-assistent levert als medewerker een bijdrage aan het wetenschappelijk onderwijs of onderzoek. Het gaat om werkzaamheden die in het kader van onderwijs en/of onderzoek noodzakelijk zijn en waarvoor een wetenschappelijke opleiding vereist of gewenst is. Student-assistenten kunnen alleen in dienst worden genomen voor werkzaamheden in het kader van onderwijs en/of onderzoek. Voor bestuurs-, beheers- of administratief werk kunnen student-assistenten niet worden ingezet. In dat geval wordt een arbeidsovereenkomst gesloten met inachtneming van de UFO-profielen.

De student-assistent moet ingeschreven staan als student voor een volledige universitaire bachelors- of masteropleiding. De werkzaamheden moeten passen bij het niveau en de opleiding van de student. De taken mogen geen deel uitmaken van het eigen curriculum en leiden nooit tot studiepunten.

De arbeidsovereenkomst met de student-assistent is voor bepaalde tijd en wordt veelal via Campus Detachering geregeld. Meestal wordt met de student-assistent een arbeidsovereenkomst als oproepkracht afgesloten. De arbeidsovereenkomst met de student-assistent eindigt in ieder geval zodra de student-assistent niet meer als student staat ingeschreven.

Werkzaamheden student-assistent

Student-assistenten hebben vooral een ondersteunende rol. Het is niet de bedoeling dat ze zelfstandig onderwijs en/of onderzoek verzorgen. Er zal altijd een leidinggevende of begeleider aangewezen zijn die verantwoordelijk is voor de werkzaamheden die de student-assistent verricht. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden als student-assistent een meerwaarde hebben voor de studie en de ontwikkeling van de student.

De taken kunnen bestaan uit:

 • studenten helpen / begeleiden bij het maken van opgaven tijdens het werkcollege en bij zelfstudie;
 • verzamelen van studiemateriaal;
 • toezicht houden bij en op practica;
 • opstellen van practicumproeven.

De student-assistent ontvangt tijdig voor een werkcollege de opgaven en uitwerkingen, zodat hij/zij voldoende gelegenheid krijgt zich voor te bereiden om studenten te helpen en te begeleiden. Het nakijken, corrigeren en beoordelen van uitgewerkte opgaven gebeurt altijd onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de docent.

Student-assistenten mogen alleen na voorafgaande toestemming door de decaan (of vice-decaan onderwijs) bij het nakijken en beoordelen van tentamens betrokken worden. Deze toestemming wordt alleen verleend op grond van capaciteitsoverwegingen. Om de student-assistenten niet te bevoordelen of benadelen gelden er een paar voorwaarden bij het beoordelen van tentamens:

 • De docent is eindverantwoordelijk en begeleidt de student-assistent.
 • Student-assistenten mogen geen open vragen beoordelen waarbij er om een betoog of redenatie van de student gevraagd wordt. De overige vragen kan de student-assistent nakijken met behulp van een schriftelijk nakijkschema wat de docent opstelt.
 • Tentamens kunnen alleen door studenten van een andere jaargang worden nagekeken.
 • Ter controle kijkt de verantwoordelijke docent een aantal tentamens steekproefsgewijs nogmaals na
 • Tentamens met scores tussen de 50% en 60% van het totaal te behalen punten worden altijd door de verantwoordelijke docent nogmaals nagekeken.

Met betrekking tot de ondersteuning bij het onderzoek:

 • het opzoeken van literatuur / verzamelen van onderzoeksgegevens
 • voorbereidend werk verrichten voor uitgaven, zoals artikelen, publicaties etc.;
 • voorbereidend werk voor adviesverlening;
 • labwerk ter ondersteuning van onderzoekers.

Vacatures voor student-assistenten

Omdat student-assistenten meestal maar een korte tijd taken verrichten vindt er geen (open) werving en selectie plaats. Vacatures voor student-assistentschappen worden op tijd bekend gemaakt binnen de betrokken onderwijs- en onderzoeksgroepen. Op Radboudnet of op de website van Campus Detachering kunnen studenten zien of er vraag is naar student-assistenten binnen hun opleiding. Als ze interesse hebben, kunnen ze dat laten weten aan de docent in kwestie. Wanneer meerdere studenten zich aanmelden voor een student-assistentschap vindt er een selectie op basis van geschiktheid plaats.

Salaris

De hoogte van het salaris hangt af van het cursusjaar waarin de student zich in het opleidingsprogramma bevindt. In de salarisschalen zijn schalen voor student-assistenten opgenomen:

 • eerste en tweede jaar: trede 2 van de schaal voor student-assistenten
 • derde jaar: trede 3 van de schaal voor student-assistenten
 • vanaf het vierde jaar: trede 4 van de schaal voor student-assistenten

Een student-assistentschap voor eerstejaarsstudenten wordt afgeraden. De student moet eerst voldoende gelegenheid krijgen om ervaring met het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te krijgen.

Wijze van betaling

Bij een arbeidsovereenkomst met een vast aantal werkuren wordt het salaris maandelijks uitbetaald.
Als de student-assistent als oproepkracht werkzaam is zal deze persoon de maandelijkse gewerkte uren moeten declareren via het online urenportaal van Campus Detachering. Als er een arbeidsovereenkomst is met de universiteit zelf dan declareert de student de gemaakte uren in BASS
Als een student-assistent als oproepkracht werkzaam is dan is het salaris uitgedrukt in een bruto bedrag per uur. Iedere medewerker heeft naast zijn salaris recht op een vakantie-uitkering en  eindejaarsuitkering. Deze uitkeringen evenals de aanspraak op vakantie-uren zijn verwerkt in het bruto salarisbedrag per uur. 

Studiefinanciering en inkomen

Het is mogelijk dat de hoogte van het inkomen als student-assistent van invloed is op de hoogte van de studiefinanciering. Voor meer informatie kan de student-assistent de website van DUO raadplegen.

Reiskosten

Als de student-assistent als student geen vrij vervoer heeft gedurende de werkweek (dus geen OV-weekkaart heeft), ontvangt deze student een reiskostenvergoeding overeenkomstig de Reis- en verhuiskostenregeling Radboud Universiteit.

Ziekte

Ziekte op een opgeroepen dag dient vóór 09.30 uur ‘s morgens gemeld te worden bij de leerstoelgroep / eenheid waar de student-assistent werkzaam is en bij Campus Detachering. Bij de ziekmelding moet hij of zij aangeven wat het verblijfadres is en op welk telefoonnummer de student-assistent bereikbaar is. Als de ziekte het gevolg is van een ongeval (zowel privé als tijdens het werk) dan dient dit bij de ziekmelding te worden aangegeven.

Ziektekostenverzekering

De student is al verzekerd voor ziektekosten. Als de student-assistent in het buitenland woont en uitsluitend in Nederland werkzaamheden verricht, is hij verplicht verzekerd voor het zorgstelsel in Nederland. De student-assistent moet dan kiezen voor een zorgverzekeraar in Nederland en daar premie voor betalen. De student-assistent krijgt van de Nederlandse verzekeraar het E106/S1 formulier toegezonden. Dat kan hij invullen en bijvoorbeeld in Duitsland afgeven bij de Krankenkasse. Op die manier kan hij ook gebruik blijven maken van de medische zorg in Duitsland, maar dit wordt dan bekostigd door de Nederlandse ziektekostenverzekering.

Vakantie

De student-assistent met een arbeidsovereenkomst voor een vast aantal werkuren heeft bij een volledige arbeidsduur volgens de standaard werkduur recht op 232 vakantie-uren per jaar. Bij een onvolledige arbeidsduur worden de vakantie-uren vastgesteld naar rato van de werktijd.
Als een student-assistent als oproepkracht werkzaam is, dan heeft hij geen aanspraak op vakantie-uren, maar dan is de waarde van de vakantie-uren verwerkt in het bruto salarisbedrag per uur.

Uitkering bij werkloosheid

Na afloop van de arbeidsovereenkomst kan eventueel aanspraak bestaan op een WW/BWNU-uitkering (Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkering Nederlandse Universiteiten).