Einde dienstverband

Arbeidsovereenkomsten kunnen op verschillende manieren eindigen.

Einde dienstverband van rechtswege

Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan is vooraf een duidelijke datum of tijdsduur afgesproken of er is sprake van een objectief bepaalbare tijdsduur. Dit geldt bijvoorbeeld als je een zieke medewerker vervangt. Zodra de overeengekomen tijdsduur is verstreken, eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Van rechtswege betekent dat er geen actie van de universiteit nodig is. De arbeidsovereenkomst eindigt automatisch.

Als een dienstverband van rechtswege eindigt, heb je recht op een transitievergoeding.

Ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan van rechtswege eindigen. Dit is het geval als jij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of bij overlijden. Dan heb je echter geen recht op een transitievergoeding. 

Einde dienstverband met wederzijds goedvinden

Heb jij een arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd) dan kun je in bijzondere gevallen samen met de universiteit afspraken maken over het beëindigen hiervan. Dit is ontslag met wederzijds goedvinden. Bij deze vorm van beëindiging blijf je in principe de aanspraak op werkloosheidsuitkering behouden. Als je ontslag neemt op eigen initiatief of heb je aanleiding gegeven voor een ontslag op staande voet dan ben je voor het UWV schuldig aan je eigen werkloosheid en verlies je wel de aanspraak op een werkloosheidsuitkering.

Een ontslag met wederzijds goedvinden moet altijd schriftelijk worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Je kunt tot uiterlijk twee weken na de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen schriftelijk terugkomen hierop. De universiteit is verplicht deze bedenktermijn te vermelden in de vaststellingsovereenkomst. Als zij dat niet doet, dan wordt de bedenktermijn verlengd tot drie weken.

Bij een einde dienstverband met wederzijds goedvinden heb je geen recht op een transitievergoeding.

Einde dienstverband met toestemming UWV

De universiteit moet toestemming aan het UWV vragen als de universiteit de arbeidsovereenkomst wil opzeggen wegens:

 • bedrijfseconomische redenen
 • langdurige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebreken

De procedure bij het UWV verloopt schriftelijk. De universiteit vraagt toestemming aan het UWV. Vervolgens krijg jij de gelegenheid om je schriftelijk te verweren. Uiteindelijk beslist het UWV of er wel of geen toestemming wordt verleend. Belangrijk is dat de universiteit ook aantoont dat jij in redelijkheid niet in een andere passende functie kunt worden herplaatst, al dan niet met behulp van scholing.

Einde dienstverband zonder toestemming UWV

Zowel de universiteit als jij kunnen de arbeidsovereenkomst door middel van opzegging beëindigen. 
Voor zowel de universiteit als jou geldt dan op grond van de CAO Nederlandse Universiteiten de volgende opzegtermijn:

 • 3 maanden, indien jij 12 maanden of langer onafgebroken in dienst bent geweest en
 • 2 maanden in de overige gevallen, behalve als je korter dan 6 maanden in dienst bent geweest, dan is de opzegtermijn één maand.

Verder is geen toestemming van het UWV nodig in de volgende gevallen:

 • bij opzegging tijdens de proeftijd
 • bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
 • bij ontslag op staande voet. 

Einde dienstverband door ontbinding door de kantonrechter

Zowel jij als de universiteit kunnen de kantonrechter vragen jouw arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd) te ontbinden. In de praktijk is het meestal de universiteit die om ontbinding vraagt. 
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de universiteit kan bij:

 • frequent ziekteverzuim
 • disfunctioneren
 • werkweigering (al dan niet wegens gewetensbezwaren)
 • verstoorde arbeidsverhoudingen
 • andere omstandigheden (redelijk grond aantonen)
 • binnen 2 maanden na weigering toestemming UWV: bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Ook in de procedure bij de Kantonrechter is het belangrijk dat de universiteit aantoont dat jij in redelijkheid niet in een andere passende functie kunt worden herplaatst. Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de universiteit heb je meestal recht op een transitievergoeding. 
Voor de medewerker zijn geen gronden voor ontbinding opgenomen in de wet. De medewerker kan de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege omstandigheden die niet overeenkomen met de arbeidsovereenkomst. Bij ontbinding op verzoek van de medewerker is er geen recht op een transitievergoeding.

Opzegverbod

De arbeidsovereenkomst mag niet worden opgezegd als er sprake is van een opzegverbod. In een aantal situaties geldt het opzegverbod en mag de universiteit jou niet ontslaan. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het UWV.