Transitievergoeding beëindigd contract

Als je contract niet verlengd wordt, of als je ontslagen wordt, heb je meestal recht op een transitievergoeding. Bij niet-verlenging van het contract wegens bedrijfseconomische redenen of beëindiging vanwege bedrijfseconomische redenen heb je geen recht op de transitievergoeding als je aanspraak maakt op een aansluitende bovenwettelijke WW-uitkering (BWNU). Als je schriftelijk afstand doet van jouw eventuele aanspraak op een aansluitende BWNU-uitkering, heb je wel recht op de transitievergoeding.

Het maakt niet uit hoe lang je al bij de Radboud Universiteit in dienst was. Je transitievergoeding is ⅓ maandsalaris per gewerkt jaar. Je vergoeding is maximaal € 94.000 bruto. Behalve als jouw jaarsalaris hoger is dan € 94.000 bruto. Dan is je vergoeding maximaal je jaarsalaris.

Bij einde van rechtswege van jouw tijdelijke arbeidsovereenkomst of bij beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst worden bepaalde kosten van de transitievergoeding afgetrokken: 

 • Transitiekosten tijdens het laatste jaar van de arbeidsovereenkomst, die gericht zijn op het voorkomen en/of het verkorten van werkloosheid.
  Het gaat hierbij om kosten die worden gemaakt voor activiteiten en inspanningen bij een beëindiging of het niet voortzetten van het dienstverband. De kosten zijn gericht op het van-werk-naar-werk helpen van de medewerker om werkloosheid te voorkomen of de periode van werkloosheid te bekorten. Voorbeelden zijn kosten van externe om- her- en bijscholing, extern outplacement, externe sollicitatietraining, extern loopbaanadvies en kosten van ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf. Het moet dus gaan om kosten die specifiek worden gemaakt vanwege een dreigende werkloosheid. 
 • Inzetbaarheidskosten tijdens de laatste 5 jaar van de arbeidsovereenkomst, die gericht zijn op loopbaanontwikkeling en bredere inzetbaarheid. 
  Het gaat hierbij om externe scholing gericht op een andere functie binnen of buiten de universiteit, waarop artikel 3 van de Scholingsfaciliteitenregeling Radboud Universiteit van toepassing is verklaard.  Een voorbeeld is de accountant die een Rechtenstudie of een cursus coaching-vaardigheden wil volgen, terwijl zijn huidige functie daartoe geen aanleiding geeft. Ook een externe cursus persoonlijke profilering, sollicitatievaardigheden en/of loopbaanoriëntatie kan worden genoemd. Het gaat hierbij dus om scholingskosten die gericht zijn op een toekomstige functie binnen of buiten de Radboud Universiteit. Het mag dus niet gaan om scholingskosten die gericht zijn op de vervulling van jouw eigen functie.

De door de Radboud Universiteit te maken transitie- en/of inzetbaarheidskosten mogen zonder jouw instemming in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Dat is in 2015 met de vakbonden in het Lokaal Overleg overeengekomen.

Wat mag niet in mindering worden gebracht

Kosten van het interne scholingsaanbod of interne loopbaanbegeleiding worden sowieso niet in mindering gebracht op de transitievergoeding. Dat is met de vakbonden in het Lokaal Overleg overeengekomen. Als het om inzetbaarheidskosten (dus geen transitiekosten) zoals externe studiekosten (om- her- en bijscholing) gaat, die verband houden met re-integratie wegens ziekte of herplaatsingsverplichtingen, dan mogen die ook niet in mindering worden gebracht.

Geen of gedeeltelijke transitievergoeding

Je krijgt geen transitievergoeding als:

 • jij en je werkgever samen besluiten je dienstverband te beëindigen of als jij zelf je dienstverband beëindigt;
 • de Radboud Universiteit wil verlengen, maar jij niet;
 • je verwijtbaar hebt gehandeld;
 • je ontslagen wordt in verband met of na het bereiken van je AOW- of pensioengerechtigde leeftijd; 
 • je jonger bent dan 18 jaar en maximaal 12 arbeidsuren per week werkte;
 • je een nieuw contract aangaat met de Radboud Universiteit voordat je oude contract is afgelopen. Dit nieuwe contract gaat in binnen zes maanden na afloop van het eindigende dienstverband;
 • je een tijdelijke uitbreiding van jouw contract hebt en deze uitbreiding loopt af. De arbeidsovereenkomst wordt namelijk niet beëindigd;
 • je contract wordt beëindigd of niet wordt verlengd vanwege bedrijfseconomische redenen en je gebruik maakt van de bovenwettelijke aansluitende uitkering (BNWU);
 • je arbeidsovereenkomst wordt voortgezet of verlengd met een lager loon maar wel de oude arbeidsduur wordt gehandhaafd. 

Je krijgt mogelijk een gedeeltelijke transitievergoeding als:

 • je tijdelijke contract van rechtswege eindigt en met minder arbeidsuren wordt verlengd; 
 • je (vaste) contract wordt beëindigd en jouw dienstverband wordt voortgezet met een nieuw contract met minder arbeidsuren. 

Er moet dan sprake zijn van verlenging of voorzetting van jouw dienstverband met een substantiële en structurele vermindering van de arbeidsduur. Dat wil zeggen een vermindering van de arbeidsduur met minimaal 20%, die naar redelijke verwachting blijvend is. Als dit gebeurt vanwege bedrijfseconomische redenen bestaat slechts aanspraak op transitievergoeding als er geen aanspraak is op een bovenwettelijke aansluitende BWNU-uitkering of als je daar schriftelijk van afziet. Er bestaat géén recht op gedeeltelijke transitievergoeding als het contract wordt verlengd of voortgezet met een lager loon, maar wel de oude arbeidsduur wordt gehandhaafd.

Medewerkers met de 30%-regeling

Als je recht hebt op een transitievergoeding en gebruik maakt van de 30%-regeling, geldt dat de hoogte van je transitievergoeding wordt berekend op basis van je loon na toepassing van de 30%-regeling. De 30%-regeling is niet van toepassing op de uitbetaling van de transitievergoeding. Je moet over de hele transitievergoeding belasting betalen.

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.