Vergoeding beeldschermbril

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 8 februari 2013, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg op 26 februari 2018.

Een beeldschermbril is een bril waarvan de sterkte is aangepast aan het werken met een beeldscherm. Je kunt een beeldschermbril vergoed krijgen als je voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

 • Je maakt gemiddeld meer dan twee uur per dag gebruik van een beeldscherm;
 • Je oogklachten verminderen niet ondanks maatregelen ter optimalisering van de werkpleksituatie;
 • Je hebt een oogonderzoek gedaan waaruit blijkt dat normale oogcorrectiemiddelen niet kunnen worden gebruikt en een beeldschermbril noodzakelijk is voor je werkzaamheden aan een beeldscherm.

In de regeling 'Vergoeding beeldschermbril' lees je meer over wanneer je een beeldschermbril vergoed kunt krijgen, de hoogte van de vergoeding en hoe je de vergoeding kunt aanvragen.

Regeling vergoeding beeldschermbril Radboud Universiteit Nijmegen

Gelet op artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de werkgever de volgende regeling vast.

Artikel 1 Beeldschermbril

Een beeldschermbril is een bril waarvan de sterkte is aangepast aan het werken met een beeldscherm, zijnde een oogcorrectiemiddel als bedoeld in artikel 5.11, vierde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Artikel 2 Voorwaarden voor vergoeding beeldschermbril

De werknemer komt in aanmerking voor een vergoeding van een beeldschermbril indien:

 • gemiddeld meer dan twee uren per dag gebruik wordt gemaakt van een beeldscherm; en
 • maatregelen ter optimalisering van de werkpleksituatie zoals de juiste afstand tussen de ogen en beeldscherm, voorkoming van hinderlijke lichtreflectie op het beeldscherm en dergelijke, de oogklachten niet verminderen; en
 • uit een oogonderzoek blijkt dat normale oogcorrectiemiddelen niet kunnen worden gebruikt en een beeldschermbril noodzakelijk is voor het verrichten van arbeid aan een beeldscherm.

 

Artikel 3 Procedure

 1. De werknemer vraagt een oogonderzoek aan bij een deskundige. Als deskundigen worden aangemerkt de vak-opticien (gediplomeerde opticien die aangesloten is bij de Nederlandse Unie van Opticiens), de optometrist en de oogarts.
 2. Indien uit het oogonderzoek blijkt dat de werknemer een beeldschermbril nodig heeft, dan dient de deskundige op het ‘aanvraag- en declaratieformulier beeldschermbril’ het advies voor type beeldschermbril te vermelden.
 3. Het ‘aanvraag- en declaratieformulier beeldschermbril’ dient te worden ingevuld en ondertekend door de werknemer en leidinggevende. Aan het declaratieformulier wordt de gespecificeerde rekening van de opticien bevestigd alsmede een betalingsbewijs.
 4. De werknemer levert de in lid 3 vermelde stukken in bij de eigen afdeling Personeel en Organisatie, waarna tot vergoeding zal worden overgaan.

Artikel 4 Hoogte vergoeding

De maximale vergoeding van de beeldschermbril is inclusief montuur, glas en BTW:

Glastype Maximale vergoeding
Monofocaal glas € 160,00
Monofocaal glas met extra leesbereik € 230,00
Bifocaal glas, met 28 mm leesdeel € 250,00
Multifocaal glas, type Data € 330,00

Artikel 5 Aanspraak op vergoeding

 1. De werknemer kan éénmaal per vier jaren aanspraak maken op de vergoeding van een beeldschermbril.
 2. Bij oogklachten binnen de periode van vier jaren komt de werknemer slechts in aanmerking voor tussentijdse vergoeding indien uit de resultaten van een oogonderzoek, zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 3, blijkt dat de aanschaf van een nieuwe beeldschermbril noodzakelijk is. De procedure zoals vermeld in artikel 3 dient gevolgd te worden. De hoogte van deze vergoeding is gemaximeerd op de bedragen genoemd in artikel 4.
 3. Verlies of beschadiging van de beeldschermbril komt voor rekening van de werknemer.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze ‘Regeling vergoeding beeldschermbrillen Radboud Universiteit Nijmegen’ treedt met ingang van 8 februari 2013 in werking. De ‘Gedragslijn beeldschermbrillen’ wordt per gelijke datum ingetrokken.

Toelichting

Deze regeling is ingevoerd naar aanleiding van artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Volgens dit besluit is de werkgever verplicht de werknemer, die gemiddeld twee of meer uren per dag aan een beeldscherm werkt, in de gelegenheid te stellen een oogonderzoek te ondergaan. Bovendien moet de werkgever zo nodig een speciaal aan het beeldschermwerk aangepaste bril ter beschikking stellen. Op grond van artikel 44 Arbeidsomstandighedenwet mogen de kosten van het oogonderzoek en de kosten van een beeldschermbril niet ten laste van de werknemer komen.

Met het stijgen van de leeftijd vermindert het accommodatievermogen van de ooglens. Het wordt steeds moeilijker om op korte afstand details scherp te zien. Na verloop van tijd komt er een moment waarbij een leesbril noodzakelijk is om goed te kunnen lezen (leesafstand +/- 35 cm). Dit probleem ontstaat zo rond het 40-45e levensjaar. Enige tijd na het in gebruik nemen van de eerste leesbril kan de behoefte ontstaan aan een aparte brilsterkte voor het werken aan het beeldscherm: de beeldschermbril (leesafstand +/- 60 cm).

Beeldschermbrillen zijn speciaal bedoeld voor beeldschermwerkzaamheden en minder geschikt voor algemeen gebruik. Welke type glas in aanmerking komt, hangt af van het totaal van de oogtaken in het werk.

 1. De monofocale beeldschermbril is voornamelijk voor intensief beeldschermwerk. De blikrichting wordt niet beperkt bij het lezen op het scherm.
 2. De monofocale beeldschermbril met extra leesbereik biedt een leesbereik van 40 tot 90 cm en is met name geschikt voor beeldschermwerk en werkzaamheden op armlengte.
 3. De bifocale beeldschermbril bestaat uit een gedeelte waarmee op het beeldscherm kan worden gekeken en een gedeelte waarmee tekst op papier kan worden gelezen.
 4. Met de multifocale datacomfort beeldschermbril kan zowel van tekst papier als het beeldscherm worden gelezen en in de verte worden gezien.

Niet iedereen met een verminderd accommodatievermogen heeft in de praktijk behoefte aan een speciale beeldschermbril. Redenen hiervoor kunnen zijn:

 • mensen die een beetje bijziend zijn, zetten hun bril af tijdens beeldschermwerk;
 • mensen prefereren soms een bril die voor algemene doeleinden geschikt is boven een beeldschermbril, zodat niet van bril gewisseld hoeft te worden.

Normale brillen, bedoeld voor algemene correctie, vallen niet onder het Arbobesluit en komen niet voor een vergoeding in aanmerking.

In de regeling is bepaald, dat de werknemer direct bij een deskundige een oogonderzoek kan laten verrichten. Een doorverwijzing door de Arbo- en Milieudienst is niet nodig. De werknemer kan éénmaal per vier jaren aanspraak maken op een beeldschermbril. In bijzondere gevallen is het mogelijk om binnen de termijn van 4 jaren aanspraak te maken op vergoeding van een nieuwe beeldschermbril. Uit oogonderzoek moet dan zijn gebleken dat de aanschaf van een nieuwe beeldschermbril noodzakelijk is.